3. Vi genomför strukturerade analyser på central nivå för att få en överblick över vilka insatser som behövs för att säkra tillgången på behöriga förskollärare och lärare.

Exempel på aktiviteter:

  • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system och verktyg för kartläggning av personalens utbildningsnivå och kompetensutvecklingsbehov.
  • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system för kartläggning av rekryteringsbehov, utifrån exempelvis förväntade pensionsavgångar samt beräknad storlek på elev- och barnkullar.