4. Vi samordnar arbetet med lärarförsörjningsfrågor på central nivå.

Exempel på aktiviteter:

  • Stöd till rektorer genom olika informationsinsatser om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.
  • Centrala funktioner, t.ex. via en HR-avdelning, som ger rektorer stöd i rekryteringsarbetet. Det kan exempelvis handla om utformning av annonser och samordning av rekryteringskampanjer.
  • Central samordning kring samarbete mellan förskole- och skolenheter i frågor som rör tjänstefördelning och organisation.
  • Kontakter med lärarutbildningar, exempelvis kontinuerligt samarbete kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
  • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete.
  • Deltagande i arbetsmarknadsdagar.
  • Regionalt samarbete t.ex. för att skapa positiv syn på huvudmannens skolverksamhet och läraruppdraget generellt.
  • Centrala funktioner för stöd till rektorer i frågor som rör stadsbidragssatsningar, exempelvis sådana satsningar som syftar till att öka andelen behöriga förskollärare och lärare.
  • Centrala funktioner som ger rektorer stöd i vikarieanskaffning.