6. Vi har stödfunktioner på central nivå som rör lärarförsörjning som rektorer kan ta del av.

Exempel på aktiviteter:

  • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system och verktyg för kartläggning av personalens utbildningsnivå och kompetensutvecklingsbehov.
  • Stöd till rektorer genom upprättande av strategier gällande kompetensutveckling.
  • Centrala funktioner, t.ex. via en HR-avdelning, som ger rektorer stöd i rekryteringsarbetet. Det kan exempelvis handla om utformning av annonser och samordning av rekryteringskampanjer.
  • Centrala funktioner för stöd till rektorer i frågor som rör stadsbidragssatsningar, exempelvis sådana satsningar som syftar till att öka andelen behöriga förskollärare och lärare.