Så här funkar det

Välkommen!

Självskattningsverktyget Koll på kompetens är tänkt att vara ett stöd i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Det lämpar sig väl att användas kollegialt och finns i tre olika versioner – den version du nu öppnat riktar sig till huvudmän.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser och andra styrdokument som gäller inom skolväsendet samt för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Dessutom ska huvudmannen se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i skolförfattningarna. Det ligger också inom huvudmannens ansvarsområde att säkerställa att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling.

Här finns åtta påståenden som ni efter gemensam diskussion ska ta ställning till, utifrån hur väl ni tycker att de olika påståendena stämmer överens med er verksamhet. Kopplat till varje påstående finns ett fritextutrymme som är avsett att användas för egna minnesanteckningar.

När ni gjort klart enkäten, så har ni tillgång till ett resultat. Observera att resultatet inte sparas när ni lämnar sidan. Ni rekommenderas därför att skriva ut resultatet som en PDF om ni vill ha fortsatt tillgång till det. I anslutning till resultatsidan, finns länkar till webborienteringen och annat stödmaterial.


Start - kolla på kompetens

Notera att ni också kan orientera er med hjälp av siffrorna ovan. Under "R" (resultat) hittar ni stödmaterial.

Resultat och analys

Nedan ser ni era svar och anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och bestämma hur ni vill gå vidare med arbetet. För att kunna fortsätta använda resultatet behöver ni spara ner det som en PDF i den webbläsare ni använder.
Gemensamt kan ni sedan diskutera till exempel följande:

 1. Är ni eniga om vilka utvecklingsområden ni behöver prioritera, eller ser ni behov av att arbeta med olika utvecklingsområden?
 2. Stödmaterial hittar ni till höger. Hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet? Försök gärna vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning.
 3. Har ni identifierat olika styrkor och utvecklingsområden? Fundera i så fall över hur ni kan arbeta vidare för att på bästa sätt ta del av varandras kompetenser.

Dokumentera gärna hur ni väljer att arbeta vidare för ökad trygghet och studiero i skolan. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering.

Teckenförklaring

Grön markering (1): Stämmer
Gul markering (2): Stämmer delvis
Röd markering (3): Stämmer inte

Frågor med blå text är obesvarade

OBS! Resultatet nedan sparas inte automatiskt, men går att skriva ut eller spara som pdf.


här.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Vi genomför systematiska kartläggningar på central nivå för att få en överblick över nulägesbehov vad gäller lärarförsörjning.

Exempel på aktiviteter:

 • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system och verktyg för kartläggning av personalens utbildningsnivå och kompetensutvecklingsbehov.

2. Vi genomför systematiska kartläggningar på central nivå för att få en överblick över framtida behov vad gäller lärarförsörjning.

Exempel på aktiviteter:

 • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system för kartläggning av rekryteringsbehov, utifrån exempelvis förväntade pensionsavgångar samt beräknad storlek på elev- och barnkullar.

3. Vi genomför strukturerade analyser på central nivå för att få en överblick över vilka insatser som behövs för att säkra tillgången på behöriga förskollärare och lärare.

Exempel på aktiviteter:

 • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system och verktyg för kartläggning av personalens utbildningsnivå och kompetensutvecklingsbehov.
 • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system för kartläggning av rekryteringsbehov, utifrån exempelvis förväntade pensionsavgångar samt beräknad storlek på elev- och barnkullar.

4. Vi samordnar arbetet med lärarförsörjningsfrågor på central nivå.

Exempel på aktiviteter:

 • Stöd till rektorer genom olika informationsinsatser om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.
 • Centrala funktioner, t.ex. via en HR-avdelning, som ger rektorer stöd i rekryteringsarbetet. Det kan exempelvis handla om utformning av annonser och samordning av rekryteringskampanjer.
 • Central samordning kring samarbete mellan förskole- och skolenheter i frågor som rör tjänstefördelning och organisation.
 • Kontakter med lärarutbildningar, exempelvis kontinuerligt samarbete kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete.
 • Deltagande i arbetsmarknadsdagar.
 • Regionalt samarbete t.ex. för att skapa positiv syn på huvudmannens skolverksamhet och läraruppdraget generellt.
 • Centrala funktioner för stöd till rektorer i frågor som rör stadsbidragssatsningar, exempelvis sådana satsningar som syftar till att öka andelen behöriga förskollärare och lärare.
 • Centrala funktioner som ger rektorer stöd i vikarieanskaffning.

5. Vi har former för dialog och samverkan med rektorer där frågor om lärarförsörjning är i fokus.

Exempel på aktiviteter:

 • Central samordning kring samarbete mellan förskole- och skolenheter i frågor som rör tjänstefördelning och organisation.

6. Vi har stödfunktioner på central nivå som rör lärarförsörjning som rektorer kan ta del av.

Exempel på aktiviteter:

 • Stöd till rektorer genom att tillhandahålla system och verktyg för kartläggning av personalens utbildningsnivå och kompetensutvecklingsbehov.
 • Stöd till rektorer genom upprättande av strategier gällande kompetensutveckling.
 • Centrala funktioner, t.ex. via en HR-avdelning, som ger rektorer stöd i rekryteringsarbetet. Det kan exempelvis handla om utformning av annonser och samordning av rekryteringskampanjer.
 • Centrala funktioner för stöd till rektorer i frågor som rör stadsbidragssatsningar, exempelvis sådana satsningar som syftar till att öka andelen behöriga förskollärare och lärare.

7. Vi ger rektorer stöd i arbetet med att organisera verksamheten så att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt bedrivs av behöriga och legitimerade förskollärare och lärare.

Exempel på aktiviteter:

 • Central samordning kring samarbete mellan förskole- och skolenheter i frågor som rör tjänstefördelning och organisation.

8. Arbetet med lärarförsörjningsfrågor utgör en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Exempel på aktiviteter:

 • Centrala funktioner kring systematiskt kvalitetsarbete.