Så här funkar det

Välkommen!

Självskattningsverktyget Koll på kompetens är tänkt att vara ett stöd i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Det lämpar sig väl att användas kollegialt och finns i tre olika versioner – den version du nu öppnat riktar sig till rektorer i förskolan. Vi använder här alltså den kommande beteckningen för förskolechefer: rektor i förskolan.

Rektorn ansvarar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Dessutom har rektorn ansvar för förskoleenhetens inre organisation och resursfördelning utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Med hjälp av verktyget kan du som rektor få en bild av inom vilka områden det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning behöver stärkas inom din förskolenhet.

Här finns 14 påståenden som ni efter gemensam diskussion ska ta ställning till, utifrån hur väl ni tycker att de olika påståendena stämmer överens med er verksamhet. Kopplat till varje påstående finns ett fritextutrymme som är avsett att användas för egna minnesanteckningar.

När ni gjort klart enkäten, så har ni tillgång till ett resultat. Observera att resultatet inte sparas när ni lämnar sidan. Ni rekommenderas därför att skriva ut resultatet som en PDF om ni vill ha fortsatt tillgång till det. I anslutning till resultatsidan, finns länkar till webborienteringen och annat stödmaterial.


Start - koll på kompetens

Notera att ni också kan orientera er med hjälp av siffrorna ovan. Under "R" (resultat) hittar ni stödmaterial.


Resultat och analys

Nedan ser ni era svar och anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och bestämma hur ni vill gå vidare med arbetet. För att kunna fortsätta använda resultatet behöver ni spara ner det som en PDF i den webbläsare ni använder.

 1. Gemensamt kan ni sedan diskutera till exempel följande: Är ni eniga om vilka utvecklingsområden ni behöver prioritera, eller ser ni behov av att arbeta med olika utvecklingsområden?
 2. Stödmaterial hittar ni till höger. Hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet? Försök gärna vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning.
 3. Har ni identifierat olika styrkor och utvecklingsområden? Fundera i så fall över hur ni kan arbeta vidare för att på bästa sätt ta del av varandras kompetenser.

Dokumentera gärna hur ni väljer att arbeta vidare för ökad trygghet och studiero i skolan. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering.

Teckenförklaring

Grön markering (1): Stämmer
Gul markering (2): Stämmer delvis
Röd markering (3): Stämmer inte

Frågor med blå text är obesvarade

OBS! Resultatet nedan sparas inte automatiskt, men går att skriva ut eller spara som pdf.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Vi inventerar behov av behöriga förskollärare på kort sikt.

Exempel på aktiviteter:

 • Kartläggning av förskollärarbehörighet inom förskoleenheten och analys av kompetensutvecklingsbehov.

2. Vi inventerar behov av behöriga förskollärare på lång sikt.

Exempel på aktiviteter:

 • Kartläggning av förskollärarbehörighet inom förskoleenheten och analys av kompetensutvecklingsbehov.
 • Analys av rekryteringsbehov utifrån behörighetskartläggning, förväntade pensionsavgångar och beräknade storlekar på framtida barnkullar.

3. Vi inventerar obehöriga förskollärares behov av stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga förskollärare.
 • Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.

4. Vi inventerar obehöriga förskollärares behov av stöd i arbetet med att följa upp och analysera hur utbildningen främjar barnens utveckling och lärande.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga förskollärare.
 • Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.

5. Vi samverkar med huvudmannen eller andra förskolor i arbetet med att säkra tillgången till behöriga förskollärare.

Exempel på aktiviteter:

 • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete som ett rekryteringsargument.

6. Det finns former för samverkan inom förskoleenheten för att diskutera, följa upp och analysera hur utbildningen främjar barnens utveckling och lärande.

Exempel på aktiviteter:

 • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller förskollärare.

7. Vi ger behöriga förskollärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga förskollärare gällande planering och genomförande av undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

 • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra förskolenheter, exempelvis om en förskollärare arbetar på flera förskolenheter.

8. Vi ger behöriga förskollärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga förskollärare i arbetet med att följa upp och analysera barnens utveckling och lärande.

Exempel på aktiviteter:

 • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra förskolenheter, exempelvis om en förskollärare arbetar på flera förskolenheter.

9. Vi genomför aktiviteter för att öka tillgången till behöriga förskollärare för undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

 • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete som ett rekryteringsargument.
 • Information till anställd personal om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.

10. Vi initierar och ger möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser för att öka behörigheten bland befintlig personal utan behörighetsgivande examen.

Exempel på aktiviteter:

 • Information till anställd personal om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.

11. Vi fördelar förskollärare så att barnen undervisas av behöriga förskollärare så långt som möjligt.

Exempel på aktiviteter:

 • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra förskolenheter, exempelvis om en förskollärare arbetar på flera förskolenheter.

12. Vi introducerar obehöriga förskollärare i uppdraget.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga förskollärare.
 • Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.

13. Vi ger obehöriga förskollärare stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen och skapa en struktur för en undervisning som utgår från målen i förskolans läroplan.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga förskollärare.
 • Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
 • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller förskollärare.

14. Vi ger obehöriga förskollärare stöd i arbetet med att följa upp och analysera hur utbildningen främjar barnens utveckling och lärande.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga förskollärare.
 • Stöd till nyanställda förskollärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
 • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller förskollärare.