Så här funkar det

Välkommen!

Självskattningsverktyget Koll på kompetens är tänkt att vara ett stöd i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Det lämpar sig väl att användas kollegialt och finns i tre olika versioner – den version du nu öppnat riktar sig till rektorer i skolan.

Rektorn ansvarar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en skolenhet och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Dessutom har rektorn ansvar för skolenhetens inre organisation och resursfördelning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Med hjälp av verktyget kan du som rektor få en bild av inom vilka områden det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning behöver stärkas inom din skolenhet.

Här finns 15 påståenden som ni efter gemensam diskussion ska ta ställning till, utifrån hur väl ni tycker att de olika påståendena stämmer överens med er verksamhet. Kopplat till varje påstående finns ett fritextutrymme som är avsett att användas för egna minnesanteckningar.

När ni gjort klart enkäten, så har ni tillgång till ett resultat. Observera att resultatet inte sparas när ni lämnar sidan. Ni rekommenderas därför att skriva ut resultatet som en PDF om ni vill ha fortsatt tillgång till det. I anslutning till resultatsidan, finns länkar till webborienteringen och annat stödmaterial.


Start - koll på kompetens

Notera att ni också kan orientera er med hjälp av siffrorna ovan. Under "R" (resultat) hittar ni stödmaterial.


Resultat och analys

Nedan ser ni era svar och anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och bestämma hur ni vill gå vidare med arbetet. För att kunna fortsätta använda resultatet behöver ni spara ner det som en PDF i den webbläsare ni använder.

  1. Gemensamt kan ni sedan diskutera till exempel följande: Är ni eniga om vilka utvecklingsområden ni behöver prioritera, eller ser ni behov av att arbeta med olika utvecklingsområden?
  2. Stödmaterial hittar ni till höger. Hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet? Försök gärna vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning.
  3. Har ni identifierat olika styrkor och utvecklingsområden? Fundera i så fall över hur ni kan arbeta vidare för att på bästa sätt ta del av varandras kompetenser.

Dokumentera gärna hur ni väljer att arbeta vidare. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering.

Teckenförklaring

Grön markering (1): Stämmer
Gul markering (2): Stämmer delvis
Röd markering (3): Stämmer inte

Frågor med blå text är obesvarade

OBS! Resultatet nedan sparas inte automatiskt, men går att skriva ut eller spara som pdf.


här.