Så här funkar det

Välkommen!

Självskattningsverktyget Koll på kompetens är tänkt att vara ett stöd i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Det lämpar sig väl att användas kollegialt och finns i tre olika versioner – den version du nu öppnat riktar sig till rektorer i skolan.

Rektorn ansvarar för att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en skolenhet och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Dessutom har rektorn ansvar för skolenhetens inre organisation och resursfördelning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Med hjälp av verktyget kan du som rektor få en bild av inom vilka områden det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning behöver stärkas inom din skolenhet.

Här finns 15 påståenden som ni efter gemensam diskussion ska ta ställning till, utifrån hur väl ni tycker att de olika påståendena stämmer överens med er verksamhet. Kopplat till varje påstående finns ett fritextutrymme som är avsett att användas för egna minnesanteckningar.

När ni gjort klart enkäten, så har ni tillgång till ett resultat. Observera att resultatet inte sparas när ni lämnar sidan. Ni rekommenderas därför att skriva ut resultatet som en PDF om ni vill ha fortsatt tillgång till det. I anslutning till resultatsidan, finns länkar till webborienteringen och annat stödmaterial.


Start - koll på kompetens

Notera att ni också kan orientera er med hjälp av siffrorna ovan. Under "R" (resultat) hittar ni stödmaterial.


Resultat och analys

Nedan ser ni era svar och anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och bestämma hur ni vill gå vidare med arbetet. För att kunna fortsätta använda resultatet behöver ni spara ner det som en PDF i den webbläsare ni använder.

 1. Gemensamt kan ni sedan diskutera till exempel följande: Är ni eniga om vilka utvecklingsområden ni behöver prioritera, eller ser ni behov av att arbeta med olika utvecklingsområden?
 2. Stödmaterial hittar ni till höger. Hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet? Försök gärna vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning.
 3. Har ni identifierat olika styrkor och utvecklingsområden? Fundera i så fall över hur ni kan arbeta vidare för att på bästa sätt ta del av varandras kompetenser.

Dokumentera gärna hur ni väljer att arbeta vidare. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering.

Teckenförklaring

Grön markering (1): Stämmer
Gul markering (2): Stämmer delvis
Röd markering (3): Stämmer inte

Frågor med blå text är obesvarade

OBS! Resultatet nedan sparas inte automatiskt, men går att skriva ut eller spara som pdf.


här.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Vi inventerar behov av behöriga lärare på kort sikt.

Exempel på aktiviteter:

 • Kartläggning av lärarbehörighet inom skolenheten och analys av kompetensutvecklingsbehov.
 • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.

2. Vi inventerar behov av behöriga lärare på lång sikt.

Exempel på aktiviteter:

 • Kartläggning av lärarbehörighet inom skolenheten och analys av kompetensutvecklingsbehov.
 • Analys av rekryteringsbehov utifrån behörighetskartläggning, förväntade pensionsavgångar och beräknade storlekar på framtida elevkullar.

3. Vi inventerar obehöriga lärares behov av stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga lärare.
 • Stöd till nyanställda lärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
 • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller lärare.

4. Vi inventerar obehöriga lärares behov av stöd i arbetet med att bedöma elevernas kunskaper.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga lärare.
 • Stöd till nyanställda lärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
 • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller lärare.

5. Vi samverkar med huvudmannen eller andra skolenheter i arbetet med att säkra tillgången till behöriga lärare.

Exempel på aktiviteter:

 • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete som ett rekryteringsargument.
 • Regionalt samarbete, exempelvis för att skapa positiv syn på skola.
 • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.

6. Det finns former för samverkan mellan obehöriga och behöriga lärare inom skolenheten kring sambedömning och arbetssätt för att utvärdera elevernas kunskaper.

Exempel på aktiviteter:

 • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller lärare.

7. Vi ger behöriga lärare förutsättningar att ge stöd till obehöriga lärare gällande planering och genomförande av undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

 • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.

8. Vi ger behöriga lärare förutsättningar för att ge stöd till obehöriga lärare gällande arbetet med att bedöma elevernas kunskaper.

Exempel på aktiviteter:

 • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.
 • Arbetsmiljöanpassningar såsom minskad administrativ arbetsbörda för behöriga lärare, exempelvis genom att personer med andra kompetenser anställs i skolan för att avlasta behöriga lärare.

9. Vi genomför aktiviteter för att öka tillgången till behöriga lärare för undervisningen.

Exempel på aktiviteter:

 • Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare, exempelvis ett välutvecklat arbetsmiljöarbete som ett rekryteringsargument.
 • Information till anställd personal om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.

10. Vi initierar och ger möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser för att öka behörigheten bland befintlig personal med behörighetsgivande examen.

Exempel på aktiviteter:

 • Information till anställd personal om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.

11. Vi initierar och ger möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser för att öka behörigheten bland befintlig personal utan behörighetsgivande examen.

Exempel på aktiviteter:

 • Information till anställd personal om tillgänglig och relevant kompetensutveckling, exempelvis behörighetsgivande utbildning.

12. Vi fördelar lärare så att eleverna undervisas av behöriga lärare så långt som möjligt.

Exempel på aktiviteter:

 • Anpassning av personalens scheman utifrån behov och samarbete med andra skolenheter, exempelvis om en lärare arbetar på flera skolenheter.
 • Arbetsmiljöanpassningar såsom minskad administrativ arbetsbörda för behöriga lärare, exempelvis genom att personer med andra kompetenser anställs i skolan för att avlasta behöriga lärare.

13. Vi introducerar obehöriga lärare i uppdraget.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga lärare.
 • Stöd till nyanställda lärare, exempelvis i form av mentorsstöd.

14. Vi ger obehöriga lärare stöd i arbetet med att planera och genomföra undervisningen och att skapa en struktur för en undervisning som utgår från kunskapsmålen.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga lärare.
 • Stöd till nyanställda lärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
 • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller lärare.

15.Vi ger obehöriga lärare stöd i arbetet med att bedöma elevernas kunskaper genom kollegialt stöd och stöd från ledningen.

Exempel på aktiviteter:

 • Introduktion av obehöriga lärare.
 • Stöd till nyanställda lärare, exempelvis i form av mentorsstöd.
 • Olika former av kollegiala möten mellan rektorer och/eller lärare.