Så här funkar det

Välkommen!

Självskattningsverktyget är tänkt att användas kollegialt. Ni tar ställning till hur väl påståendena stämmer i er skolverksamhet. Använd gärna fritextutrymmet för egna anteckningar. Det kan vara klokt att skriva ut resultatet och anteckningar som pdf – de sparas inte när ni lämnar sidan.

Detta självskattningsverktyg ingår i materialet om att avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser:

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser


Koll på lärares avlastningsbehov

Påståenden inom områden:

1–3: Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

4–7: Lärares avlastningsbehov

8–10: Strategisk kompetensförsörjning

11–12: Kommunikation och förankring

Resultat och analys

Nedan ser ni era svar och anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och bestämma hur ni vill gå vidare med arbetet. För att kunna fortsätta använda resultatet behöver ni spara ner det som en PDF i den webbläsare som ni använder.

Diskutera gemensamt till exempel följande:

  • Är ni eniga om hur ni ska arbeta vidare med frågorna som ingår i självskattningsverktyget?
  • Stödmaterial hittar ni till höger. Fundera på hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av materialet.

Dokumentera gärna hur ni arbetar vidare. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering.

Förklaring

Grön markering (1): Stämmer
Gul markering (2): Stämmer delvis
Röd markering (3): Stämmer inte
Frågor med blå text är obesvarade

OBS! Ert resultat sparas inte, men ni kan skriva ut det som pdf.

Detta självskattningsverktyg ingår i materialet om att avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser:

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser

här.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Lärare ska kunna stanna i yrket hela livet. Det förutsätter att det finns möjlighet att individuellt anpassa arbetets innehåll och utformning över tid. Ett aktivt och långsiktigt arbetsmiljöarbete är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

1. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – Vi har en strategi på huvudmannanivå för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i vår skolverksamhet.

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

2. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – Vi genomför systematiska kartläggningar för att få överblick över vårt arbetsmiljöarbete.

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

3. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – De riskbedömningar vi gör som rör arbetsmiljön grundar sig på skolornas egna bedömningar. De utmynnar i handlingsplaner både på central och lokal nivå för att stärka arbetsmiljöarbetet.

Lärarnas avlastningsbehov

Huvudmannen behöver stötta rektorer i att avlasta lärarna. Det innebär att planera, samråda, följa upp och göra nödvändiga insatser för att främja kompetensförsörjningen.

4. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska stödja rektorerna i arbetet med att inventera lärarnas behov av avlastning.

Lärarnas avlastningsbehov

5. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska förankra syfte och mål med inventering av lärarnas avlastningsbehov i vår skolverksamhet.

Lärarnas avlastningsbehov

6. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har påbörjat en dialog med rektorer och fackliga samverkansorgan centralt om att inventera lärarnas avlastningsbehov.

Lärarnas avlastningsbehov

7. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska stötta våra rektorer i det arbete som följer på en genomförd inventering av lärarnas avlastningsbehov.

Strategisk kompetensförsörjning

Rätt kompetenser behöver vara tillgängliga när de behövs och de ska användas på ett optimalt och hållbart sätt. Därför behöver huvudmannen kartlägga och analysera behovet av kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Som exempel kan aktuella prognoser om elevkullar och personalstatistik vara ett underlag i arbetet. Tänk på att förankra i hela styrkedjan.

8. Strategisk kompetensförsörjning – Vi har en långsiktig strategi för vårt arbete med kompetensförsörjning.

Strategisk kompetensförsörjning

9. Strategisk kompetensförsörjning – Vi genomför systematiska kartläggningar och analyser för att synliggöra behovet av kompetensförsörjning.

Strategisk kompetensförsörjning

10. Strategisk kompetensförsörjning – Vi har en kontinuerlig dialog om kompetensförsörjning med rektorerna i vår skolverksamhet.

Kommunikation och förankring

Huvudmannen behöver vara tydlig och transparent i sitt strategiska arbete med kompetensförsörjning.

11. Kommunikation och förankring – Vi har en kommunikationsstrategi på huvudmannanivå som omfattar kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Kommunikation och förankring

12. Kommunikation och förankring – Vi följer upp, analyserar och utvecklar fortlöpande vår interna kommunikation om kompetensförsörjning och arbetsmiljö.