Så här funkar det

Välkommen!

Självskattningsverktyget är tänkt att användas kollegialt. Ni tar ställning till hur väl påståendena stämmer i er skolverksamhet. Använd gärna fritextutrymmet för egna anteckningar. Det kan vara klokt att skriva ut resultatet och anteckningar som pdf – de sparas inte när ni lämnar sidan.

Detta självskattningsverktyg ingår i materialet om att avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser:

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser


Koll på lärares avlastningsbehov

Påståenden inom områden:

1–3: Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

4–7: Lärares avlastningsbehov

8–10: Strategisk kompetensförsörjning

11: Kommunikation och förankring

Resultat och analys

Nedan ser ni era svar och anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och bestämma hur ni vill gå vidare med arbetet. För att kunna fortsätta använda resultatet behöver ni spara ner det som en PDF i den webbläsare som ni använder.

Diskutera gemensamt till exempel följande:

  • Är ni eniga om hur ni ska arbeta vidare med frågorna som ingår i självskattningsverktyget?
  • Stödmaterial hittar ni till höger. Fundera på hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet.

Dokumentera gärna hur ni arbetar vidare. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering.

Förklaring

Grön markering (1): Stämmer
Gul markering (2): Stämmer delvis
Röd markering (3): Stämmer inte
Frågor med blå text är obesvarade

OBS! Ert resultat sparas inte, men ni kan skriva ut det som pdf.

Detta självskattningsverktyg ingår i materialet om att avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser:

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser

här.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

Lärare ska kunna stanna i yrket hela livet. Det förutsätter att det finns möjlighet att individuellt anpassa arbetets innehåll och utformning över tid. Ett aktivt och långsiktigt arbetsmiljöarbete på skolan, i samverkan med huvudmannen, är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

1. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån huvudmannens långsiktiga strategi.

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

2. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – Vi bidrar till och använder huvudmannens riskbedömning av arbetsmiljön och upprättar en lokal handlingsplan. Vi genomför också insatser i samråd med huvudmannen för att stärka arbetsmiljöarbetet.

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

3. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö – Vi följer kontinuerligt upp, analyserar och återkopplar resultaten av vårt arbetsmiljöarbete till huvudmannen.

Lärarnas avlastningsbehov

God arbetsmiljö är en förutsättning för att skolenheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Därför krävs det att arbetet med kompetensförsörjningen ingår som en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

4. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska inventera lärarnas avlastningsbehov och tar stöd av huvudmannen om det behövs.

Lärarnas avlastningsbehov

5. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har en plan för hur vi ska förankra syfte och mål med inventering av lärarnas avlastningsbehov.

Lärarnas avlastningsbehov

6. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har påbörjat en dialog med fackliga samverkansorgan lokalt om att inventera lärarnas avlastningsbehov.

Lärarnas avlastningsbehov

7. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har påbörjat en dialog med skolpersonalen om att inventera lärarnas avlastningsbehov.

Lärarnas avlastningsbehov

8. Lärarnas avlastningsbehov – Vi har koll på vilka arbetsuppgifter som enligt skolförfattningarna kan utföras av andra än lärare.

Strategisk kompetensförsörjning

Eleverna ska i så stor utsträckning som möjligt få undervisning av lärare som är behöriga i ämnet. För det krävs att rätt kompetenser är tillgängliga när de behövs och att de används på ett optimalt och hållbart sätt. Rektorn behöver kartlägga och analysera skolans behov av kompetensförsörjning utifrån behörighetsläget, både på kort och lång sikt.

9. Strategisk kompetensförsörjning – Vi använder huvudmannens analyser av skolornas behov av kompetensförsörjning och genomför insatser i samråd med huvudmannen för att stärka arbetet med kompetensförsörjningen.

Strategisk kompetensförsörjning

10. Strategisk kompetensförsörjning – Vi arbetar långsiktigt med kompetensförsörjning utifrån huvudmannens strategi tillsammans med skolpersonalen och huvudmannen. Vi har en tydlig plan för hur vi ska kunna tillgodose behovet av lärare över tid.

Strategisk kompetensförsörjning

11. Strategisk kompetensförsörjning – Vi följer kontinuerligt upp, analyserar och återkopplar resultatet av vårt arbete med kompetensförsörjning till huvudmannen.

Kommunikation och förankring

Rektorn behöver vara tydlig och transparent i sin kommunikation. Alla på skolan behöver förstå syftet med att skapa en god arbetsmiljö och att säkra kompetensförsörjningen.

12. Kommunikation och förankring – Vi arbetar aktivt för att förankra vårt arbete med kompetensförsörjning och arbetsmiljö hos skolans personal.