Koll på pandemins påverkan

Ett år har snart gått sedan covid-19 upphörde att klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Men det kan finnas barn och elever som fortfarande påverkas av konsekvenserna av pandemin. Här finns samlat stöd till dig som är skolchef eller rektor för att följa upp och hantera det.

ett förstoringsglas, en lampa och en bock i kanten

Covid-19-pandemin har påverkat samhället i stort och på flera sätt har även förskolan och skolan påverkats. Men konsekvenserna av pandemin kan skilja mellan huvudmän, förskolor, fritidshem, skolor och vuxenutbildningar.

Börja i ert systematiska kvalitetsarbete. Kartlägg, följ upp och analysera för att ta reda på vad ni behöver prioritera för att komma till rätta med de långsiktiga konsekvenserna av pandemin hos er. Det systematiska kvalitetsarbetet hjälper er att få syn på vilka utmaningar just ni har och vad ni behöver prioritera i arbetet.

Koll på

Arbeta systematiskt

 • Vi hanterar pandemins konsekvenser inom ramen för vårt ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
 • Vi förstärker vårt arbete med att följa upp barns och elevers kunskaper enligt de nationella målen.
 • Vi ser till att barn och elever får det stöd de behöver.
 • Vi förstärker vårt hälsofrämjande arbete.

Så kan du tänka - konkreta exempel

 • Hantera pandemins konsekvenser i så stor utsträckning som möjligt utifrån verksamhetens befintliga strukturer och arbetssätt. När ni använder det ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet minskar arbetsbördan och underlättar prioriteringar. Se över nuläget, prioritera om och ha vid behov tätare uppföljningar.
 • Tänk på att göra barn och elever delaktiga i kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
Koll på

Följ upp elevernas kunskaper

 • Vi följer upp vilka moment och delar av undervisningen som inte kunnat genomföras på grund av pandemin.
 • Vi följer upp elevernas kunskaper och sätter in åtgärder för att de ska nå kunskapsmålen.
 • Vi prioriterar undervisning och avlastar lärare.
 • Vi har rutiner för elevers övergångar mellan skolformer och dokumenterar relevant information om elevens kunskapsutveckling.

Så kan du tänka - konkreta exempel

 • Omfördela arbetsuppgifter bland personalen vid behov.
 • Anpassa scheman. Erbjud undervisning i mindre grupper, exempelvis i halvklass, för att ge lärare och elever bättre förutsättningar att ta igen undervisningsmoment.
 • Planera och avsätt tid för överlämningssamtal och se till att rätt kompetenser deltar, exempelvis lärare, elevhälsoteam och rektor. Planera även för hur skolan ska följa upp resultatet av överlämningssamtalen.
Koll på

Följ upp barnens och elevernas hälsa

 • Rektor följer upp hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan.
 • Vi organiserar för och stödjer ett gott samarbete mellan lärarna, elevhälsan, studie- och yrkesvägledare och andra vuxna kring barn och elevers välbefinnande, närvaro, undervisning och stödinsatser.

Så kan du tänka - konkreta exempel

 • Förstärk rutinerna för att främja närvaro och följa upp frånvaro. Ha nära kontakt med elev och vårdnadshavare när eleven inte är i skolan.
 • Anpassa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd vid behov.
 • Uppmuntra till mer rörelse och aktiviteter.
Koll på

Hantera pandemins konsekvenser – stöd inom olika områden

Sedan coronapandemin bröt ut har Skolverket löpande genomfört snabbstudier och undersökningar om hur förskolan, skolan och vuxenutbildningen påverkats av pandemin. Moderna språk, matematik, praktisk-estetiska ämnen, praktiska moment i NO, simundervisning, sfi och förskolans verksamhet är några av de områden som lyfts fram och som påverkats av pandemin på olika sätt. Kollegiala samtal kan vara ett sätt att hitta former för att upptäcka och motverka att barns och elevers kunskapsutveckling påverkas negativt. Här finns stöd till förskollärare, lärare, rektorer och huvudmän inom några av dessa områden.

Koll på

Ta del av våra uppföljningar

Här hittar du våra rapporter och undersökningar om konsekvenserna av coronapandemin på förskolan, skolan och komvux.

Uppföljning av coronapandemins konsekvenser

Senast uppdaterad 27 januari 2023.