Koll på pandemins påverkan

Här finns ett samlat stöd för dig som är skolchef eller rektor för att kunna följa upp pandemins påverkan på verksamheten.

ett förstoringsglas, en lampa och en bock i kanten

Nuläge, insatser och önskat läge

Stödet är tänkt att ge en överblick av verksamhetens nuläge. Det innehåller fyra områden som du kan stämma av verksamheten mot. Inom varje område finns förslag på konkreta insatser för hur ni kan fortsätta ert arbete. För varje område kan du också ta del av Skolverkets stödmaterial för skolutveckling mot ett önskat läge.

Områdena har vi valt ut från utvärderingar och de samråd vi haft under pandemin med arbetsgivar- och medlemsorganisationer, riksförbund, fackförbund, idéburna skolor samt elevorganisationer. Stödet är utformat för att användas i ert systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete och omfattar alla skolformer samt fritidshemmet.

Koll på

Arbeta systematiskt

 • Vi hanterar pandemins konsekvenser inom ramen för vårt ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
 • Vi förstärker vårt arbete med att följa upp barns och elevers kunskaper enligt de nationella målen.
 • Vi ser till att barn och elever får det stöd de behöver.
 • Vi förstärker vårt hälsofrämjande arbete.
 • Vi informerar personal, barn, elever och vårdnadshavare om konsekvenserna av pandemin.

Så kan du tänka – konkreta exempel

 • Hantera pandemins konsekvenser i så stor utsträckning som möjligt utifrån verksamhetens befintliga strukturer och arbetssätt. När ni använder det ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet minskar arbetsbördan och underlättar prioriteringar. Se över nuläget, prioritera om och ha vid behov tätare uppföljningar.
 • Tänk på att göra barn och elever delaktiga i kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
 • Ta reda på och sammanställ elevernas kunskaper vid terminsstart och anpassa och planera undervisningen utifrån detta. Det kan handla om resultat från bedömningsstöd, resultat från lovskola, betygsresultat och observationer i barngrupper med mera.
 • Sammanställ vilka undervisningsmoment inom varje ämne som ni har ställt in på grund av pandemin och planera för hur de kan kompenseras.
 • Ta reda på vilka praktiska moment som elever inte kunnat genomföra under pandemin på grund av utebliven apl och se till att de får sin utbildning i enlighet med sin individuella studieplan.
 • Stötta elever som har påbörjat kurser så att de kan slutföra dem enligt den individuella studieplanen.
 • Informera personal, elever och vårdnadshavare kontinuerligt genom väl kända kanaler och tala med barnen. Kommunicera med eleverna så att alla känner till planeringen övergripande och i varje ämne.
 • Hantera pandemins konsekvenser i så stor utsträckning som möjligt utifrån verksamhetens befintliga strukturer och arbetssätt. När ni använder det ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet minskar arbetsbördan och underlättar prioriteringar. Se över nuläget, prioritera om och ha vid behov tätare uppföljningar.
 • Tänk på att göra barn och elever delaktiga i kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
 • Ta reda på och sammanställ elevernas kunskaper vid terminsstart och anpassa och planera undervisningen utifrån detta. Det kan handla om resultat från bedömningsstöd, resultat från lovskola, betygsresultat och observationer i barngrupper med mera.
 • Sammanställ vilka undervisningsmoment inom varje ämne som ni har ställt in på grund av pandemin och planera för hur de kan kompenseras.
 • Ta reda på vilka praktiska moment som elever inte kunnat genomföra under pandemin på grund av utebliven apl och se till att de får sin utbildning i enlighet med sin individuella studieplan.
 • Stötta elever som har påbörjat kurser så att de kan slutföra dem enligt den individuella studieplanen.
 • Informera personal, elever och vårdnadshavare kontinuerligt genom väl kända kanaler och tala med barnen. Kommunicera med eleverna så att alla känner till planeringen övergripande och i varje ämne.
Koll på

Organisera för den nya situationen

 • Vi har en tydlig organisation och kommunikation som gör det möjligt att snabbt ställa om verksamheten.
 • Ledarskapet är tydligt och bygger på öppenhet och tillit.
 • Huvudmannen ger rektorn och verksamheten förutsättningar att i rådande situation stötta barn och elever.
 • Vi har välförankrade rutiner för att undvika smittspridning.

Så kan du tänka – konkreta exempel

 • Verksamheten kan behöva ställa om snabbt. Tänk då särskilt på vikten av en tydlig ledning och kommunikation så att ni undviker stress och oro. Samordna gemensamma åtgärder på huvudmannanivå.
 • Verksamheten kan behöva ställa om snabbt. Tänk då särskilt på vikten av en tydlig ledning och kommunikation så att ni undviker stress och oro. Samordna gemensamma åtgärder på huvudmannanivå.
Koll på

Ta reda på hur eleverna har det

 • Rektor ser över och eventuellt justerar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolan.
 • Vi uppmuntrar till ett gott samarbete mellan lärarna, elevhälsan, studie- och yrkesvägledare och andra vuxna kring barn och elevers välbefinnande, närvaro, undervisning och stödinsatser.

Så kan du tänka – konkreta exempel

 • Följ upp introduktionssamtalen och stötta elever som riskerar en ogynnsam utveckling eller far illa.
 • Förstärk rutinerna för att främja närvaro och följa upp frånvaro. Ha nära kontakt med elev och vårdnadshavare när eleven inte är i skolan.
 • Anpassa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd vid behov.
 • Situationen kring pandemin kan leda till olika reaktioner hos barn. Fråga, lyssna och ge sakliga svar.
 • Följ upp introduktionssamtalen och stötta elever som riskerar en ogynnsam utveckling eller far illa.
 • Förstärk rutinerna för att främja närvaro och följa upp frånvaro. Ha nära kontakt med elev och vårdnadshavare när eleven inte är i skolan.
 • Anpassa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd vid behov.
 • Situationen kring pandemin kan leda till olika reaktioner hos barn. Fråga, lyssna och ge sakliga svar.
Koll på

Elevernas studieval

Elevernas val inför framtida studier och yrke kan ha påverkats av pandemin och skapat osäkerhet inför framtiden. Möjligheterna till kontakt med arbetslivet genom exempelvis studiebesök och prao har varit begränsade.

 • Vi uppmärksammar och stödjer elever som upplever osäkerhet inför både gjorda och kommande studie- och yrkesval.

Så kan du tänka – konkreta exempel

 • Skapa förutsättningar för att ge stöd till de elever som är osäkra. Börja tidigt med information och vägledningssamtal. Var tydliga med hur eleverna får kontakt med studie- och yrkesvägledaren på skolan.
 • Uppmärksamma särskilt de elever som kan vara osäkra på om de valt rätt program. Även val inom programmet kan skapa osäkerhet.
 • I de fall elever har gått miste om prao under pandemin kan skolan undersöka om det går att ordna en kortare praoperiod under hösten. Om det inte går att arrangera, så får arbetslivsorientering kortas ner och ordnas på annat vis i skolan.
 • Skapa förutsättningar för att ge stöd till de elever som är osäkra. Börja tidigt med information och vägledningssamtal. Var tydliga med hur eleverna får kontakt med studie- och yrkesvägledaren på skolan.
 • Uppmärksamma särskilt de elever som kan vara osäkra på om de valt rätt program. Även val inom programmet kan skapa osäkerhet.
 • I de fall elever har gått miste om prao under pandemin kan skolan undersöka om det går att ordna en kortare praoperiod under hösten. Om det inte går att arrangera, så får arbetslivsorientering kortas ner och ordnas på annat vis i skolan.
Senast uppdaterad 17 december 2021.