Koll på samverkan med hem och vårdnadshavare

Skolan behöver se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig. Självskattningsverktyget ger dig koll på skolans uppdrag att fortlöpande informera vårdnadshavaren om elevens utveckling.

I Sverige går över en miljon elever i skolan. Varje år börjar över 100 000 barn årskurs 1. En stor del av Sveriges befolkning har på olika sätt anknytning till skolan – som föräldrar, vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, syskon, släktingar, vänner och grannar. Här finns en stor grupp personer som kan stödja skolans arbete med elevernas lärande.

Förtroendefulla relationer och en fungerande samverkan mellan skolan och hem och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. På olika nivåer i skolans organisation kan det finnas behov av att utveckla samverkan med hem och vårdnadshavare för att nå högre likvärdighet. Konsekvenserna av en undermålig eller otillräcklig föräldrasamverkan skulle kunna leda till att likvärdigheten för alla elevers möjlighet till skolframgång minskar genom att vårdnadshavare inte blir bemötta på ett inkluderande sätt som främjar dialog och idéutbyte vid till exempel utvecklingssamtal och föräldramöten

Texterna som hör till självskattningsverktyget belyser olika aspekter av samverkan med föräldrar och vårdnadshavare. Stödmaterialet är framtaget utifrån skolans uppdrag enligt gällande styrdokument, samt identifierade framgångsfaktorer som enligt forskning identifieras utifrån att

  • skolan har metoder och förhållningssätt som synliggör elevers språk och kultur
  • skolan har öppna kommunikationskanaler
  • skolan intar ett normkritiskt förhållningssätt
  • skolans personal har starka relationer med flerspråkiga hem och vårdnadshavare
  • utbildningen präglas av synsätt som ser hem och vårdnadshavare som kompetenta.

Läs gärna texten "Samverka med föräldrar och vårdnadshavare — en teoretisk modell" som förberedelse för självskattningen för att få syn på och greppa området:

Samverkan med föräldrar och vårdnadshavare – en teoretisk modell av Ann S. Pihlgrenöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 19 januari 2021.

Relaterat