Skolan har system för möten och samverkan

Skolan behöver kontinuerligt utvärdera och utveckla samverkansformerna som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Påstående 6. På vår skola har vi en gemensam strategi som kontinuerligt utvärderas för att möjliggöra för hem och vårdnadshavare att bli delaktiga i frågor som rör elevens skolgång.