Ledning och personal har goda kunskaper om de lagar, förordningar och den juridik som reglerar samverkan.

Brist på kunskaper om skolsystemet, lärarnas arbetssätt och språkförbristningar, kan utgöra hinder för hur vårdnadshavare kan bli värdefulla samtalspartners. Skolan å andra sidan har förväntningar på vårdnadshavares delaktighet och engagemang och är kanske omedvetna om vårdnadshavarens situation och förutsättningar att närvara.

Påstående 8. På vår skola säkerställer vi att alla vårdnadshavare är måna om att närvara på våra fysiska träffar.