Ledning och personal har goda kunskaper om de lagar, förordningar och den juridik som reglerar samverkan.

Skolan som institution, och dess lärare, står i en maktposition gentemot föräldrarna. Genom att skapa en medvetenhet om dessa förhållanden kan större förståelse för föräldrar och barn med olika bakgrund skapas.

Påstående 9. Rektor och skolpersonal på vår skola agerar normkritiskt i alla kontakter med hem och vårdnadshavare genom att göra perspektivbyten för att hela tiden försöka se frågor ur barns, elevers, vårdnadshavares, personals och skolans perspektiv.