Koll på arbetet mot sexuella trakasserier

Alla elever har rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att motverka sexuella trakasserier.

lärare blickar ut över klassrummet

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara att någon till exempel tafsar eller skickar sms och bilder med sexuellt innehåll. Det kan också handla om kommentarer, närgångna blickar, ovälkomna komplimanger och anspelningar eller jargong. Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och andra kränkningar. Skolan har en skyldighet att sätta stopp för alla typer av kränkningar så snart någon upplever sig utsatt, genom att utreda, åtgärda och följa upp.

Lyssna på tre olika perspektiv på sexuella trakasserier i skolan, med Hilda Hedberg (elev), Stig Gisslén (skolledare) och Katja Gillander Gådin (professor):

Sexuella trakasserier och normerna i vår skolmiljö

Diskriminering och kränkningar kan ofta kopplas till föreställningar och oskrivna regler, normer, om vad som anses normalt och avvikande, vad som ger makt och status. Sådana normer, exempelvis stereotypa föreställningar utifrån kön eller om sexualitet, finns både i samhället i stort och i skolan. För att elever ska vara trygga och trivas, behöver det därför finnas ett aktivt och medvetet arbete om vilka normer och värden som personal och elever tillsammans normaliserar i skolmiljön. Ligger de i linje med skolans värdegrund, jämställdhet och respekt för allas lika rättigheter och möjligheter? Vad visar vårt undersökande arbete och vad ser vi i vår skolvardag?

Kunskap, mod och uthållighet för förändring

Att skolan är en spegling av samhället innebär utmaningar men också stora möjligheter. Utbildningen syftar till att varje elev ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Parallellt med lärandeprocessen pågår elevernas relations- och identitetsskapande, där normer och strukturer kommer till uttryck. Skolans personal och organisation är en del av det och spelar en viktig roll genom bemötande, undervisning och övriga delar av skolans verksamhet. Det kan därmed behövas ett arbete på flera nivåer för att nå förändring. Med kunskap, mod och uthållighet är det möjligt att driva ett utvecklingsarbete för att främja jämställdhet och motverka sexuella trakasserier.

Starta verktyget

Senast uppdaterad 11 april 2022.