Så här funkar det

Välkommen!

Syftet med webbverktyget är att vara ett stöd för huvudman, skolledare och skolpersonal, i arbetet med att motverka sexuella trakasserier. Det är främst avsett för grundskolan och gymnasieskolan, men kan även användas av andra skolformer. Verktyget är tänkt att användas kollegialt av skolledning och personal, förslagsvis i mindre grupper.

Verktyget kan med fördel användas som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet ger vägledning om vilka områden som verksamheten kan fokusera på för att utveckla och förbättra arbetet.

I verktyget finns 15 påståenden att ta ställning till. Varje påstående introduceras av en kort text och efter gemensam diskussion tar ni ställning till hur väl påståendet stämmer på er skola. Använd fritextutrymmet efter varje fråga för egna anteckningar, exempelvis följdfrågor, förtydliganden eller funderingar. Anteckningarna kan vara en god hjälp i ert fortsatta arbete och ge en fördjupad förståelse av ert svar. När ni svarat på alla frågor, får ni tillgång till ert resultat. Resultatet sparas inte när ni lämnar sidan, så spara gärna ner det som pdf eller skriv ut.

Eftersom webbverktyget kan användas i olika typer av gruppsammansättningar, kan det vara till hjälp att ni först definierar vilka som är ”vi” i verktygets påståenden och de tillhörande svaren. Utifrån en analys av skolans samlade resultat kan ni sedan bestämma hur ni vill arbeta vidare.


Start - koll på sexuella trakasserier

Koll på arbetet mot
sexuella trakasserier

Påståendena i verktyget är indelade i tre områden:
1-6: Regelverk och teori
7-10: Läget på skolan
11-15: Läget i undervisningen

Notera att ni också kan orientera er med hjälp av siffrorna ovan. Under "R" (resultat) hittar ni stödmaterial.


Resultat och analys

Nedan ser ni era svar och anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och bestämma hur ni vill gå vidare med arbetet.

Om ni valt att arbeta med webbverktyget i hela skolan, spara ner resultat som en pdf i den webbläsare ni använder, markera vilka av de två-tre utvecklingsområden ni anser är viktigast och lämna sedan resultatet till den som utsetts som ansvarig att sammanställa.

Den som ansvarar för sammanställningen kan förslagsvis presentera skolans samlade resultat för personalen. Gemensamt kan ni sedan diskutera till exempel följande:

  1. Har grupperna samsyn gällande vilka utvecklingsområden ni behöver prioritera, eller ser ni behov av att arbeta med olika utvecklingsområden inom exempelvis olika arbetslag eller årskurser?

  2. Stödmaterial tillvarje fråga hittar ni till höger. Hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet? Försök gärna vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning.

  3. Har olika arbetslag eller årskurser identifierat olika styrkor och utvecklingsområden? Fundera över hur ni i så fall kan arbeta för att ta del av varandras kompetenser.

Dokumentera gärna hur ni väljer att arbeta vidare för ökad trygghet och studiero i skolan. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering.

Teckenförklaring

Grön markering (1): Vi är nöjda med nuvarande arbetssätt

Gul markering (2): Vi vill vidareutveckla detta

Röd markering (3): Vi behöver prioritera att utveckla detta

Frågor med blå text är obesvarade

OBS! Resultatet nedan sparas inte automatiskt, men går att skriva ut eller spara som pdf.


här.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

En viktig del i skolans demokratiuppdrag är att förmedla och förankra jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. I det arbetet behöver alla i skolan ha kunskap om vad sexuella trakasserier är och faktorer som kan bidra till att de förekommer.

1. Vi har kunskap om vad sexuella trakasserier är och olika faktorer som kan leda till att sexuella trakasserier förekommer i skolan och på nätet.

Regelverk och teori

Skolans ansvar att motverka sexuella trakasserier regleras både i skollagen och läroplanen för varje skolform samt i diskrimineringslagen. Krav på att skolan ska skapa en trygg och säker arbetsmiljö finns också i arbetsmiljölagen.

2. Vi har kunskap om vilka skyldigheter skolan har att motverka sexuella trakasserier.

Regelverk och teori

Skolan ska se till att elever inte utsätts för sexuella trakasserier i samband med verksamheten. Det finns en skyldighet att systematiskt arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga att elever blir utsatta.

3. Vi har kunskap om vilket ansvar skolan har, när det gäller att förebygga sexuella trakasserier.

Regelverk och teori

Skolan ska ha skriftliga riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier och trakasserier. Såväl elever som anställda i verksamheten bör medverka när dessa tas fram.

4. Vi har skriftliga riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier och trakasserier på vår skola.

Regelverk och teori

För att kunna hålla en nolltolerans mot sexuella trakasserier behöver alla anställda följa de rutiner som finns. Så snart någon i personalen får veta att en elev upplever sig utsatt, måste rektor informeras. Skolan har ansvar att utreda och åtgärda sexuella trakasserier och att anmäla dessa till huvudman.

5. Vi vet hur vi ska agera om vi får veta att en elev kan ha blivit utsatt för sexuella trakasserier i samband med verksamheten.

Regelverk och teori

Arbetet mot sexuella trakasserier behöver aktivt diskuteras i kollegiet, så att det finns kunskap och samsyn om hur problemen kan ta sig uttryck och hur personalen kan agera i olika lägen.

6. Vi har kunskap och samsyn i kollegiet om hur sexuella trakasserier kan komma till uttryck på vår skola, genom både språk och handlingar, från elever och personal.

Regelverk och teori

För att kunna förebygga sexuella trakasserier måste skolan undersöka om det finns risker för sexuella trakasserier i verksamheten. Samverkan med elever och skolans personal är en central del i hela arbetsprocessen.

7. Vi undersöker om det finns risker för sexuella trakasserier i verksamheten.

Läget på skolan

Tillitsfulla relationer mellan skolans personal och eleverna är en viktig del i arbetet med en trygg skolmiljö. Det handlar bland annat om att eleverna har lyssnande vuxna omkring sig. Elevernas förtroende för vuxnas förmåga att hantera utsatthet har stor betydelse för om de väljer att berätta för skolans personal om upplevelser och händelser.

8. Vi tar reda på om eleverna har förtroende för hur de vuxna agerar, när de får kännedom om sexuella trakasserier.

Läget på skolan

Tillitsfulla relationer mellan eleverna är en viktig del för att skapa trygghet och förutsättningar för lärande. Att eleverna möts mellan klasser och årskurser för att samverka kan påverka detta.

9. Vi tar reda på om det råder ett tillitsfullt klimat mellan eleverna på skolan.

Läget på skolan

Det ska finnas ordningsregler på varje skola och dessa ska utarbetas tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna ska vara aktuella och relevanta för de elever som går på skolan.

10. Vi har ordningsregler som har tagits fram tillsammans med eleverna.

Läget på skolan

Ett normkritiskt perspektiv på undervisning handlar bland annat om att läraren funderar över hur de egna föreställningarna och erfarenheterna påverkar planering och genomförande. Val av till exempel undervisningsexempel, klassrumsplacering, gruppindelning, diskussionsfrågor kan bidra till att förstärka eller förändra normer.

11. Vi har kunskap om vad ett normkritiskt perspektiv kan tillföra undervisningen och utbildningen.

Läget i undervisningen

Under 2017 granskade Skolinspektionen sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Skolinspektionen lyfter i sin rapport fram vikten av att arbeta systematiskt med sex- och samlevnadsundervisningen och att koppla det till värdegrundsarbetet.

12. Vi har ett systematiskt arbete med sex- och samlevnadsundervisning som kopplas till frågor som berör skolans värdegrund.

Läget i undervisningen

Skolinspektionens granskning visar även att eleverna behöver få möjlighet att kritiskt reflektera över hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme. Eleverna behöver få fundera och diskutera om sexualitet, identitet, relationer och frågor som knyter an till det - som exempelvis hedersrelaterade frågor, homofobi och grovt språkbruk.

13. Vi säkerställer att alla elever får möjlighet att, tillsammans med lärare, reflektera över normer som rör sex- och samlevnad.

Läget i undervisningen

Sexuella trakasserier kan även förekomma på nätet. I det främjande och förebyggande arbetet bör frågor om nätet och sociala medier ingå, eftersom dessa är en del av elevernas skolvardag och fritid. Här ingår det även att i undervisningen rusta eleverna med de kompetenser som behövs för demokratiska samtal och säkerhet på nätet.

14. Vi arbetar för att främja demokratiska samtal och säker internetanvändning, samt förebygga kränkningar på nätet.

Läget i undervisningen

Ibland uppstår diskussioner i skolan som personalen kan uppleva som utmanande att hantera och där personal och skolledning kan behöva stöd. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur, traditioner eller könsstereotypa föreställningar. Beredskap på att hantera dessa diskussioner skapar förutsättningar för att skolan inte undviker dem.

15. Vi har kunskap om hur kontroversiella frågor kan hanteras i undervisningen och utbildningen.

Läget i undervisningen