Har ni koll på trygghet och studiero?

Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att främja studiero och en trygg skolmiljö.

en lärare hjälper en elev

Så här funkar det

Skolinspektionen har gjort en granskning av skolors arbete för att säkerställa studiero. Studiero definieras här som att störande inslag under lektionen minimeras och att fokus riktas mot det som är syftet med undervisningen. I granskningen framkom att studiero främjas av bland annat tydlig lektionsstruktur, tydligt ledarskap i klassrummet, trygg och stödjande lärandemiljö, ett aktivt arbete med normer och värden och samverkan kring det förebyggande elevhälsoarbetet.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Här hittar ni ett stödmaterial om hur ni kan arbeta med områden som är viktiga för att främja studiero. Områdena som lyfts upp i materialet är ett urval av faktorer som påverkar studieron och är till stor del baserade på vad som framkommit i Skolinspektionens granskning. Stödmaterialet syftar till att ringa in vilka områden ni själva bedömer att ni behöver utveckla på just er skola. Ni använder självskattningsverktyget för att ringa in områdena och utifrån resultatet kan ni därefter gå vidare till stödmaterialet som finns för respektive område.

Starta självskattningen

Senast uppdaterad 11 april 2022.