Att ge lärare kompetensutveckling och stöd är viktigt för studieron

Ett tydligt ledarskap i klassrummet främjar studiero. Därför kan kompetensutveckling i ledarskap vara viktigt för att säkerställa studiero. Här finns förslag på hur rektorer kan skapa förutsättningar för det.

Detta material är under revidering med anledning av de nya kurs- och ämnesplanerna som gäller från den 1 juli 2022.

Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

Fyra vuxna vid ett konferensbord

Skolinspektionens granskning visar att bristen på studiero främst är kopplad till organisation och undervisning. På alla granskade skolor varierade studieron beroende på vilken lärare som ledde undervisningen. Därför behöver de lärare, som har svårt att upprätthålla studiero, erbjudas kompetensutveckling och stöd.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Tematiska analysen "Skolors arbete med trygghet och studiero" på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Rektor har ansvar för den pedagogiska utvecklingen och lärmiljön på skolan. Studieron och lärmiljön behöver utvärderas kontinuerligt som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionens granskning visar att de flesta rektorer vet hur undervisningen bedrivs, genom klassrumsbesök och samtal med lärare och elever. Samtidigt visar granskningen att många rektorer behöver utveckla sina arbetsmetoder för att använda denna kunskap, så att de riktar förbättringsåtgärder till de lärare som behöver det mest.

Så kan rektor kartlägga och tillgodose behoven

Det är viktigt att systematiskt och kontinuerligt säkerställa att alla lärare har ett tydligt ledarskap. Första steget är att undersöka vilka lärare som har behov av stöd och kompetensutveckling. Rektor kan till exempel samtala med lärarna om hur de upplever studieron på sina lektioner. Enkäter där eleverna får ge sin bild av studieron på olika lektioner är ett annat sätt att synliggöra behoven. Rektor behöver systematiskt följa upp lärarnas undervisning. Om en lärare inte lyckas upprätthålla studieron i klassrummet behöver rektor och läraren resonera om orsakerna till det. Därefter kan rektor och lärare tillsammans komma fram till lämpliga åtgärder. På så vis kan åtgärderna anpassas efter lärarens individuella behov. Det skulle kunna vara exempelvis kompetensutveckling eller stöd genom kollegialt lärande. Kollegialt lärande innebär att genom strukturerat samarbete utveckla sina kunskaper i den dagliga praktiken. Inom en och samma skola finns det ofta en variation av erfarenheter och kompetenser bland personalen som är viktig att ta tillvara i det gemensamma lärandet.

Lika viktigt som att rektor skapar förutsättningar för kompetensutveckling, är att lärare inte lämnas ensamma med att lösa problemen med studiero. Rektor behöver skapa möjligheter för samarbete mellan personal med olika professioner och kompetenser på skolan.

Aspekter som är viktiga för ett framgångsrikt utvecklingsarbete genom kollegialt lärande är:

Tid

Rektor behöver ge lärarna möjlighet till avsatt tid för regelbundna och formella möten, men också för spontant samarbete i vardagen. Lärarna behöver tid för att reflektera och omsätta förändringar i praktiken. De behöver också tid för att se varandra i handling, till exempel i planering, undervisning och uppföljning.

Tillitsfulla relationer

En viktig förutsättning för att kunna lära av varandra är ett öppet klimat där lärarna känner förtroende för varandra. Annars är risken att konstruktiva kommentarer skapar friktion mellan lärarna, snarare än bidrar till utveckling. För att ett kollegialt lärande ska fungera är det också viktigt med gemensamma mål och en gemensam syn på hur man kan uppnå dem.

Ta del av hur andra skolor har arbetat

Vårt sätt att följa upp är genom att vi är ute och tittar genom klassrumsbesök eller verksamhetsbesök. Jag upplever att vi har väldigt bra koll på var det fungerar och var det inte fungerar. (Rektor)

Att skapa en struktur för hur lektionerna i skolans utformas och som alla följer, har framförallt varit ett stöd för de lärare som inte har haft den strukturen och där det har varit brist på studiero. Sen räcker inte det som enskild åtgärd, man måste ju såklart ibland jobba med enskilda lärare också. Men vi har förstelärare i princip alla arbetslag och de kan också gå in och stötta en kollega. Ingen ska känna att den står ensam. (Rektor)

Under förra läsåret avsatte vi i skolledningen tisdagsförmiddagar för verksamhetsbesök. Då tittade vi på undervisningen utifrån en egen mall och alla lärare fick efter besöket skriftlig återkoppling på det vi sett. Om någon kände att den hellre ville få återkopplingen muntligt ordnade vi det, men det hade blivit ett mycket större projekt om vi planerat för det med alla. Det var inte alltid möjligt för oss att stanna en längre stund på lektionerna, men man hinner se mycket på tio minuter, en kvart. Det är viktigt att det blir av. (Rektor)

Jag tror på ett modellerande ledarskap och att man lär sig av att vara med och observera en kollega som man tycker är duktig och som har ett gott och förtroendefullt klimat i klassrummet. För mig är det självklart att man genom sådana klassrumsbesök tar till sig både av rörelsemönster och metoder som kollegan använder. (Rektor)

Arbeta vidare

Här hittar ni en ljudfil samt ett antal diskussionsfrågor som ni kan arbeta vidare med tillsammans.

Ljudfil: Att ge lärare kompetensutveckling och stöd är viktigt för studieron (tid 03:17 min.)

Ulf Jederlund

I den här ljudfilen berättar Anneli Jildenbäck, undervisningsråd på Skolverket, mer om hur rektor kan arbeta för att stötta lärare.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Anneli Jildenbäck: Att ge lärare kompetensutveckling och stöd – transkribering av ljudfil (pdf) Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 138 kB)

Diskussionsfrågor

  • På vilket sätt skulle ni vilja att rektor följer upp undervisningen?
  • Vilket stöd erbjuder rektor för att ni ska kunna utveckla ert ledarskap och ert arbete med att upprätthålla studiero? Är det något slags stöd som ni saknar?
  • Vilka möjligheter ger rektor för att ni ska kunna bedriva ett kollegialt lärande?
  • Upplever ni att klimatet bland skolpersonalen är sådant att ni kan be om hjälp? Hur kan ni arbeta för att bibehålla eller utveckla ett sådant klimat?
Senast uppdaterad 20 juni 2022.