Att göra elever delaktiga i arbetet med ordningsregler kan främja studiero

Ordningsreglerna är en viktig del i arbetet med att främja studiero. För att reglerna ska bli meningsfulla för eleverna ska eleverna vara med i att utarbeta dem. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Detta material är under revidering med anledning av de nya kurs- och ämnesplanerna som gäller från den 1 juli 2022.

Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

Flicka håller upp gaffel i matbespisningen

Alla skolor ska göra eleverna delaktiga i arbetet med att utarbeta ordningsregler, i enlighet med skollagen. Ordningsreglerna ska följas upp. Men i Skolinspektionens granskning uppgav många elever att de inte känner sig delaktiga i framtagandet av sådana regler. Elever tenderar att ha både större respekt och förståelse för sådana beslut som de varit delaktiga i. De behöver också känna att reglerna är begripliga och meningsfulla för dem. På så sätt är elevers delaktighet i arbetet med ordningsregler en viktig del för att säkerställa studiero.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Så kan ni göra eleverna delaktiga i arbetet med skolans ordningsregler

Eleverna ska vara med i att utarbeta och följa upp ordningsregler. Arbetet kan göras på olika sätt eftersom verksamheternas organisation och forum för samråd varierar. Klass- och elevråd är vanligtvis med i arbetet. När rektorn har beslutat ordningsreglerna har rektorn också ansvar för att lärare och elever följer upp, utvärderar och diskuterar dessa regelbundet. Det är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Eleverna ska få vara med och följa upp och omarbeta reglerna så att de blir relevanta för den aktuella elevgruppen och situationen på skolan. Det är viktigt att fundera över hur ofta reglerna behöver följas upp, inte minst med hänsyn till elevernas ålder. Om ordningsreglerna exempelvis följs upp en gång per år kan det vara en för lång tidsperiod för de yngre eleverna att överblicka.

När ni gör eleverna delaktiga i arbetet med skolans ordningsregler kan elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön främjas. I arbetet finns det flera saker som kan vara viktiga att tänka på. Här är några exempel:

Ta elevernas åsikter och upplevelser på allvar

Ta elevernas upplevelser om hur ordningsreglerna fungerar på allvar när ni på skolan utvärderar reglerna. Om eleverna upplever att ordningsreglerna inte efterföljs behöver rektor utreda anledningen till det och därefter vidta åtgärder.

Rättvist system och kända konsekvenser

Elever behöver känna till vad som händer om de bryter mot en ordningsregel. Det är viktigt för eleverna att lärarna agerar konsekvent utifrån reglerna. Det betyder att skolpersonalen agerar på likartade sätt och att alla elever blir lika behandlade utifrån de regler och konsekvenser som finns. Eleverna ska vara försäkrade om att det finns ett rättvist system på skolan.

Lättförståeliga och tydliga regler

Reglerna behöver vara utformade på ett sätt så att de är lätta för eleverna att förstå, oavsett elevernas ålder.

Håll reglerna levande

För att ordningsreglerna ska bli kända och användbara för eleverna behöver ni arbeta med dem på skolan. Ett sätt att hålla reglerna levande är att följa upp ordningsregler, och klassrumsregler om sådana finns, ofta. Om reglerna förankras i skolans värdegrundsarbete kan syftet med reglerna bli tydligare. Det kan till exempel handla om att knyta an till reglerna när ni i undervisningen lyfter frågor om mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och solidaritet. Reglerna ska vara kända både för elever och skolpersonal, och hållas levande.

Ta del av hur några skolor har arbetat

Ordningsreglerna tas fram av elevrådet som har då samlat in åsikter från sina klasser. Det är väl inte så mycket att säga om. Det är inte så himla komplicerat. De fattar majoritetsbeslut. När vi är oense, det vill säga elevgruppen och lärargruppen så har lärarna också röstat. (Rektor)

Vi har ordningsregler på hela skolan. Och de är framtagna tillsammans med elever och föräldrar. Vi har haft ett koncept där vi har jobbat med föräldrar på föräldramöten. Då har föräldrarna kommit fram till ordningsregler som de tycker behövs, tillsammans med personalen. Och sen har eleverna gjort på liknande sätt på lektionerna, och då har elevernas förslag på ordningsregler kommit fram. Det som är den gemensamma nämnaren där blir ordningsreglerna på skolan. (Rektor)

När jag var ny som lärare hade jag bara samtal om ordningsreglerna med eleverna när någon elev ifrågasatte reglerna, eller när en ordningsregel bröts. De kom liksom bara på tal när det redan var försent, på något sätt. Efter ett tag började jag testa att lyfta ordningsreglerna lite då och då i klassen, utan att något särskilt hade hänt. Det blev mycket bättre samtal om reglerna efter det, vi kunde problematisera och diskutera utan att någon antingen behövde känna sig utpekad, eller att någon tyckte att samtalet var onödigt eftersom ”det inte gäller mig”. (Lärare)

Arbeta vidare

Här hittar ni en ljudfil samt ett antal diskussionsfrågor som ni kan arbeta vidare med tillsammans.

Ulf Jederlund

I den här ljudfilen berättar Helena Vita, undervisningsråd på Skolverket, om resultaten från Skolverkets rapport om ordningsregler och disciplinära åtgärder, utifrån elevernas perspektiv.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Helena Vita: Att göra elever delaktiga i arbetet med ordningsregler – transkribering av ljudfil (pdf) Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 135 kB)

Diskussionsfrågor

  • Hur görs eleverna delaktiga i arbetet med att utarbeta ordningsregler på er skola?
  • Hur görs eleverna delaktiga i arbetet med att följa upp ordningsreglerna på er skola?
  • Hur gör ni för att hålla skolans ordningsregler levande?
  • Hur tar ni reda på om eleverna upplever skolans ordningsregler som meningsfulla och rättvisa?
Senast uppdaterad 20 juni 2022.