Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero

Syftet med ordningsregler är att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. De är därför en viktig del i arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

Två elever hjular utomhus

Alla skolor ska enligt skollagen ha ordningsregler. De finns för att upprätthålla studiero och en trygg lärmiljö. Det förebyggande och främjande arbetet är det arbete som är viktigast för att åstadkomma en trygg lärmiljö. Ni kan använda ordningsreglerna som en del i det förebyggande arbetet. Det gör ni när ni håller reglerna levande och kopplar dem till skolans värdegrundsarbete. Att eleverna är med och utarbetar reglerna och känner till vilka konsekvenser som uppstår om reglerna bryts kan även det bidra till en trygg miljö.

Så kan ni arbeta med ordningsregler i skolan

Skolor med väl fungerande ordningsregler har förankrat reglerna i värdegrundsarbetet. Det visar Skolinspektionens granskning. För att reglerna ska fungera behöver lärare göra eleverna delaktiga i arbetet med reglerna. De åtgärder och konsekvenser som beslutas under arbetet behöver vara möjliga att genomföra. Samsyn kring ordningsreglerna kan göra reglerna tydligare för eleverna. Ordningsreglerna behöver vara kända för alla. Under dessa förutsättningar finns det möjligheter för att reglerna ska kunna bidra till studiero.
Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Några saker som är viktiga i arbetet med ordningsregler

Ha få regler som det råder samsyn kring

I skolor som har få, stödjande regler som det råder samsyn kring har fler elever respekt för reglerna. Elever uppger att de önskar att skolans personal är konsekvent och agerar på ett likartat sätt utifrån de uppsatta ordningsreglerna.

Gör eleverna delaktiga i arbetet med reglerna

Eleverna behöver vara delaktiga i att utarbeta och följa upp ordningsreglerna. När eleverna är delaktiga i beslut så tenderar de att ha större respekt för de beslut som tagits. Reglerna behöver kännas begripliga och meningsfulla för eleverna. Det kan främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. 

Förankra reglerna i värdegrundsarbetet

På skolor där arbetet med ordningsregler är framgångsrikt är dessa i många fall förankrade i värdegrundsarbetet. Det innebär exempelvis att reglerna diskuteras i relation till normer och värden och att det finns samsyn hos skolpersonalen kring dessa frågor.

Komplettera med klassrumsregler

Få och viktiga ordningsregler kan kompletteras med klassrumsregler. Sådana regler kan utformas utifrån det specifika ämnet, gällande exempelvis arbetssätt, säkerhet och undervisningsmaterial. Dessa regler kan skifta beroende på vad som är relevant för det specifika ämnet och för ansvarig lärare. Elever upplever ofta ämnesspecifika regler som relevanta och meningsfulla.

Rektor har ansvar för att det finns ordningsregler

Rektor är den som har ansvar för att ordningsregler finns och för skolans arbete med ordningsreglerna. Om ordningsreglerna inte efterföljs behöver rektor ta ansvar för att utreda vad anledningen till detta är och därefter vidta åtgärder.

Ta del av hur några skolor har arbetat

Det är inte nödvändigtvis så att vi har samsyn kring allt. Men när vi har fattat ett beslut kring trivselreglerna då är det ju det som alla ska förhålla sig till och det tycker jag att både personalen och eleverna är bra på. (Lärare)

Samsyn är jätteviktigt men det kan vara svårt för mig att som enskild lärare gå och säga till en kollega som kanske inte följer de regler som man kommit överens om på skolan. Här tror jag att rektorn har en jätteviktig roll i att följa upp hur det går under läsårets gång. (Lärare)

Vi har ordningsregler på hela skolan. Och de är framtagna tillsammans med elever och föräldrar. Vi har haft ett koncept där vi har jobbat med föräldrar på föräldramöten. Då har föräldrarna kommit fram till ordningsregler som de tycker behövs, tillsammans med personalen. Och sen har eleverna gjort på liknande sätt på lektionerna, och då har elevernas förslag på ordningsregler kommit fram. Det som är den gemensamma nämnaren där blir ordningsreglerna på skolan. (Rektor)

Arbeta vidare

Här hittar ni en ljudfil samt ett antal diskussionsfrågor som ni kan arbeta vidare med tillsammans.

Ulf Jederlund

I den här ljudfilen berättar Helena Vita, undervisningsråd på Skolverket, om resultaten från Skolverkets rapport om ordningsregler och disciplinära åtgärder.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Helena Vita: Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero – transkribering av ljudfil (pdf)PDF (pdf, 135 kB)

Diskussionsfrågor

 • Hur gör ni för att hålla skolans ordningsregler levande?
 • Upplever ni att det råder samsyn kring vilka konsekvenser det får om en ordningsregel bryts? Agerar ni likadant? Hur kan ni göra för att utveckla eller bibehålla samsyn?
 • Hur har ni organiserat för att disciplinära åtgärder som följer när en ordningsregel bryts, ska fungera i praktiken? Vad har ni exempelvis för rutiner om en elev blir utvisad ur klassrummet, för att tillsynsansvaret inte ska brista?

Case: När ordningsregler bryts

Case: När ordningsregler bryts

Innan ni arbetar med detta case är det viktigt att ni tagit del av tillhörande material. De olika perspektiv som behandlats genom webbtexten, ljudfilen och diskussionsfrågorna kan vara vägledande för er i era diskussioner. Utse gärna en person som ser till både att alla kommer till tals och att ni hinner med alla diskussionsfrågor.

När ordningsregler bryts

Hamid arbetar som hemkunskapslärare. Skolan har sedan två år tillbaka en ordningsregel som säger att eleverna inte får använda sin mobil under skoltid. Ändå har en del elever med sig sina mobiltelefoner till Hamids lektioner. En elev, Miranda, tar fram sin mobil och tar bilder som hon skickar till en klasskompis. Hamid säger till henne flera gånger, men hon lyssnar inte. Hamid ber Miranda att ge honom telefonen men hon vägrar. Tillslut säger Hamid att om hon inte kan följa reglerna så får hon lämna klassrummet. ”Vad ska du göra annars då?” frågar Miranda. Hamid upprepar flera gånger att hon ska gå ut men Miranda sitter kvar.

Diskutera

  • Vad ska Hamid göra?
   • Kunde Hamid inledningsvis ha agerat på något annat sätt?
    • Kan skolan organisera verksamheten på ett sätt som förebygger sådana här situationer?
     • Kan skolan organisera verksamheten på ett sätt som inte lämnar läraren ensam i sådana här situationer?
      • Hur kan ni koppla detta till er egen verksamhet?

       

      Case: När ordningsregler bryts

      Innan ni arbetar med detta case är det viktigt att ni tagit del av tillhörande material. De olika perspektiv som behandlats genom webbtexten, ljudfilen och diskussionsfrågorna kan vara vägledande för er i era diskussioner. Utse gärna en person som ser till både att alla kommer till tals och att ni hinner med alla diskussionsfrågor.

      När ordningsregler bryts

      Hamid arbetar som hemkunskapslärare. Skolan har sedan två år tillbaka en ordningsregel som säger att eleverna inte får använda sin mobil under skoltid. Ändå har en del elever med sig sina mobiltelefoner till Hamids lektioner. En elev, Miranda, tar fram sin mobil och tar bilder som hon skickar till en klasskompis. Hamid säger till henne flera gånger, men hon lyssnar inte. Hamid ber Miranda att ge honom telefonen men hon vägrar. Tillslut säger Hamid att om hon inte kan följa reglerna så får hon lämna klassrummet. ”Vad ska du göra annars då?” frågar Miranda. Hamid upprepar flera gånger att hon ska gå ut men Miranda sitter kvar.

      Diskutera

       • Vad ska Hamid göra?
        • Kunde Hamid inledningsvis ha agerat på något annat sätt?
         • Kan skolan organisera verksamheten på ett sätt som förebygger sådana här situationer?
          • Kan skolan organisera verksamheten på ett sätt som inte lämnar läraren ensam i sådana här situationer?
           • Hur kan ni koppla detta till er egen verksamhet?

            

           Senast uppdaterad 03 juni 2021.