Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön för bättre studiero

Lärmiljön kan påverka både elevers lärande och lärarens tid till undervisning. Tydliga ramar och instruktioner i undervisningen kan främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

Kartotek och pennor i klassrum

Lärmiljön omfattar både undervisningen och den fysiska miljön. Skolinspektionens granskning visar att studiero bland annat främjas av:

  • tydliga lektionsstrukturer,
  • ett tydligt fokus på undervisningen och
  • en trygg och stödjande lärmiljö som ger goda förutsättningar för eleverna att följa undervisningen.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Granskningen visar också att det är betydligt vanligare att eleverna sitter overksamma än att de stör ordningen genom prat eller stök. Detta kan hända då eleverna inte förstår vad de ska göra.

Ett noga organiserat klassrum ger er som lärare mer tid till att undervisa och stötta era elever.

Personal och elever har ett gemensamt ansvar för skolans arbetsmiljö.

Så kan ni arbeta för att organisera undervisningen och lärmiljön

Det finns många aspekter av lärmiljön som kan påverka studieron och elevernas fokus på undervisningen. Lärmiljön och arbetssätt kan behöva se olika ut för olika elever och elevgrupper. Här kan du ta del av några saker som är värda att tänka på.

Organisera undervisningen

Det är viktigt att det finns ramar för undervisningen, som exempelvis tydliga rutiner och tidsangivelser. När dessa är kända för eleverna ger det förutsägbarhet. Om det dessutom råder samsyn mellan lärarna kring dessa rutiner, kan förutsägbarheten för eleverna stärkas ytterligare. Om ramar och rutiner sätts upp är det viktigt att dessa efterlevs. Ett exempel är rutiner för när elever behöver hjälp av läraren i klassrummet. Forskning visar att de elever som stör undervisningen och påkallar lärarens uppmärksamhet får hjälp i större utsträckning än elever som sitter tysta och räcker upp handen på det sätt som förväntas.

Möblera och placera medvetet

Olika arbetssätt gynnas av olika sorters möblering. Exempelvis underlättas undervisning där alla elever ska samspela med varandra av att eleverna sitter i en cirkel eller halvcirkel. Oavsett vilket arbetssätt som används är det viktigt att alla elever kan se dig, dina genomgångar och instruktioner, helst utan att behöva förflytta sig eller vända sig om. Ni känner till era elevers individuella behov och kan utifrån de avgöra vem som ska sitta var. Kanske behöver någon elev ha överblick över klassrummet, någon gå ut och ta pauser, någon sitta mer avskilt och någon sitta nära en vuxen?

Skapa smidiga förflyttningar

Det kan finnas vissa passager och platser i klassrummet där fler av eleverna ofta rör sig. Exempel på en sådan är platsen där eleverna hämtar pennor eller annat arbetsmaterial. För att förflyttningarna ska ske smidigt kan ni se till att dessa passager och platser finns i olika delar av klassrummet. Ni kan till exempel placera arbetsmaterialet på flera ställen i klassrummet så att inte alla elever behöver gå till samma ställe samtidigt.

Ta del av hur några skolor har arbetat

I alla klassrum har vi påsar med olika saker för elever som har svårt att koncentrera sig. Det kan vara till exempel bollar att klämma på. Påsarna finns tillgängliga så att eleverna kan gå och hämta om de känner att de behöver det för att kunna koncentrera sig. (Speciallärare)

Vi har gjort ett medvetet val att inte ha jättemycket på väggarna. Om vi sätter upp något så ska det vara med ett tydligt syfte. Vi sätter inte upp saker bara för att det är fint, eftersom det kan bli distraherande och göra det svårare för en del elever att koncentrera sig. (Lärare)

Alla elever har bestämda platser i klassrummen, och vi har en tanke med varför eleverna sitter just där de sitter. Jag har en elev till exempel, som behöver stå upp och jobba ganska ofta, och gärna vill ha koll på vad alla gör. För att den här eleven inte ska behöva vända sig om för att se vad kompisarna gör så sitter hen längst bak, intill ett ståbord. Då får hen överblick över hela klassrummet, jag kan ha ögonkontakt och det är nära till ståbordet. Jag har också några elever som föredrar att sitta själva, och då ger jag dem möjlighet till det. De har bord som man bara kan dra ifrån, och så kan man ställa bordet så att de har ryggen mot de andra. Eller så har man en liten skärm för att skärma av. Men alla de här sakerna behöver ju ske i dialog med eleverna, och med vårdnadshavare för den delen, och de förändras ju hela tiden. Det kan räcka med att det börjar en ny elev för att hela gruppdynamiken ska ändras, och så får man tänka om och testa nytt. (Lärare)

För en av mina elever som har en diagnos inom autismspektrum var det länge otänkbart att arbeta i ett ämne om den ordinarie läraren var sjuk och en annan lärare klev in istället, som vikarie. Det spelade ingen roll för eleven att hen kände lärarvikarien lika bra som den ordinarie, det blev liksom bara fel för den här eleven som låste sig och vägrade jobba. Jag och den andra mentorn försökte prata med eleven hur vi skulle kunna göra och insåg till slut att det egentligen bara handlade om vad som stod på elevens schema. Stod det att det var matte med Peter, så var det bara så, liksom. Vi gjorde då om elevens schema genom att vi kunde flytta på lärarnamnen, vid behov. Så, om Peter blev sjuk kunde vi ersätta hans namn med vikariens på morgonen och då accepterades ändringen av eleven som kunde arbeta på som vanligt. (Lärare)

Arbeta vidare

Här hittar ni en ljudfil samt ett antal diskussionsfrågor som ni kan arbeta vidare med tillsammans.

Ulf Jederlund

I den här ljudfilen berättar Åsa Elebring, undervisningsråd på Skolverket, om några viktiga aspekter på hur lärmiljön kan organiseras.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Åsa Elebring: Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön – transkribering av ljudfil (pdf)PDF (pdf, 136 kB)

Diskussionsfrågor

  • Hur gör ni för att skapa tydliga ramar för undervisningen? Och hur förmedlar ni dessa till eleverna?
  • Kan ni förändra något i klassrummets fysiska lärmiljö som gör att förflyttningar kan ske på ett smidigare sätt?
  • Vilka medvetna val ligger till grund för hur ni möblerar skolans klassrum?

Fördjupning

Här finns mer material om att organisera och tillgängliggöra undervisningen.

Webbtexten ”Öka studieron med tillgänglig undervisning”
Artikeln ”Att anpassa undervisningen efter eleverna”länk till annan webbplats

Här finns mer material om studiero:

Främja trygghet och studiero

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf)länk till annan webbplats

Tematiska analysen "Skolors arbete med trygghet och studiero" på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Ljudfilen ”Samtal om förutsättningar för studiero”länk till annan webbplats

Källor till forskning

Forskningen som finns beskriven på denna sida är hämtad från: Lärandets ordning och reda: Ledarskap i klassrummet (2017) M. Samuelsson.

Senast uppdaterad 03 juni 2021.