Så här funkar det

Välkommen!

Webbverktyget är tänkt att användas kollegialt och består av 12 frågor att diskutera tillsammans och ta ställning till. Fritextutrymmet kan användas för anteckningar, följdfrågor, förslag etc.

När ni gått igenom alla 12 frågor, får ni tillgång till ert resultat. Resultatet sparas inte när ni lämnar sidan, skriv därför gärna ut det som pdf.
Gå högst upp till höger på webbläsaren och välj "Skriv ut". Välj "PDF utskrift" när val av skrivare kommer upp, namnge dokumentet och spar ned på er dator.

Verktyget och stödmaterialet är baserat på resultaten av Skolinspektionens granskning av studiero i årskurs 7-9: "Skolans arbete för att säkerställa studiero”. Stödet är därför främst avsett för grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

Om ni arbetar med webbverktyget på hela skolan och vill få en överblick över era samlade resultat kan rektor, eller annan, ansvara för sammanställningen. Ni genomför självskattningsdelen kollegialt, markerar två-tre av de utvecklingsområden som ni anser är viktigast och lämnar efter det resultatet till den ansvarige. Utifrån en analys av skolans samlade resultat kan ni sedan bestämma hur ni vill arbeta vidare.

Koll på
trygghet och studiero

Notera att ni också kan orientera er med hjälp av siffrorna ovan. Under "R" (resultat) hittar ni stödmaterial.


Resultat och analys

Nedan ser ni era svar och anteckningar. Nu är det dags att analysera vad svaren betyder och bestämma hur ni vill gå vidare med arbetet.

Om ni valt att arbeta med webbverktyget i hela skolan, spara ner resultat som en pdf i den webbläsare ni använder, markera vilka av de två-tre utvecklingsområden ni anser är viktigast och lämna sedan resultatet till den som utsetts som ansvarig att sammanställa.

Den som ansvarar för sammanställningen kan förslagsvis presentera skolans samlade resultat för personalen. Gemensamt kan ni sedan diskutera till exempel följande:

  1. Har grupperna samsyn gällande vilka utvecklingsområden ni behöver prioritera, eller ser ni behov av att arbeta med olika utvecklingsområden inom exempelvis olika arbetslag eller årskurser?

  2. Hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet? Försök gärna vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning.

  3. Har olika arbetslag eller årskurser identifierat olika styrkor och utvecklingsområden? Fundera över hur ni i så fall kan arbeta för att ta del av varandras kompetenser.

Dokumentera gärna hur ni väljer att arbeta vidare för ökad trygghet och studiero i skolan. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering.

Teckenförklaring

Grön markering (1): Stämmer helt.

Gul markering (2): Stämmer delvis.

Röd markering (3): Stämmer inte.

Frågor med blå text är obesvarade

OBS! Resultatet nedan sparas inte automatiskt, men går att skriva ut eller spara som pdf.


här.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Vi arbetar för att bygga tillitsfulla relationer till alla elever i skolan.

Exempelvis genom att visa nyfikenhet och ställa frågor till eleverna om deras fritidsintressen eller genom att ge alla inblandade elever stöd i konfliktsituationer.

2. Vi arbetar för att stärka relationerna mellan elever, både inom och mellan klasser och årskurser.

Exempelvis genom grupp- eller temaarbeten, fadderverksamhet eller andra skolaktiviteter.

3. Vi arbetar för att utveckla ledarskapet.

Exempelvis genom handledning, mentorskap, systematiskt reflektionsarbete, klassrumsobservationer/feedback eller kompetensutveckling.

4. Rektor följer upp undervisningen och lärarnas ledarskap.

Exempelvis erbjuder rektor stöd och kompetensutveckling utifrån behov som synliggjorts genom utvärderingar eller klassrumsbesök.

5. Vi skapar en tydlig struktur för lärmiljön utifrån alla elevers behov.

Exempelvis genom möblering, placering, rutiner eller övergångar mellan lektioner. Vi samarbetar med varandra för att minska känslan av stress hos eleverna vid olika prov eller redovisningsformer.

6. Vi planerar och genomför lektioner på ett sätt så att alla elever förstår vad de ska göra och kan delta utifrån sina förutsättningar.

Exempelvis används bildstöd, skriftliga och muntliga instruktioner, digitala hjälpmedel och material som är anpassat efter elevernas kunskapsnivå.

7. Vi gör eleverna delaktiga i planeringen och uppföljningen av undervisningens innehåll och utformning.

Exempelvis genom att utgå från elevernas intressen och erfarenheter eller låta dem utvärdera genomförda moment för att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov.

8. Vi skapar samsyn kring skolans ordningsregler.

Exempelvis genom att se till att reglerna upplevs relevanta och tydliga för eleverna och att all personal ingriper direkt om en regel bryts.

9. Vi gör eleverna kontinuerligt delaktiga i utarbetandet och uppföljningen av skolans ordningsregler.

Genom att eleverna exempelvis kan påverka reglerna utifrån elevrådsarbetet eller genom resultat på trygghetsenkäter.

10. Vi arbetar för att integrera värdegrundsarbetet i undervisningen och i skolans dagliga verksamhet.

Exempelvis arbetar personalen utifrån ett normkritiskt förhållningssätt och har ett jämställdhetsperspektiv på undervisningen.

11. Vi arbetar för att göra elever och personal insatta i skolans arbeta att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Exempelvis finns rutiner för hur skolans plan mot kränkande behandling görs känd för alla och de förebyggande åtgärderna är baserade på skolans dokumenterade behov.

12. I verksamheten finns förutsättningar för att lärare och elevhälsopersonal att samarbeta kring det främjande elevhälsoarbetet.

Exempelvis finns gemensamma mål för arbetet och elevhälsans personal ingår i arbetslag tillsammans med lärare och annan skolpersonal.