Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever är viktigt för studiero

Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever ökar elevernas trygghet och motivation. Det är därför en viktig del för arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

Lärare och elever runt ett bord

Forskning visar att positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever

 • spelar en avgörande roll för elevernas sociala utveckling, trivsel, välmående och motivation till lärande,
 • är viktiga då det kommer till elevers måluppfyllelse och prestationer inom ämnesundervisningen och
 • är av extra stor vikt för elever som ofta får tillsägelser.

"Lärar-elev-relation och samtal mellan lärare och elever", artikel på Lärportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärares öppenhet, intresse och empati riskerar att minska när en elevs beteende kategoriseras som negativt eller problematiskt. Det kan medföra att de elever som kan ha störst behov av goda samtal inte får dem. Det kan också hända att samtal med dessa elever faller tillbaka i mönster av förmaningar och tillrättavisande. När en elev upplever svårigheter i sitt lärande utvecklar eleven inte sällan strategier för att undvika att dessa blir synliga. Då är det viktigt att ha ömsesidiga samarbetsinriktade samtal med eleven, snarare än att ha samtal om eleven.

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning berättar eleverna att goda relationer till lärarna är viktigt för att främja studiero.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Så kan ni arbeta för att främja goda relationer mellan lärare och elever

Ni arbetar för goda relationer då ni till exempel:

 • ger regelbunden återkoppling om elevernas lärande,
 • stöttar dem i deras individuella lärprocesser,
 • låter elevernas intressen och erfarenheter få utrymme i undervisningen,
 • gör eleverna delaktiga i skolans verksamhet,
 • visar att ni ser eleverna,
 • tar er tid att lyssna, fråga om elevernas intressen och mående och
 • hjälper till att lösa och reda ut konflikter om sådana uppstår.

Ge och ta emot återkoppling

Återkoppling kan användas för att göra eleverna delaktiga i sina lärandeprocesser och för att ge dem ett större ansvar för sitt lärande. Ni kan ge återkoppling till eleverna om deras lärandeprocess och utveckling. När ni ger återkoppling är det viktigt att ni gör det på ett sätt som visar omsorg om eleverna. Det kan ha positiv inverkan på deras självförtroende och lust till lärande. Eleverna kan i sin tur ge sin syn på hur de tar emot och förstår undervisningen. Detta ökar elevernas motivation och bidrar till att skapa goda relationer mellan er och eleverna.

Gör eleverna delaktiga

Ett sätt att göra eleverna delaktiga är genom elevaktiv undervisning, där elevernas erfarenheter och intressen får ta plats. Det kräver en balans mellan elevernas intressen och kursplanernas innehåll och mål. Exempel på elevaktiva arbetssätt är rollspel, kreativt och utforskande arbete eller verklighetsförankrade uppgifter. I elevaktiv undervisning är kommunikation och samarbete i fokus. Det kan öka samarbetet och stärka relationen mellan er och eleverna.

Visa att ni ser hela eleven

Det är viktigt att ni visar att ni ser elevens alla sidor, elevens mående och elevens intressen och erfarenheter. Starka sidor hos en elev behöver nödvändigtvis inte handla om kunskap eller prestationer. Det kan även handla om personliga egenskaper. När ni visar att ni tar hänsyn till elevernas alla sidor kan eleverna känna sig sedda. Elever uppger att det är viktigt för dem att känna att deras lärare bryr sig om dem.

Arbeta för ömsesidigt förtroende

De tillitsfulla och goda relationer som skapas mellan lärare och elever i skolan bygger ofta på ett ömsesidigt förtroende. Genom att regelbundet kommunicera den kunskap ni har om elevernas individuella behov och lärandeutveckling till eleverna, kan tilliten stärkas. Det kan till exempel handla om att beskriva för eleven vad hen behöver göra för att uppnå läroplanenens mål och att försäkra sig om att eleven verkligen förstår det som förmedlats. Förtroendet byggs också upp då ni tar er tid att lyssna, eller finns som stöd i konfliktsituationer.

Var en förebild

Ni kan också bidra till goda relationer genom att själva vara förebilder. Det kan handla om att exempelvis samverka med övrig personal och visa att ni har en öppen inställning till alla elever i skolan, annan personal och till vårdnadshavare. Ni är även viktiga förebilder då ni agerar, ingriper när något som kan utgöra en kränkning eller någon form av trakasserier sker.

Ett av skolans många mål ska vara att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina egna förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, samt visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön. Ovanstående förslag kan främja detta.

Ta del av hur några skolor har arbetat

Jag tror att om vi har en god relation med föräldrarna så har vi jättemycket vunnet med eleverna. När jag visar att jag är intresserad av, och tycker om, eleven och elevens familj så ger det mycket tillbaka. Jag tror att eleverna kan känna stor kärlek för oss, och att den kärleken gör att eleverna vill lyckas. (Lärare)

På vår skola har vi satt upp principer för elevhälsoarbetet på skolan. En av dem är ”Relation till eleven”. Det lyfter vi i alla sammanhang, oavsett om man sitter bara årskursvis eller om det är på ett EHT-möte eller vad det nu är. (Skolkurator)

Det kan ju vara viktigt för eleverna att ha en ”huvudrelation”. Men det är också viktigt att de inte bara har en, utan att de har flera trygga relationer. Till exempel att en elev inte bara känner sig trygg med elevresursen, utan också kan gå till sin lärare med vissa saker. Då kan man ”växla ut” så att läraren också får tid att sitta med eleven. (Skolkurator)

Vi försöker skapa tid för samtal under veckan, att vara intresserade av eleverna och vad de gör, och fånga upp deras intressen. Men också föra en dialog med eleverna; Okej, nu blev inte den här situationen som vi ville ha den. Vad kan vi göra till nästa vecka? Eleverna är med i att ta fram och diskutera strategier och anpassningar. (Skolkurator)

Arbeta vidare

Här finns en ljudfil och diskussionsfrågor som ni kan arbeta vidare med tillsammans.

Ulf Jederlund

I den här ljudfilen berättar forskare Ulf Jederlund mer om vad ni kan tänka på i det relationsstärkande arbetet mellan lärare och elev.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Ulf Jederlund om det relationsstärkande arbetet – transkribering av ljudfil (pdf) Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)

Diskussionsfrågor

 • Hur gör ni för att bygga förtroendefulla relationer mellan lärare och elever i skolan?
 • Vilka möjligheter har ni att verkligen ta er tid att lyssna på eleverna?
 • Händer det att vissa elever blir mer lyssnade på än andra? Vad kan det bero på?
 • Hur förmedlar ni positiva förväntningar till eleverna?
 • Hur gör ni för att elevernas erfarenheter, förkunskaper och intressen ska få ta plats i undervisningen?

Innan ni arbetar med detta case är det viktigt att ni tagit del av tillhörande material. De olika perspektiv som behandlats genom webbtexten, ljudfilen och diskussionsfrågorna kan vara vägledande för er i era diskussioner. Utse gärna en person som ser till både att alla kommer till tals och att ni hinner med alla diskussionsfrågor.

En tryggare skola

En högstadieskola har stora problem med trygghet och studiero. Många av eleverna skolkar och går inte in på lektionerna. Det är en otrygg stämning i korridorerna och på rasterna. Skolans rektor vidtar fler åtgärder. Bland annat anställer hon Sam för att han under raster och mellan lektioner ska fungera som en ”trygg vuxen” för eleverna. I Sams uppdrag ingår att lära känna eleverna och bygga tillitsfulla relationer till dem för att i slutändan få eleverna att förstå vikten av att delta i undervisningen. Sam är framgångsrik i sitt uppdrag och flera av de elever som tidigare haft hög frånvaro, kommer i högre utsträckning än tidigare till lektionerna. Sam har arbetat på flera olika sätt, bland annat har han blivit vän på sociala medier med många av skolans elever. Det har gjort att han snabbt fått koll på vad som händer i elevernas liv och kunnat stötta dem i det. Via bilder eleverna lägger ut har han också kunnat se var de befinner sig. Han har på detta sätt kunnat hämta tillbaka eleverna till skolan, om och när han sett att de exempelvis varit i centrum eller på idrottsplatsen som ligger bakom skolan.

Diskutera

 • Vilka för- och nackdelar finns med en sådan roll som Sam har? Vad händer exempelvis om Sam slutar?
 • Hur kan lärarnas uppdrag och relationer till eleverna påverkas när en roll som Sams finns i skolan?
 • Vilka för- och nackdelar ser ni med Sams metoder för att nå fram till eleverna?
 • Hur vet man när relationen till en elev blir för personlig? Vad kan man göra då?
 • Hur kan ni koppla detta till er egen verksamhet?
Senast uppdaterad 11 april 2022.