Koll på verksamheten under pandemin

Du som är skolchef eller rektor får här ett samlat stöd för att kunna följa upp pandemins påverkan på skolverksamheten. Vi har valt ut områden som grundar sig på frågor som kommit in till Skolverket och på de snabbstudier som vi har genomfört under den tid som pandemin har pågått.

ett förstoringsglas, en lampa och en bock i kanten

Nuläge, insatser och önskat läge

Så här fungerar stödet

Stödet är tänkt att ge en överblick. Det innehåller sju områden som du kan stämma av verksamheten mot. Inom varje område finns förslag på hur ni kan fortsätta ert arbete. För varje område kan du också ta del av Skolverkets stödmaterial för skolutveckling.

Områdena har vi valt ut från de frågor som kommit till Skolverket och efter de resultat vi fått från snabbstudier som vi har genomfört under pandemin. Stödet är utformat för att användas i ert systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete och omfattar grundskolans årskurs 7–9 samt gymnasieskolan.

Koll på

Arbetsmiljö

 • Vi har en tydlig organisation och kommunikation som gör det möjligt att snabbt ställa om verksamheten.
 • Vi prioriterar undervisningen och skjuter upp eller ställer in andra arbetsuppgifter.
 • Vi underlättar för personalen att arbeta på distans.
 • Vi har välförankrade rutiner för att undvika smittspridning.
 • Vi följer upp personalens arbetssituation under pandemin.

Så kan du tänka – konkreta exempel

 • Pandemin innebär nya utmaningar för arbetet med elevernas och personalens arbetsmiljö. Verksamheten kan behöva ställa om snabbt. Tänk då särskilt på vikten av en tydlig ledning och kommunikation så att ni undviker stress och oro. Diskutera igenom vilka tänkbara scenarier som kan uppstå och identifiera möjliga åtgärder i organisationen. Samordna gemensamma åtgärder på huvudmannanivå.
 • Undersök vilka arbetsuppgifter som kan ställas in eller skjutas upp. Omfördela arbetsuppgifter bland personalen vid behov. Planera och organisera för att hantera stor frånvaro bland personalen.
 • Inventera vilka arbetsuppgifter som kan genomföras på distans. Uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt och erbjud förutsättningar för det.
 • Se över möblering i befintliga lokaler och inventera tillgång till alternativa lokaler för att undvika trängsel. Avstå från att samla många personer i samma lokal och eftersträva fasta, mindre undervisningsgrupper. Förlägg verksamhet utomhus när det är möjligt.
 • Genomför regelbundna individuella samtal med personalen för att följa upp arbetsbelastning och arbetsmiljö. Säkerställ att personalen erbjuds möjligheter till återhämtning efter en period av hög arbetsbelastning. Var extra tydlig med vart elever och personal kan vända sig för att få stöd och hjälp om de inte mår bra.
 • Pandemin innebär nya utmaningar för arbetet med elevernas och personalens arbetsmiljö. Verksamheten kan behöva ställa om snabbt. Tänk då särskilt på vikten av en tydlig ledning och kommunikation så att ni undviker stress och oro. Diskutera igenom vilka tänkbara scenarier som kan uppstå och identifiera möjliga åtgärder i organisationen. Samordna gemensamma åtgärder på huvudmannanivå.
 • Undersök vilka arbetsuppgifter som kan ställas in eller skjutas upp. Omfördela arbetsuppgifter bland personalen vid behov. Planera och organisera för att hantera stor frånvaro bland personalen.
 • Inventera vilka arbetsuppgifter som kan genomföras på distans. Uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt och erbjud förutsättningar för det.
 • Se över möblering i befintliga lokaler och inventera tillgång till alternativa lokaler för att undvika trängsel. Avstå från att samla många personer i samma lokal och eftersträva fasta, mindre undervisningsgrupper. Förlägg verksamhet utomhus när det är möjligt.
 • Genomför regelbundna individuella samtal med personalen för att följa upp arbetsbelastning och arbetsmiljö. Säkerställ att personalen erbjuds möjligheter till återhämtning efter en period av hög arbetsbelastning. Var extra tydlig med vart elever och personal kan vända sig för att få stöd och hjälp om de inte mår bra.
Koll på

Arbeta systematiskt

 • Vi hanterar pandemins utmaningar inom ramen för vårt ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete.
 • Vi följer upp att eleverna får den undervisning de har rätt till.
 • Vi informerar personal, elever och vårdnadshavare löpande om hur verksamheten påverkas av pandemin.

Så kan du tänka – konkreta exempel

 • Hantera pandemin i så stor utsträckning som möjligt utifrån verksamhetens befintliga strukturer och arbetssätt. Att använda det ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet minskar arbetsbördan och underlättar prioriteringar. Se över nuläget, prioritera om och ha tätare uppföljningar.
 • Tänk på att göra eleverna delaktiga i kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
 • För att erbjuda eleverna den undervisning som de har rätt till kan ni till exempel:
  - anpassa scheman, förlänga skoldagen,
  - skjuta upp undervisning till nästa termin,
  - förlänga läsåret, genomföra lovskola,
  - eller ge undervisning under helger.
 • Sammanställ vilka undervisningsmoment inom varje ämne som ni har ställt in på grund av pandemin och planera för hur dessa kan genomföras.
 • Informera personal, elever och vårdnadshavare kontinuerligt genom väl kända kanaler. Kommunicera med eleverna så att alla känner till planeringen övergripande och i varje ämne.
 • Hantera pandemin i så stor utsträckning som möjligt utifrån verksamhetens befintliga strukturer och arbetssätt. Att använda det ordinarie systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet minskar arbetsbördan och underlättar prioriteringar. Se över nuläget, prioritera om och ha tätare uppföljningar.
 • Tänk på att göra eleverna delaktiga i kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.
 • För att erbjuda eleverna den undervisning som de har rätt till kan ni till exempel:
  - anpassa scheman, förlänga skoldagen,
  - skjuta upp undervisning till nästa termin,
  - förlänga läsåret, genomföra lovskola,
  - eller ge undervisning under helger.
 • Sammanställ vilka undervisningsmoment inom varje ämne som ni har ställt in på grund av pandemin och planera för hur dessa kan genomföras.
 • Informera personal, elever och vårdnadshavare kontinuerligt genom väl kända kanaler. Kommunicera med eleverna så att alla känner till planeringen övergripande och i varje ämne.
Koll på

Fjärr- och distansundervisning

 • Vi ser till att lärare och elever har den utrustning och kunskap som behövs för fjärr- och distansundervisning.
 • Vi uppmärksammar och stödjer elever som har svårt att ta del av fjärr- och distansundervisning.
 • Vi anpassar vårt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande behandling för att möta en ökad risk för nätkränkningar.
 • Vi uppmärksammar och stödjer elever som mår dåligt under pandemin.

Så kan du tänka – konkreta exempel

Elevers lärande och välbefinnande kan påverkas när undervisningen ställs om till fjärr- och distansundervisning.

 • Använd de forum ni har inom verksamheten för att ta vara på och sprida tekniska och didaktiska kunskaper kopplat till lärande och undervisning på distans.
 • Erbjud närundervisning för elever som har svårt att ta del av fjärr- och distansundervisning.
 • Anpassa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd och förstärk elevhälsans och lärares samarbete kring undervisning, stödinsatser och elevers hälsa.
 • Öka samverkan med socialtjänst, hälso- och sjukvården och andra aktörer på lokal nivå.
 • För en regelbunden dialog med elever som ni befarar kan må dåligt eller fara illa i den rådande situationen. Främja social interaktion mellan elever i undervisningen och under skoldagen.
 • Anpassa och komplettera skolans befintliga ordningsregler för den nya situationen.

Elevers lärande och välbefinnande kan påverkas när undervisningen ställs om till fjärr- och distansundervisning.

 • Använd de forum ni har inom verksamheten för att ta vara på och sprida tekniska och didaktiska kunskaper kopplat till lärande och undervisning på distans.
 • Erbjud närundervisning för elever som har svårt att ta del av fjärr- och distansundervisning.
 • Anpassa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd och förstärk elevhälsans och lärares samarbete kring undervisning, stödinsatser och elevers hälsa.
 • Öka samverkan med socialtjänst, hälso- och sjukvården och andra aktörer på lokal nivå.
 • För en regelbunden dialog med elever som ni befarar kan må dåligt eller fara illa i den rådande situationen. Främja social interaktion mellan elever i undervisningen och under skoldagen.
 • Anpassa och komplettera skolans befintliga ordningsregler för den nya situationen.
Koll på

Bedömning och betyg

 • Vi har allsidiga och tillräckliga underlag för bedömning och betygsättning.
 • Vi upprätthåller en rättssäker betygsättning.

Så kan du tänka – konkreta exempel

Arbetet med bedömning och betygsättning möter nya utmaningar i och med omställningen till fjärr- och distansundervisning. Skapa bedömningssituationer anpassade till fjärr- och distansundervisning. Säkerställ att det finns digitala forum för lärare där de kan utbyta kunskaper och samarbeta kring bedömning och betygsättning.

Arbetet med bedömning och betygsättning möter nya utmaningar i och med omställningen till fjärr- och distansundervisning. Skapa bedömningssituationer anpassade till fjärr- och distansundervisning. Säkerställ att det finns digitala forum för lärare där de kan utbyta kunskaper och samarbeta kring bedömning och betygsättning.

Koll på

Närvaro

Vi har förstärkt våra rutiner för närvarokontroll och uppföljning av frånvaro.

Så kan du tänka – konkreta exempel

Risken att fler elever inte deltar i undervisningen är större under pandemin och arbetet med elevernas närvaro blir därför ännu viktigare. Följ upp varje elevs närvaro med täta intervall. Prioritera dialog med elever och deras vårdnadshavare. Säkerställ att lärare och elevhälsa har en nära samverkan kring elever som inte närvarar.

Risken att fler elever inte deltar i undervisningen är större under pandemin och arbetet med elevernas närvaro blir därför ännu viktigare. Följ upp varje elevs närvaro med täta intervall. Prioritera dialog med elever och deras vårdnadshavare. Säkerställ att lärare och elevhälsa har en nära samverkan kring elever som inte närvarar.

Koll på

Skolmåltider

Vi erbjuder skolmat och har rutiner för att minska smittspridning i samband med skolmåltider.

Så kan du tänka – konkreta exempel

Skolmaten är viktig för alla elever och avgörande för vissa. Att servera skolmat under pandemin kräver ett aktivt arbete för att förhindra smittspridning. Se över schemaläggningen av måltiderna för att minska trängsel. Låt eleverna inta skolmåltiderna i klassrummen eller i andra tillgängliga lokaler med gott om utrymme. Ordna så att elever som har fjärr- eller distansundervisning kan äta på en annan skola eller i en annan lämplig lokal som ligger närmare hemmet. Ni kan ordna med matlådor som ett alternativ.

Skolmaten är viktig för alla elever och avgörande för vissa. Att servera skolmat under pandemin kräver ett aktivt arbete för att förhindra smittspridning. Se över schemaläggningen av måltiderna för att minska trängsel. Låt eleverna inta skolmåltiderna i klassrummen eller i andra tillgängliga lokaler med gott om utrymme. Ordna så att elever som har fjärr- eller distansundervisning kan äta på en annan skola eller i en annan lämplig lokal som ligger närmare hemmet. Ni kan ordna med matlådor som ett alternativ.

Så kan du arbeta vidare

Elever i grundskolan har rätt till skolmåltider

Offentliga kök - coronaviruslänk till annan webbplats
Här finns frågor och svar för dig som arbetar med måltider i skola.

Elever i grundskolan har rätt till skolmåltider

Offentliga kök - coronaviruslänk till annan webbplats
Här finns frågor och svar för dig som arbetar med måltider i skola.

Koll på

Praktiska moment i undervisningen samt prao och apl

Vi anpassar genomförandet av praktiska moment i undervisningen samt prao och apl under pandemin.

Så kan du tänka – konkreta exempel

 • Undersök vilka praktiska moment som trots pandemin kan genomföras på plats genom exempelvis anpassning av gruppstorlekar, omkastning av undervisningsmoment och användning av alternativa lokaler. Undersök om simundervisning för årskurs 9 elever kan ske genom förlängning av terminen eller genom prövning om simhallar är tillfälligt stängda.
 • Om det inte är möjligt att genomföra prao på en arbetsplats undersök möjligheten att skjuta fram praon eller att genomföra andra arbetslivsorienterande aktiviteter i undervisningen som kan ersätta prao, till exempel virtuella arbetsplatsbesök.
 • Om det inte är möjligt att genomföra apl på en arbetsplats undersök möjligheten att:
  ­– Skjuta fram apl.
  – Förlägga apl till andra arbetsplatser och andra arbetsområden utifrån vilka kurser eleven läser.
  – Genomföra motsvarande utbildning på skolan genom att skapa så autentiska situationer som möjligt där de praktiska momenten kan genomföras till exempel att öva på kundkontakter, teknisk utrustning eller andra områden specifika för yrket. Innan huvudmannen för en gymnasieskola tar beslut om vad som kan läras på skolan ska huvudmannen samråda med det lokala programrådet. Samverkan och diskussion med det lokala arbetslivet genom programråd eller yrkesråd kan vara ett stöd innan det ordinarie samrådet äger rum .
 • Undersök vilka praktiska moment som trots pandemin kan genomföras på plats genom exempelvis anpassning av gruppstorlekar, omkastning av undervisningsmoment och användning av alternativa lokaler. Undersök om simundervisning för årskurs 9 elever kan ske genom förlängning av terminen eller genom prövning om simhallar är tillfälligt stängda.
 • Om det inte är möjligt att genomföra prao på en arbetsplats undersök möjligheten att skjuta fram praon eller att genomföra andra arbetslivsorienterande aktiviteter i undervisningen som kan ersätta prao, till exempel virtuella arbetsplatsbesök.
 • Om det inte är möjligt att genomföra apl på en arbetsplats undersök möjligheten att:
  ­– Skjuta fram apl.
  – Förlägga apl till andra arbetsplatser och andra arbetsområden utifrån vilka kurser eleven läser.
  – Genomföra motsvarande utbildning på skolan genom att skapa så autentiska situationer som möjligt där de praktiska momenten kan genomföras till exempel att öva på kundkontakter, teknisk utrustning eller andra områden specifika för yrket. Innan huvudmannen för en gymnasieskola tar beslut om vad som kan läras på skolan ska huvudmannen samråda med det lokala programrådet. Samverkan och diskussion med det lokala arbetslivet genom programråd eller yrkesråd kan vara ett stöd innan det ordinarie samrådet äger rum .

Så kan du arbeta vidare

Flexibla lösningar för att genomföra apl under coronapandemin

Så ersätter du prao

SYV spindeln - en digital metodbank

Simundervisning, betyg och bedömning på distans
Inom idrott kan en utmaning vid distansutbildning vara att skapa möjlighet för eleverna i grundskolans årskurs 9 att visa kunskaper i simning. Vid bedömning av moment som simning kan man behöva utnyttja möjligheten till förlängning av termin om lokala simhallar är tillfälligt stängda.

Flexibla lösningar för att genomföra apl under coronapandemin

Så ersätter du prao

SYV spindeln - en digital metodbank

Simundervisning, betyg och bedömning på distans
Inom idrott kan en utmaning vid distansutbildning vara att skapa möjlighet för eleverna i grundskolans årskurs 9 att visa kunskaper i simning. Vid bedömning av moment som simning kan man behöva utnyttja möjligheten till förlängning av termin om lokala simhallar är tillfälligt stängda.

Senast uppdaterad 21 juni 2021.