Kontinuerlig skolgång för placerade barn och unga

Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som alla barn och unga. För att säkra den rätten krävs samverkan mellan socialtjänsten och skolan. SAMS är ett stöd framtaget för dig som ansvarar för arbetet med placerade barn och ger stöd före, under och efter en placering för att säkra en kontinuerlig skolgång.

Konkreta tips

Det här är SAMS

SAMS är ett stöd framtaget för att skapa en kontinuitet i skolgången för barn och unga i samband med en placering. Samverkan för kontinuerlig skolgång förutsätter att barnet eller den unga är delaktig i processen.

Stödet vänder sig till dig som arbetar med placerade barn och unga i skola och socialtjänst inför och under placeringen, samt inför avslut. Stödet har tagits fram gemensamt av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Socialstyrelsen.

Stödet innehåller en tydlig ansvarsfördelning och beskriver bland annat:

  • När, hur och i vilket syfte socialtjänstens medarbetare ska samverka med skolan i samband med en placering.
  • Vad rektor behöver göra för att placerade elever ska få kontinuitet i skolgången.

SAMS olika faser

SAMS beskriver tre faser; inför placering, under placering och inför avslut. Varje fas är indelad i flera steg som beskriver vad som behöver göras, varför det ska göras och vem som ansvarar.

Inför placering

Den första fasen påbörjas innan barnet eller den unge har blivit placerad. Kontinuerlig skolgång förutsätter att socialtjänsten tidigt inför en placering informerar skolan om att en överlämning ska göras. Skolan ska tidigt få möjlighet till förberedelser inför skolplacering och pedagogisk överlämning.

Under placering

Den andra fasen beskriver vad ni gör när barnet eller den unge är placerad. När det blir aktuellt med omplacering upprepas processen med fasen "Inför placering".

Inför avslut

Den tredje fasen beskriver vad som ska göras inför avslut av placeringen. Kontinuitet i skolgången och noggrann planering är lika viktigt i denna fas som när placeringen påbörjas. Om det blir aktuellt med en omplacering återgår man till den första fasen, "Inför placering", eftersom det då är samma aktiviteter som ska utföras.

 

Ta del av stödet SAMS

Här hittar du stödet SAMS som ger konkret stöd i alla faser kring placeringen av barn och unga för en kontinuerlig skolgång. Materialet har tagits fram gemensamt av Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

SAMS Stöd som underlättar samverkan för placerade barn och ungas kontinuerliga skolgång Pdf, 1 MB.

Konkreta tips

SiSam – en modell för samordning under placering på SiS ungdomshem

SiSam erbjuder ett gemensamt verktyg och arbetssätt för samordning av insatser för barn och unga som placeras på SiS särskilda ungdomshem. Det riktar sig till kommunernas socialtjänst och skola, liksom Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem och dess skolverksamhet. Målet för samverkan är att säkerställa att barn och unga får den utbildning de enligt skollagen har rätt till och behöver. Modellen bidrar till att säkerställa att de placerades skolgång så långt det är möjligt löper på utan avbrott före, under och efter en placering.

Sju rutiner konkretiserar samverkan

SiSam-modellen består av sju rutiner som konkretiserar samverkan mellan skola, socialtjänst och SiS verksamhet inför, under och efter placeringen genom att tydliggöra vem som ska göra vad och när det ska göras. Modellen omfattar hela den process som startar med att socialtjänsten ansöker om plats och som avslutas efter utskrivning. Tanken är att den ska kunna användas vid varje placering på SiS ungdomshem, oavsett typ av placering och för både skolpliktiga och icke skolpliktiga elever.

Under institutionsvistelsen ska de inblandade aktörerna fokusera på att inte tappa kontakten med den unges hemskola, oavsett om det handlar om grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola eller gymnasieskola eller skola kombinerad med praktik. Det gäller både för korta och långa placeringstider och förutsätter att skolan på institutionen har en nära samverkan med elevens hemkommun. Processen inför utskrivning ska fokusera på överlämningen till mottagande skola och socialtjänst.

Rutiner för samarbete inom SiSam - en strukturerad skolmodell för ungdomar placerade hos Statens institutionsstyrelse (pdf 260 kB) Länk till annan webbplats.

SiSam-modellen, Skolverket Länk till annan webbplats.

SiSam, Statens institutionsstyrelse, SiS Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning

Skolans betydelse enligt forskningen

Forskning visar att en lyckad skolgång med fullföljd grund- och gymnasieskola är en mycket viktig framgångsfaktor för att barn och unga ska klara sig bra senare i livet.

Barnets eller den unges egen syn på sin skolgång utgör en viktig del i såväl utredning som planering och genomförande av insatser och stöd. Om de insatser som placerade barn och unga tar del av ska bli framgångsrika, behöver målgruppen beredas möjlighet att själva vara delaktiga i beslut som rör dem.

Avhandling om placerade barn och ungas hälsa

Linköpings universitet beskriver i avhandling från 2020 resultat om placerade barn och ungas hälsa, stödinsatser och skolprestationer. Här framkommer bland annat att barn i samhällets vård har förtroende för professionella och att deras kunskapsutveckling i hög grad går att påverka med individuella träningsplaner.

Relaterat:

Senast uppdaterad 03 juli 2024
  • Stöd i arbetet

    Extra anpassningar och särskilt stöd

    Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.