Möta barns och elevers oro

Undervisning på plats i skolans lokaler är nu huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Här får du stöd i hur skolan kan arbeta för att möta upp barnens och elevernas behov under och efter coronapandemin.

Dekorationsbild

Att prata med oroliga barn och elever

Skolan och förskolan behöver möta upp frågor och funderingar. Där kan elevhälsans professioner vara ett bra stöd. Säkerställ att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det. Skolan kan även behöva planera för ett långsiktigt arbete med att samverka och brygga över till andra instanser i samhället, som socialtjänst och hälso- och sjukvård, för insatser som kan komplettera skolans uppdrag.

Reaktioner hos barn och elever

Situationen med coronaviruset kan leda till olika reaktioner hos barn och unga. Omständigheter såsom ålder, tidigare erfarenheter, kontext och det allmänna måendet kan ha inverkan. Det kan exempelvis handla om oro och funderingar kring

 • att man inte kan prestera på samma sätt som tidigare och för hur bedömning kommer att gå
 • om man fått med sig tillräckligt med kunskaper för fortsatta studier
 • betyg
 • närståendes situation
 • förändringar i hemmiljön och eventuell risk för utsatthet
 • hur pandemin påverkar och kommer att påverka min livssituation
 • pandemins effekter på samhället: ekonomi, politik, arbete, framtid.

Tänk på att

  • vara lyhörd för vad barnet/eleven känner eller ger uttryck för i sitt beteende och om hen behöver hjälp att hantera funderingar och oro
  • ställa frågor och lyssna på svaren
  • anpassa frågorna beroende på barnets/elevens mognad och ålder
  • inte överföra egen oro som kan påverka barnet/eleven negativt
  • ge saklig information
  • ta stöd av andra professioner för att säkerställa att barnet och eleven ges adekvat stöd och hjälp.
  Konkreta tips

  Ge saklig information

  Det är viktigt att barnen och eleverna får tydliga svar när de ställer frågor. Det är också bra att prata med elever om medierapporteringen, nyhetsvärdering och källkritik.

  Senast uppdaterad 17 december 2021