Råd och stöd för arbete som samordnare för nyanländas lärande

Samordnaren stöder huvudmannen i det lokala arbetet med att systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten gällande arbete med nyanlända elevers lärande.

Skolverket erjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever.

Samordnarens uppdrag, grundskola och gymnasieskola

Samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever. Uppdraget innebär att

 • tillsammans med huvudman ta fram en komplett utvecklingsplan som bygger på nulägesbeskrivning och nulägesbedömning
 • vara stöd för huvudman och rektorer i val, organisering och genomförande av prioriterade insatser i utvecklingsplanen inom nyanländas lärande
 • fungera som en länk mellan Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens
  kvalitet för nyanlända elever och berörda huvudmän i landet.

För frågor mejla samordnare@skolverket.se

Regionala nätverk för ökat kunskapsutbyte

Samordnarna samlas 4-6 gånger per år i regionala nätverk. Skolverket har gett 21 regionala utvecklingscentra (RUC) i uppdrag att leda och stödja processen i nätverken. Syftet med nätverken är att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan samordnarna och fungera som ett stöd kring nyanlända elever i regionen.

Utvecklingsplan i fyra faser, 1. Nuläge- Var är vi? 2. Analys, bedömning och utvecklinspla - Vart ska vi. 3. Planera, genomföra, dokumentera - Hur gör vi? 4. Uppföljning - Hur blev det?

Utvecklingsplan i fyra faser

Huvudmannen– skapar förutsättningar för samordnaren

Huvudman ansvarar för att

 • utse samordnare
 • synliggöra och bekräfta samordnarens funktion och roll

i hela verksamheten

 • se till att samordnaren får kontakt med rektorer och andra viktiga funktioner
 • anmäla samordnare (namn, e-post, telefonnummer och titel/funktion) till Skolverket, Anmälan samordnarelänk till annan webbplats
 • rekvirera statsbidrag för kostnader för samordnare

Huvudman ansvarar också för att ge samordnare mandat och tid att:

 • delta i de obligatoriska regionala nätverksträffarna
 • genomföra en nulägesbeskrivning, samt analys och nulägesbedömning
 • tillsammans med huvudman därefter ta fram en utvecklingsplan
 • vara stöd för verksamheten i val och organisering av
  kommande utvecklingsinsatser inom nyanländas lärande

Använd länk nedan för att anmäla, byta eller avsluta deltagande av samordnare.

Anmälan, byte av eller avsluta deltagande av samordnarelänk till annan webbplats

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Så går arbetet till. Från nulägesbeskrivning till utvecklingsplan

Det är viktigt att huvudmannens och rektorns val av utvecklingsinsatser bygger på en behovsanalys som har gjorts i verksamheten och att arbetet med nyanlända elever blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet

  1. Nulägesbeskrivning:
   Skolverket har tagit fram ett underlag för nulägesbeskrivning som samordnarna kan använda som ett komplement till andra underlag som används hos huvudmannen. Nulägesbeskrivningen är ett stöd för huvudman och samordnare för att beskriva nuläget i arbetet med nyanlända elever på alla nivåer i styrkedjan. Underlaget är bara till för huvudmannen och ska inte redovisas till Skolverket
  2. Analys och nulägesbedömning:
   Med hjälp av nulägesbeskrivningen tar huvudmannen,med stöd av samordnaren, fram en behovsanalys och en utvecklingsplan.
  3. Utvecklingsplan :
   Tas fram utifrån underlaget och analysen och lämnas till RUC i de regionala nätverken. Varje RUC sammanställer sedan de utvecklingsbehov som finns och vidarebefordrar dem till Skolverket. På det sättet kan Skolverket ta fram kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsstöd som möter de faktiska behov som finns i landet.
  4. Planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatser (utifrån villkoren)
  5. Huvudmannen ansvarar för att följa upp utvecklingsarbetet kontinuerligt.

  Framgångsfaktorer för nyanländas mottagande och utbildning

  På huvudmanna- och skolenhetsnivå

  • Riktlinjer för organisation och mottagande av nyanlända elever och utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska
  • Organisation, mottagande och elevresultat följs upp och analyseras som en del i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Resurser till utbildningen som fördelas efter barns och elevers olika försättningar och behov
  • Strategier för kompetensutveckling

  På skolenhetsnivå

  • Samsyn i förhållningssätt
  • Alla ser de nyanlända eleverna som hela skolans ansvar
  • Förutsättningar för elevens sociala delaktighet
  • Alla lärare har kunskap om nyanlända elevers lärande
  • En kartläggning genomförs av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter
  • Utbildningen och undervisningen planeras och genomförs utifrån det bedömningen visar om elevens förutsättningar och behov

  För frågor mejla samordnare@skolverket.se

  Underlag för nulägesbeskrivning, analys och utvecklingsplan

  OBS! Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren.

  Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...". Filerna är ifyllningsbara.

  Steg 1. Gör en nulägesbeskrivning.

  Nulägesbeskrivning (ifyllningsbar)PDF (pdf, 2 MB)

  Exempel på ifyllt formulärPDF (pdf, 74 kB)

  Steg 2. Gör en analys och nulägesbedömning av din nulägesbeskrivning

  Analys och nulägesbedömningPDF (pdf, 950 kB)

  Steg 3. Ta fram en utvecklingsplan utifrån analysen.

  UtvecklingsplanPDF (pdf, 1 MB)

  Nationella skolutvecklingsprogram

  Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

  Mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen