Utvecklingssamtal på distans

Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Skolan ska bjuda in till utvecklingssamtal minst en gång per termin.

En lärare framför datorn

Undervisning på plats i skolan i höst

Det är undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021 enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Det är fortsatt mycket viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Koll på pandemins påverkanlänk till annan webbplats

Alla elever har rätt till ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. I förskoleklassen har eleverna rätt till utvecklingssamtal en gång per läsår. För yngre elever ska vårdnadshavare bjudas in. Om en gymnasieelev är under 18 år ska vårdnadshavare informeras eller bjudas in.

I vanliga fall är det här ett fysiskt möte, men det behöver inte vara så. Under coronapandemin kan det ibland vara nödvändigt att undvika fysiska möten mellan vuxna. Skolan kan därför behöva organisera för utvecklingssamtal via videolänk.

Konkreta tips

Dra nytta av möjligheterna med digitala utvecklingssamtal

I dessa tider kan både vuxna och barn med kort varsel behöva stanna hemma med milda symptom eller på grund av andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Att genomföra utvecklingssamtalen via videosamtal kan ha flera fördelar och samtalen kan organiseras på olika sätt beroende på vad som passar elev, lärare, vårdnadshavare och eventuellt andra deltagare såsom speciallärare och tolk.

Exempel på individuella lösningar

 • Om en lärare behöver vara hemma på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan läraren genomföra utvecklingssamtalet hemifrån.
 • Om tolk behöver delta i samtalet kan tolken bjudas in för att kunna delta via skolans lösning för videosamtal.
Konkreta tips

Så planerar och genomför du digitala utvecklingssamtal

Digitala utvecklingssamtal kan kännas ovana och en del upplever att samtalet inte flyter på lika naturligt som när man sitter i samma rum. Här är några saker som kan vara bra att tänka på när du bjuder in till ett digitalt samtal.

 • Försök att bibehålla den struktur du brukar ha i dina utvecklingssamtal för att eleven ska känna igen sig. Detta kan gälla både form och innehåll samt att de personer som brukar delta i utvecklingssamtalet är med.
 • Använd om möjligt en digital lösning som du och eleven är vana vid. I de flesta fall, när eleven är under 18 år, kan vårdnadshavaren delta tillsammans med eleven från samma enhet.
 • Det är viktigt att samtalet är just ett videosamtal. Dels blir samtalet mer likt ett fysiskt möte, dels behöver du kunna verifiera att det är eleven och eventuellt elevens vårdnadshavare du pratar med. I undantagsfall kan utvecklingssamtalet genomföras via telefon.
 • Fundera över säkerheten om och när du delar skärm eller dokument med eleven och vårdnadshavaren. Se till att dokument som innehåller personuppgifter inte hamnar i orätta händer.
 • Om alla parter är väl förberedda ökar du chanserna att få god kvalitet i samtalet. Förbered om möjligt eleven och vårdnadshavare genom att informera om teknik, form och innehåll redan när du bjuder in.
 • Uppmana eleven och i förekommande fall elevens vårdnadshavare att sätta sig i en lugn miljö där de inte blir störda.
 • Det kan vara ännu viktigare än i ett fysiskt möte att du som lärare fördelar ordet under ett videosamtal så att alla kommer till tals.

Exempel på information till elever och vårdnadshavare inför ett digitalt möte

Utöver den information som vanligtvis skickas ut i samband med utvecklingssamtalet kan följande information vara värdefull för elev och vårdnadshavare.

Som elev förbereder du dig inför utvecklingssamtalet genom att

 • välja en plats där ni kan tala ostört
 • se till att du laddat din digitala enhet inför samtalet
 • visa dina vårdnadshavare hur vi i skolan brukar kommunicera med videosamtal.

Som vårdnadshavare förbereder du dig inför utvecklingssamtalet genom att

 • välja en plats där ni kan tala ostört
 • titta på skolans lösning för videosamtal tillsammans med eleven.
Ansvar

Utvecklingssamtal kan ske på distans när det är nödvändigt

Möjliga åtgärder om skolan är öppen

Senast uppdaterad 14 september 2021

Relaterat