Övergång och samverkan i skolan inom och mellan skolformer

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnen/elevernas utveckling och lärande.

Samverka mellan förskolan och skolan

För att lyckas med samverkan bör

 • ledningen understödja den, ge mandat och resurser, och fråga efter uppföljning och utvärdering
 • huvudmän utforma gemensamma rutiner för övergångar och samverkan mellan och inom skolformer
 • förskolechefen och rektorn ge personalen förutsättningar att ha de samtal som behövs
 • förskolan, fritidshemmen och skolan skapa en tydlig struktur och ansvarsfördelning vid övergångar samt hur samverkan ska bedrivas.

Dokumentera rätt information

Dokumentationen i förskolan och skolan ska

 • vara kortfattad och distinkt
 • innehålla aktuell och relevant information kopplat till progressionen i barnens och elevernas utveckling, lärande och det undervisningsinnehåll de tagit del av
 • ha sakligt innehåll, det vill säga inte innehålla värdeladdade ord eller uppgifter om personliga egenskaper.

Syftet med dokumentationen är att ge mottagaren tillräcklig och relevant information som främjar alla elevers utveckling och lärande för att säkerställa att det sker en progression i elevernas kunskapsinhämtning. har även stor betydelse för att barn och elever i behov av särskilt stöd ska få anpassningar och rätt typ av stöd. I skollagen finns krav på dokumentation för exempelvis

 • skriftliga individuella utvecklingsplaner
 • utredningar för att bedöma elevers stödbehov
 • åtgärdsprogram
 • beslut om anpassad studiegång.

3 kap. 8–12 §§, 10 kap. 10 § och 13 § skollagen etc. arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

6 kap. 17–18 §§ skolförordningen, avgångsintyg, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets allmänna råd, (SKOLFS 2013:179) Förskolan s. 32.

Mer stöd om övergångar

Materialet Övergångar inom och mellan skolor och skolformer handlar om hur man kan ta ett gemensamt ansvar att skapa välfungerande övergångar, framförallt för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

– Vår förhoppning är att materialet ska ge ökade kunskaper, inspiration och stöd, förklarar författaren Gudrun Löwendahl Björkman. Det är inte ett styrande dokument utan verksamheterna använder de riktlinjer, handlingsplaner och blanketter de vill.

Vi vill uppmärksamma om att materialet inte har uppdaterats efter den senaste revideringen av läroplanerna Lpfö98, Lgr11, Lspec11, Lsam11 och Lgrsär11. Till exempel saknas i stort skrivningar om övergångar till och från fritidshemmet och samverkan kring densamma, vilket är en del av det reviderade avsnittet 2.5 i Lgr11. Därför kommer vi att uppdatera materialet under 2018. Det nya materialet kommer att publiceras i digital form och uppdateras fortlöpande.

Materialet håller på att revideras.

Rutiner för avlämnande skolor

 1. Ge information tidigt till alla vårdnadshavare, exempelvis på föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Beskriv hur ni arbetar med övergångar och vilken dokumentation ni kommer att lämna över till mottagande skola i syfte att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.
 2. Låt vårdnadshavarna vara verkligt delaktiga under övergången. Det bidrar till att samverkan äger rum på ett förtroendefullt sätt. Låt också eleven vara så delaktig som möjligt.
 3. Vid övergång mellan eller inom skolformer för en elev vid behov av särskilt stöd rekommenderas att avlämnande skola pratar med vårdnadshavaren och eleven innan eleven bytet till en annan grund­skola eller gymnasieskola äger rum. Ser ni att information i dokumentationen kan vara till hjälp på nästa skola, beskriv det för vårdnadshavaren och eleven samt be om deras medgivande. Det kan gälla information till exempel i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, en utredning om elevs behov av särskilt stöd eller ett åtgärdsprogram. Bjud in till ett övergångssamtal med vårdnadshavaren, personal och eleven på den nya skolan om eleven behöver extra anpassningar eller särskilt stöd.

Om vårdnadshavaren inte går med på att ni lämnar dokumentation vidare kan det vara möjligt att göra det ändå.

 • En kommunal grundskola kan lämna över information till en annan kommunal skola i samma kommun om den anser att det gynnar barnets bästa. Skolorna ska också lyda under samma skolnämnd (myndighet).
 • Generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen (10 kap. 27 §) ger i vissa fall kommunala grundskolor möjlighet att lämna ut uppgifter till gymnasieskolor, fristående skolor, andra kommuner eller huvudmän om det är uppenbart att intresset att uppgifterna lämnas ut är viktigare än intresset att uppgifterna skyddas. Generalklausulen gäller inte för hälso- och sjukvård och socialtjänst eller för fristående skolor.

Rutiner för mottagande skolor

 1. Ge information tidigt till alla vårdnadshavare, exempelvis på ett föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Beskriv hur ni arbetar på skolan med samverkan för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande och som leder till kontinuitet i skolgången. Beskriv även hur ni stimulerar, handleder och ger extra anpassningar eller särskilt stöd till de elever som är i behov av det.
 2. Vid en övergång för en elev med behov av särskilt stöd fråga vårdnadshavaren om det finns en utredning, ett åtgärdsprogram eller något annat underlag från tidigare skolor. Det är också bra att veta hur länge sedan det var utredningarna gjordes, de kan behöva göras om. Gör vårdnadshavaren och eleven verkligt delaktiga redan vid första mötet. Lyssna på hur de upplevde den tidigare skolgången och vad de tycker det är viktigt att ni känner till. Har barnet fått en ny vårdnadshavare vid till exempelvis en familjeplacering är det extra viktigt att överlämnandet blir bra. Särskilt om eleven kommer mitt i terminen eller bara ska stanna några månader i klassen.

 Lästips

Den här artikeln är skriven är skriven utifrån de uppdaterade läroplanstexterna om övergång och samverkan mellan och inom skolformer. Helene Elfstrand och Lina Lago från Linköpings universitet har skrivit texten.

Artikel om övergång och samverkan av Helene Elfstrand och Lina LagoWord (word, 34 kB)


Senast uppdaterad 20 september 2018