Pedagogisk dokumentation i förskolan

Det finns flera olika sätt att dokumentera i förskolan. Här ger vi exempel på ett sätt att göra det, så kallad pedagogisk dokumentation. Genom det kan personalen få syn på lärandet och utveckla verksamheten i förskolan tillsammans med barnen.

Personal på förskolan diskuterar.

 

Pedagogisk dokumentation handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Det gäller att lyssna noga till vad som sägs, omsorgsfullt iaktta det som händer och fånga barnens lärprocesser och -strategier. Syftet är att

 • bli medveten om både barnens och de vuxnas lärande
 • utveckla den pedagogiska verksamheten på förskolan
 • synliggöra barnens lärande, den pedagogiska miljöns betydelse och personalens förhållningssätt
 • vara ett stöd för reflektion och på så sätt fördjupa personalens kunskaper och skapa nya tankar och idéer som utvecklar verksamheten, och ökar barnens lust att lära
Konkreta tips

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen: det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem. Det kan också utgå från en frågeställning som personalen på förskolan vill undersöka mer omkring. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att få fatt i och gestalta både barnens och vuxnas pågående lärande. Dokumentationen kan till exempel fånga

 • barnens aktiviteter
 • vilket material barnen använder
 • hur barnen rör sig i olika rum
 • hur barnen rör sig i utemiljöer
 • det sociala samspelet mellan barnen
 • det sociala samspelet mellan barnen och de vuxna

Samla in information

Det är viktigt att personalen försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan att ha bestämda förväntningar. Insamlingen handlar om att fånga vad barnen gör och deras relationer till andra. Det kan till exempel vara att se vad barnen är intresserade av men också förstå hur de pedagogiska miljöerna möter upp barnens behov.

Insamlingen kan ske till exempel genom att

 • ta bilder
 • spela in video eller ljud
 • göra anteckningar
 • samtala med barnen

Om barnen visar att de inte vill bli fotograferade eller filmade ska personalen låta bli. Om barnen uttrycker att de inte vill att vissa bilder visas ska man givetvis också följa det. Pedagogisk dokumentation har ofta fokus på lärprocesserna – inte barnen själva. Därför behöver man inte visa barnens ansikten utan det kan räcka med exempelvis händer som arbetar med lera eller barnens pågående byggen.

Bearbeta och analysera materialet

När personalen ska bearbeta materialet går det bra att till exempel lägga det insamlade materialet på ett bord och samtala tillsammans med barnen och arbetslaget. Det är samtalet och reflektionen som gör en dokumentation till en pedagogisk dokumentation. Barnens frågor och resonemang blir viktiga för hur personalen väljer att gå vidare:

 • Vad tycker barnen att man har missat att ta med i dokumentationen?
 • Vad upplever de som det viktigaste?
 • Vad vill de pröva nästa gång?

Sedan kan arbetslaget reflektera och analysera dokumentationen genom att fundera över:

 • Vad har vi fått syn på?
 • Har vi fått svar på vår frågeställning?
 • Vad behöver vi utveckla i arbetslaget?
 • Vad kan vi bli bättre på?
 • Vad har vi missat?
 • Möter vår pedagogiska miljö upp det vi vill nå?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 17 december 2019