Planera för undervisning i höst på komvux

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning tas bort från den 15 juni. Nu kan vuxenutbildningen planera och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna utifrån den aktuella smittspridningen i varje region.

""
Konkreta tips

Informera elever

För att informera alla elever om det aktuella läget kan verksamheten behöva:

 • Skapa riktlinjer och rutiner för de förhållningssätt som gäller på plats i verksamhetens lokaler, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa riktlinjer och rutiner ska synliggöras så tydligt som möjligt i såväl verksamhetens lokaler som i verksamhetens digitala kanaler gentemot elever och personal.
 • Använda och vid behov anpassa Folkhälsomyndighetens informationsmaterial, både på svenska och på andra språk. För andra språk kan man använda Folkhälsomyndighetens material Skydda dig och andra från smittspridning på olika språklänk till annan webbplats.
 • Använda och vid behov anpassa Folkhälsomyndighetens informationsmaterial Lättläst, uppläst och teckenspråklänk till annan webbplats.
 • Använda och vid behov anpassa Specialpedagogiska skolmyndighetens material om hur man kan förhindra spridning av coronavirusetlänk till annan webbplats.
 • Översätta beslutade riktlinjer och rutiner så att alla elever får tillgång till dessa på sitt språk.
 • Skapa trygghet för eleverna och förståelse för situationen genom att tydligt informera om alla förändringar som gäller och hur länge dessa förändrade rutiner kommer att gälla. Det är bättre att sätta ut en preliminär tid och sedan vid behov förlänga den än att inte ange någon tidsperiod alls.
 • Fokusera på hur man kan förhindra smittspridning genom att bland annat hålla avstånd, ha en god handhygien och påminna om vikten av att stanna hemma vid minsta symptom.
 • Förtydliga för alla elever och all personal vad det praktiskt innebär att hålla avstånd till varandra. Konkreta exempel på detta är att man helt ska undvika att kramas, skaka hand, pussa på kinderna eller på annat sätt komma nära varandra.
 • Informera alla elever att det inte är lämpligt att ta med barn till skolan. Detta kan förekomma ibland under sommarperioden då förskolor och fritidshem eventuellt är stängda.

Konkreta tips för att undvika smittspridning

 • Markera avstånd på golvet i verksamhetens allmänna utrymmen där det kan bildas kö till receptionen, toaletter, kaféer med mera för att visa hur social distansering ska upprätthållas.
 • Skaffa skärmar eller plexiglas till exempelvis receptionen.
 • Möblera om och skapa mer utrymme i lokalerna genom att exempelvis dra isär bänkar och bord i klassrummen, datasalar och kaféer.
 • Begränsa antalet personer som vistas i en lokal samtidigt, till exempel genom att ta in halva undervisningsgrupper om man inte har tillräckligt stora undervisningssalar där det går att glesa ut möbleringen.
 • Gör ändringar i schemat för att så få elever som möjligt från olika undervisningsgrupper ska behöva möta varandra i trånga utrymmen, exempelvis i korridorer och rastutrymmen. De olika elevgrupperna kan förslagsvis börja dagen vid olika klockslag med 15 minuters mellanrum och även ha rast vid olika tider. Även eventuell trängsel i kollektivtrafiken kan påverkas om verksamheten gör små schemaändringar.
 • Skapa scheman och rutiner för in- och utpassering av elever.
 • Undvik stora samlingar av elever. Om det ändå är nödvändigt till exempel vid examination är det viktigt att se till att möbleringen i salen är tillräckligt gles. Reservera mer tid än vanligt till identitetskontroll och insläpp av elever i salen.
 • Se till att alla får möjlighet att tvätta händerna. Se till att rutiner för att fylla på tvål och pappershanddukar fungerar.
 • Ställ fram handsprit vid till exempel skolans ingångar eller ytterdörrar och andra gemensamma utrymmen.
 • Se till att lokalerna städas varje dag. Det är särskilt viktigt är att städa toaletter, elevuppehållsrum, dörrhandtag och trappräcken.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer till vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Personalmöten

Vid återgången till en mer normal arbetsmiljö för personalen är det viktigt att rektorn tillsammans med personalen skapar fungerande rutiner som gör att alla kan hålla tillräckligt avstånd till varandra. Här följer några tips:

 • Kom överens om verksamhetens rutiner för personalmöten, till exempel arbetsplatsträffar (APT), arbetslagsmöten och arbetsmöten. Vilka möten kan fortsatt vara digitala?
 • Skapa fungerande rutiner för möten med externa kontakter till exempel lokala programråd och yrkesråd. Vilka möten kan fortsatt vara digitala?
 • Se till att personalen har tillgång till handsprit.

Planera för verksamheten i sommar och i höst

Vi på Skolverket har varit i kontakt med ett antal utbildningsanordnare och fört diskussioner om hur de planerar att organisera sin verksamhet framöver. Utbildningen i de verksamheter som vi har kontaktat har omfattat samtliga skolformsdelar inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Vi har både kontaktat verksamheter som bedrivs i kommunernas egen regi och av enskilda anordnare.

De flesta utbildningsanordnare vi har varit i kontakt med kommer att behålla distans- och, eller fjärrundervisning som grund för verksamheten under sommaren men eventuellt erbjuda närundervisning till vissa elevgrupper. Vad gäller undervisningen i höst har flera utbildningsanordnare som mål att ha en successiv återgång till undervisning i lokalerna, i olika etapper. Många företrädare för komvux beskriver att de har skapat fungerande digitala rutiner för såväl antagning, kartläggning som studie- och yrkesvägledning, vilket även fortsättningsvis kommer att göras utifrån elevernas och verksamheternas varierande behov.

Undervisning

Nedan följer några citat från företrädare inom komvux:

 • "Det som utifrån vår utvärdering har fungerat bra på distans och som fjärrundervisning kommer att fortsätta. Vissa grupper, de som behöver mest stöd, kommer vi att ta tillbaka till närundervisning."
 • "Undervisningen för sfi, studieväg 1, kurs A och B och för matematik, svenska som andraspråk och engelska på grundläggande nivå komvux kommer vi att fysiskt ordna som klassrumsundervisning från om med den 15 juni. Vi har tillräckligt med lokaler och möjlighet att anpassa dem så att vi kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer."
 • "Vi kommer inte att ta tillbaka närundervisningen från den 15 juni. Det blir fortsatt fjärr- och distansundervisning, enligt vår tidigare planering, under hela sommaren. Sedan planerar vi att gå tillbaka till närundervisning i två faser: först uppstart med undervisning på plats med prioriterade grupper från och med vecka 34 och sedan preliminärt öppna upp ännu mer från vecka 40."
 • "Sommarkurserna planerades på distans men kan nu ske på plats. Vissa kurser kommer dock att hållas på distans för att kunna ha ett rimligt antal personer i lokalerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer."
 • "Sfi-lärarna får göra en bedömning utifrån sin målgrupp och bedömningen måste ske både utifrån såväl målgruppens som verksamhetens behov. Rektor kommer att ha samtal med respektive lärare."
 • "Rektorn gör en plan för varje skolformsdel tillsammans med personalen. Exempelvis kommer lärare på grundläggande komvux att ta in eleverna vid start för introduktion och även mot slutet för prov och examination. Vi har märkt att det har varit svårt för lärarna att bedöma om det verkligen är eleven själv som gjort alla uppgifter."
 • "Vi kommer att se över behoven och ta in sfi-eleverna i högre grad. Eventuellt kommer vi att erbjuda eleverna att byta grupp där det är möjligt. På B-kursen i sfi finns det flera parallella undervisningsgrupper så vi skulle kunna erbjuda en ren distans för en grupp medan en annan grupp får mer undervisning på plats."
 • "Våra elever som startar nya kurser i höst kommer att få närundervisning på plats från augusti för att få en bra introduktion. Sedan kan vissa kurser övergå till fjärr- eller distansundervisning beroende på kurs och vår bedömning av läget."
 • "Undervisningen inom särskild utbildning för vuxna kommer vi att öppna upp mer. Där har vi haft många avbrott sedan corona så de eleverna tar vi in i större utsträckning till hösten."
 • "Vi har tyvärr tappat särvux-elever under coronaperioden. Nu kommer undervisningen att fortsätta som vanligt, och vi måste sätta in stödåtgärder och ta personliga kontakter för att få rädda elever tillbaka till skolan."
 • "Efter sommaren kommer särvux-eleverna att erbjudas att komma tillbaka. Vi har en egen entré till dem. De kommer inte att få gå till kaféet. En del av eleverna tillhör riskgrupper och om de inte vill studera eller vill ha distans hemifrån kommer vi att erbjuda det men endast om det efterfrågas. Det är viktigt att det inte blir dubbelarbete för lärarna, det vill säga att de ska hålla både lektioner och ha distansundervisning."

Antagning, vägledning och kursstarter

Nedan följer några citat från företrädare inom komvux:

 • "Antagningen gör vi på plats, men vad som ska gälla vid handledning, annat stöd eller studie- och yrkesvägledning har vi inte beslutat än. Förmodligen kommer de olika behoven styra och det blir både fysiska möten men även möten på distans eller fjärr."
 • "Vi har kontinuerlig antagning och vi har haft digitala inskrivningar under våren. Det kommer vi att fortsätta med för de grupper som inte är prioriterade som kommer starta i höst. Lärcentrum har varit mycket värdefullt i det arbetet."
 • "Inskrivning och studie- och yrkesvägledning finns tillgängligt för drop-in vissa tider. Det kommer att vara utomhus om vädret är bra eller finnas i närheten av entrén och anpassas efter elevbehov. Vi ger mycket information via våra digitala kanaler."
 • "Vi har spelat in filmer med all information som eleverna brukar få vid uppstart, till exempel om likabehandling, CSN, plagiat. Eleverna får, tillsammans med sitt antagningsbesked, tillgång till en länk där filmerna finns men även annan tillgänglig information. Nu kommer all information att finnas tillgänglig digitalt även i framtiden."
 • "Kartläggning har vi skött via telefon och digitala möten och det kommer vi att fortsätta med. Vi har tagit in högst åtta elever i taget då det har varit absolut nödvändigt och kartläggningen har inte kunnat göras digitalt. Det har fungerat bra, så det fortsätter vi med på samma sätt."
 • "Gällande studie- och yrkesvägledning har vi fått till en digital verksamhet som har fungerat väldigt bra under våren, så det fortsätter vi på. Det kommer vi nog ha kvar som alternativ även i framtiden. Omfattningen av vägledningssamtalen verkar inte heller ha minskat."
 • "Handledning till elever och uppföljning av elever som till exempel inkluderas av utbildningsplikt eller studiestartstöd har vi skött digitalt på distans och det har fungerat bra. Vi har även träffat elever utomhus vid behov för vi har bra förutsättningar för det. Vi har även haft examinationer utomhus."

Övriga aktiviteter

Nedan följer några citat från företrädare inom komvux:

 • "Rektorn kommer snarast att ordna en planeringsdag tillsammans med lärare och personal. Under dagen strukturerar man upp schema, planerar undervisning och ser över vilka kurser som är lämpliga att bedrivas med distans- eller fjärrundervisning och vilka kurser som ska bedrivas som klassrumsundervisning med de elever som behöver mer stöd."
 • "Samarbete med andra förvaltningar i kommunen och alla andra aktörer som är involverade i våra elever är helt avgörande för att skapa likvärdiga rutiner."
 • "Vad gäller yrkesutbildningar, rörande apl och praktiska moment, gör vi en bedömning utifrån förutsättningarna i varje utbildning."
 • "Vi har diskuterat om vi till exempel kan tvinga ut en elev som inte vill göra apl. Det måste bli individuella bedömningar efter rådande omständigheter. Vi har ju inte haft så mycket smittspridning än."
 • "Vi ska ge stöttning till elever på olika sätt. Till exempel kan en elev som är mycket rädd för smittspridning få sitta utomhus och skriva sitt prov. Det går att erbjuda andra individuella lösningar också."
Senast uppdaterad 25 september 2020