Planera undervisning med kursplanen i samiska

Det här stödet riktar sig till dig som undervisar i samiska i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du material för att diskutera, planera, undervisa och bedöma utifrån kursplaner och kommentarmaterial. Materialet är utformat för att användas tillsammans med ämneskollegor.

Illustration en elev som sitter och läser i en blå bok framför en illustration av en gul skolbyggnad med klocka högst upp. Högst upp i mitten av bilden finns en ämnessymbol för samiska med bokstäverna "SMI" i versaler.
Konkreta tips

Nu finns samiska för nybörjare

Den första juli 2024 utökas kursplanen i samiska med ett nytt spår om samiska som andraspråk för nybörjare. Här kan du redan nu läsa den nya kursplanen. Kommentarmaterialet till kursplanen i samiska, som även berör det nya spåret, hittar du längre ner på den här sidan.

Kursplan i samiska för grundskolan, sameskolan och anpassade grundskolan Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursplan i samiska för specialskolan Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster.

Så använder du kursplanerna

Läs gärna texten "Så använder du kursplanerna" innan ni diskuterar kursplaner och kommentarmaterial. Där kan ni läsa om hur kursplaner ska användas i undervisningen.

Så använder du kursplanerna – grundskolenivå

Diskutera kursplaner och kommentarmaterial

Utgå från kursplanerna och kommentarmaterialen när ni diskuterar planering, undervisning och bedömning. Kursplanerna finns för olika skolformer. Välj de kursplaner som är aktuella för er.

Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna. Använd sedan gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

Vem kan använda vilken kursplan?

 • Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.
 • Anpassade grundskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i anpassade grundskolan och för vissa elever i specialskolan.
 • Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

Läs kursplaner

Läs kommentarmaterial

Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper.

Kommentarmaterial i samiska

Diskussionsfrågor

Här finns diskussionsfrågor om planering, undervisning och bedömning i samiska.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal-och skriftspråk och sin flerspråkighet med fokus på samiska?
 3. På vilka sätt kan elevernas kunskaper i olika språk stödja varandra?
 4. Hur kan ni främja att ni använder samiska i så stor utsträckning som möjligt när ni undervisar nybörjare?
 5. Hur arbetar ni med reflektion, självbedömning och strategier som stödjer språkutveckling av nybörjarelever?
 6. Hur kan ni arbeta med skönlitteratur och muntlig berättarkonst i undervisningen?
 7. På vilka sätt kan ni arbeta med samers olika levnadssätt i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv?
 8. På vilka sätt kan ni arbeta med skillnader och likheter mellan nord-, lule-, pite-, ume- och sydsamiska?
 9. Hur kan ni arbeta med olika former av samtal i undervisningen?
 10. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 11. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
 12. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

Arbeta vidare

Läs gärna mer om språkrevitalisering, synen på första- och andraspråk inom ämnet modersmål och samiska samt olika strategier för att stödja språkutveckling.

Spåret samiska för nybörjare bygger på den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Här hittar du material som handlar om den och om att arbeta med europeiska språkportfolion.

Gemensam europeisk referensram för språk Öppnas i nytt fönster.

Europeiska språkportfolion Öppnas i nytt fönster.

På den här sidan hittar du mer material om undervisning i nationella minoritetsspråk.

Undervisa i nationella minoritetsspråk Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 01 juli 2024