Planera undervisning med kursplanerna i de samhällsorienterande ämnena

Det här stödet riktar sig till dig som undervisar i samhällsorienterande ämnen, geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du material för att diskutera, planera, undervisa och bedöma utifrån kursplaner och kommentarmaterial. Materialet är utformat för att användas tillsammans med ämneskollegor.

Längst fram i bild illustreras en flicka som sitter och skriver för hand. Ovanför henne syns symbolen för ämnet SO skrivet med versaler i en rosa knapp. Uppe till höger i bild syns tre lärare som diskuterar vid ett bord.
Konkreta tips

Så använder du kursplanerna

Läs gärna texten "Så använder du kursplanerna" innan ni diskuterar kursplaner och kommentarmaterial. Där kan ni läsa om hur kursplaner ska användas i undervisningen.

Så använder du kursplanerna – grundskolenivå

Diskutera kursplaner och kommentarmaterial

Utgå från kursplanerna och kommentarmaterialen när ni diskuterar planering, undervisning och bedömning. Kursplanerna finns för olika skolformer. Välj de kursplaner som är aktuella för er.

Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna. Använd sedan gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

Vem kan använda vilken kursplan?

 • Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.
 • Anpassade grundskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i anpassade grundskolan och för vissa elever i specialskolan.
 • Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

Läs kursplaner

Läs kommentarmaterial

Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper.

Diskussionsfrågor

Här finns diskussionsfrågor om planering, undervisning och bedömning i de samhällsorienterande ämnena och geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 1. På vilka sätt kan de samhällsorienterande ämnenas syften omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni anknyta till elevernas erfarenheter av närområdets natur- och kulturlandskap och bygga vidare på den förförståelsen i undervisningen?
 3. Hur kan ni planera undervisningen kring innehållet om nordisk forntid?
 4. På vilka olika sätt kan ni arbeta med berättelser i samisk religion?
 5. Hur kan ni arbeta tillsammans med era elever, kring frågor om grundläggande demokratiska principer?
 6. Hur kan innehållet om metoder för att söka information och samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet behandlas och integreras med undervisningen i olika arbetsområden?
 7. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 8. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 9. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni i undervisningen arbeta med att stärka elevernas kunskaper i frågor som rör ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling?
 3. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 4. På vilket sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 5. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till att vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan olika former av historiebruk, även sådana som eleverna möter på sin fritid, lyftas in i arbetet med samtliga tidsperioder?
 3. Hur kan arbetet med olika typer av historiska begrepp integreras i olika kunskapsområden i undervisningen?
 4. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 5. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni fläta samman innehållet i kunskapsområdet Granskning av samhällsfrågor med det övriga innehållet i undervisningen?
 3. Hur kan ni undervisa så att eleverna får möjlighet att utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor?
 4. Hur kan undervisningen ta hänsyn till att många barn och ungdomar i dag inte bara är mediekonsumenter utan också deltar aktivt i att producera och sprida information, till exempel i sociala medier?På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 5. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni i undervisningen arbeta med likheter och skillnader såväl mellan som inom religioner?
 3. På vilka sätt kan undervisningen om hur religioner framställs och representeras i media och andra sammanhang både utgå från ett kritiskt förhållningssätt och bidra till att motverka utanförskap, främlingsfientlighet samt polarisering?
 4. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 5. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 6. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 3. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen ska vara engagerande, språkutvecklande och tillgänglig för alla elever?
 4. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan att vara aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

Senast uppdaterad 22 april 2024