Planera undervisning med kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk

Det här stödet riktar sig till dig som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar du material för att diskutera, planera, undervisa och bedöma utifrån kursplaner och kommentarmaterial. Materialet är utformat för att användas tillsammans med ämneskollegor.

Elev som sitter och skriver med penna på papper. Till vänster om henne står en trave med böcker. Uppe i vänster hörn av bilden är symbolen för ämnet svenska, vilket är ämnets initialer "SV" med versaler.
Konkreta tips

Så använder du kursplanerna

Läs gärna texten "Så använder du kursplanerna" innan ni diskuterar kursplaner och kommentarmaterial. Där kan ni läsa om hur kursplaner ska användas i undervisningen.

Så använder du kursplanerna – grundskolenivå

Diskutera kursplaner och kommentarmaterial

Utgå från kursplanerna och kommentarmaterialen när ni diskuterar planering, undervisning och bedömning. Kursplanerna finns för olika skolformer. Välj de kursplaner som är aktuella för er.

Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna. Använd sedan gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

Vem kan använda vilken kursplan?

 • Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.
 • Anpassade grundskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i anpassade grundskolan och för vissa elever i specialskolan.
 • Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

Läs kursplaner

Läs kommentarmaterial

Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper.

Diskussionsfrågor

Här finns diskussionsfrågor om planering, undervisning och bedömning i svenska och svenska som andraspråk.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Gemensam och enskild läsning och gemensamt och enskilt skrivande finns med i alla stadier. Hur kan ni planera för att få med både det gemensamma och det enskilda i undervisningen?
 3. Vilka ändringar om att återge, sammanfatta, resonera om eller analysera texter finns i det centrala innehållet? Hur kan ni arbeta med dem?
 4. Hur kan ni arbeta med olika typer av samtal i undervisningen?
 5. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 6. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
 7. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

 1. På vilka sätt kan ämnets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. På vilka sätt kan ni arbeta med ordförråd i undervisningen?
 3. Gemensam och enskild läsning och gemensamt och enskilt skrivande finns med i alla stadier. Hur kan ni planera för att få med både det gemensamma och det enskilda i undervisningen?
 4. Hur kan ni arbeta med olika typer av samtal i undervisningen?
 5. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 6. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
 7. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

Senast uppdaterad 22 april 2024