Prao – så kan du ersätta eller flytta

Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Här hittar du råd för hur din skola kan erbjuda eleverna alternativ.

Lärare tittar på eleverna som räcker upp händerna

För att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska få likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden behöver de få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Prao spelar en viktig roll för att ge eleverna sådana kunskaper och erfarenheter. Det är därför prao är ett obligatoriskt inslag i de här skolformerna.

Möjligheterna för eleverna att genomföra prao som planerat, till exempel inom vård och omsorg eller inom restaurangbranschen, påverkas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det lokala näringslivet. Om dina elever inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats behöver din skola erbjuda alternativ.

Konkreta tips

Fördela ansvaret

Skolans rektor ansvarar för att prao blir en del av elevernas utbildning. Det handlar om att antingen säkerställa att prao ersätts med arbetslivsorienterande aktiviteter i undervisningen, eller om möjligt senarelägga praoperioden.

Tänk på att

  • fördela ansvaret mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal
  • skapa förutsättningar och former för personalen att i samarbete planera, genomföra och utvärdera arbetslivsorienterande aktiviteter.
Konkreta tips

Så ersätter du prao

De arbetslivsorienterande aktiviteterna kan se ut på olika sätt och variera i omfattning. Det viktigaste är att eleverna r kunskaper om arbetslivet och sina egna styrkor och förmågor för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden.

Tänk på att

  • de arbetslivsorienterande aktiviteterna är ett gemensamt ansvar mellan rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare
  • eleverna ska få goda kunskaper i vilka yrken som finns, hur man når dit och vad som behövs för att klara av arbetsuppgifter och arbetslivet
  • eleverna ska få möjlighet att bli medvetna om sina egna intressen, drömmar och förmågor samt relatera dessa till ett framtida yrkesliv
  • visa på sambandet mellan skolans ämnen och arbetslivet för att skapa meningsfullhet och motivation.

Exempel på material och verktyg

Konkreta tips

Så flyttar du prao

Prao kan förläggas när som helst i årskurs 8 och 9. Om det fungerar utifrån lokala förutsättningar kan det både i dagsläget och i höst finnas möjligheter till prao. Men förutsättningar och riktlinjer kan komma att ändras, vilket gör det viktigt att planera för andra arbetslivsorienterande aktiviteter.

Tänk på att

  • det kan bli konkurrens om platserna om många elever ska ut på prao, apl och praktik samtidigt
  • kontakta arbetslivet i god tid för att höra om de kan ta emot elever
  • planera andra arbetslivsorienterande aktiviteter ifall prao inte kan erbjudas.
Senast uppdaterad 29 juni 2020