Prao under coronapandemin

Undervisning på plats i skolans lokaler är nu huvudregel i alla skolformer för barn och unga. I takt med att samhället öppnar upp ökar också förutsättningarna för att kunna genomföra prao som vanligt. I vissa regioner kan det dock fortfarande vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser och då ska skolan erbjuda alternativ.

Lärare tittar på eleverna som räcker upp händerna

Prao en viktig del i utbildningen

För att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska få likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden behöver de få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Prao spelar en viktig roll för att ge eleverna sådana kunskaper och erfarenheter och är därför ett obligatoriskt inslag i utbildningen.

Konkreta tips

Planera för prao på arbetsplats

Förutsättningarna för att kunna genomföra prao under coronapandemin har sett olika ut i olika skolor och delar av landet. En del skolor har kunnat genomföra prao som vanligt medan andra har behövt ersätta praon eller skjuta fram den.

När samhället nu börjar öppna upp ökar möjligheterna att kunna genomföra prao som vanligt samtidigt som trycket på arbetsplatser kan bli stort. Det är därför viktigt att planera för elevernas prao och vid behov sprida ut den över hela läsåret.

Tänk på att

 • i god tid återuppta kontakten med arbetsplatserna
 • planera tillsammans med andra skolor så att inte alla elever går ut samma perioder.
 • använda de arbetslivsorienterande aktiviteter ni genomfört under pandemin till förarbete inför prao på arbetsplats.

Problem att genomföra prao på arbetsplats?

Med anledning av coronavirusets inverkan på samhället kan det fortfarande vara svårt för grundskolors, specialskolors och grundsärskolors elever att tillgodogöra sig hela eller delar av prao. Om det inte går att erbjuda elever prao på arbetsplats är skolan skyldig att genomföra andra former av arbetslivsorienterande insatser som ersätter prao.

Huvudmannens ansvar

Som skolans huvudman ansvarar du för att anordna prao. Om det inte skulle gå att anordna prao på en arbetsplats ansvarar du för att den ersätts med arbetslivsorienterade aktiviteter.

Tänk på att

 • ha löpande kontakt med arbetslivet
 • bedöma om prao kan erbjudas eller behöver ersättas, och fatta beslut om det i god tid
 • ha en plan för hur praon ska ersättas med arbetslivsorienterande aktiviteter
 • skapa förutsättningar för att praosamordnare blir ett stöd i att planera de arbetslivsorienterande aktiviteterna.

Rektorns ansvar

Som skolans rektor ansvarar du för att prao blir en del av elevernas utbildning. Om prao inte skulle kunna genomföras behöver du säkerställa att prao ersätts med arbetslivsorienterade aktiviteter i undervisningen.

Tänk på att

 • fördela ansvaret för de arbetslivsorienterade aktiviteterna mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal
 • skapa förutsättningar och former för personalen att i samarbete planera, genomföra och utvärdera de arbetslivsorienterande aktiviteterna.
Konkreta tips

Om du behöver ersätta prao

Skollagens skrivning om prao reglerar inte omfattningen av de arbetslivsorienterande aktiviteterna. Dessa kan alltså se olika ut och variera i tid.

För att säkerställa att eleverna får med sig det de har rätt till kan skolan utgå från följande punkter.

Eleverna ska få

 • erfarenhet av och kunskap om arbetslivet – praktiska eller teoretiska – villkor, ansvar och krav med mera
 • syn på sina styrkor, förmågor och intressen
 • se om de egna funderingarna om arbetslivet stämmer med verkligheten
 • ökad kännedom om kön, status och sociala/kulturella roller och hur dessa påverkar arbetsmarknaden och gymnasievalet
 • likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden.

Exempel på material och verktyg

Konkreta tips

Broschyr till arbetsgivare: Ta emot en praoelev

Nu finns en broschyr som vänder sig till arbetsgivare och arbetsplatser som funderar på att ta emot praoelever. Använd broschyren för att informera arbetsgivare vad prao är, vikten av att ta emot en praoelev och hur man kan planera för att det ska bli bra, både för arbetsplatsen och för eleven. Broschyren går att ladda ner som pdf och att beställa.

Ta emot en praoelev – bidra till samhällsnyttan

Senast uppdaterad 13 september 2021