Prövning vid distansundervisning

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs.
Här får du vägledning om prövning vid distansundervisning på grund av coronapandemin.

Laboration.

Undervisning på plats i skolan i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Men det är fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höstlänk till annan webbplats

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19länk till annan webbplats

Koll på pandemins påverkan, Skolverket

Konkreta tips

Planera och organisera prövning på distans

Rektor behöver ge lärarna tid för de förberedelser som krävs för att kunna genomföra prövningen. Det behöver också finnas en beredskap för hur en begäran om prövning tas emot och hur ansvaret fördelas.

Delar av prövning som inte kan genomföras på distans

För vissa prövningar så som laborationer eller andra praktiska moment krävs tillgång till särskilda lokaler. Rektor behöver då organisera för att detta kan ske säkert ur ett smittskyddsperspektiv.

Vid laborationer och moment i vissa yrkeskurser kan särskilda förberedelser krävas för att den prövande på ett säkert sätt ska kunna använda avancerad utrustning för att visa sina kunskaper eller för att garantera säkerheten för till exempel kunder eller omsorgstagare. Även här måste smittskyddsperspektivet vägas in.

Information till den som prövas

Det är också viktigt att se till att den prövande även i rådande situation får tillräcklig information för att förstå vilka kunskaper som kommer att prövas och hur personen ska få visa sina kunskaper. Det kan till exempel ske genom skriftlig information samt med hjälp av kortare digitala samtal där den prövande också får möjlighet att ställa frågor. Verksamheten behöver även planera och organisera för att en prövande som har en funktionsnedsättning ska få adekvat och tillgänglig information samt vid prövningstillfället ges möjlighet att visa sina kunskaper utifrån sina personliga förutsättningar.

Behov av identitetskontroll

Verksamheten kan inte neka prövning eller ställa in planerade prövningar med hänvisning till att verksamheten bedrivs på distans. Personer som önskar pröva har även i denna situation rätt att göra det. Det gäller även personer som inte är elever i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Om den prövande inte är känd på skolenheten behöver personen kunna styrka sin identitet. Det blir en särskild utmaning när prövningen i första hand ska ske på distans. Rektor behöver tydliggöra vem som ansvarar för sådan identitetskontroll och hur den ska organiseras i nuvarande situation.

Tid till att stötta varandra

I en tid där gamla arbetssätt inte alltid fungerar är det kanske viktigare än någonsin att ta hjälp av sina kollegor för att prövningen ska ge ett så brett och varierat underlag som möjligt inför att betyget ska sättas efter prövningen. Det är viktigt att rektor och skolchef skapar förutsättningar för lärare att ge stöd till varandra när det gäller hur en prövning kan organiseras och bedömas. I de fall hela eller delar av lärarkåren arbetar hemifrån behöver möten och konferenser genomföras digitalt.

Konkreta tips

Om prövningen gäller gymnasiearbetet

Rektor utser en ansvarig lärare för prövningen av gymnasiearbetet. En del i ansvaret är att avgöra hur gymnasiearbetet ska utformas. Gymnasiearbetet styrs av examensmålen. Det är utifrån målen för gymnasiearbetet som läraren bedömer om den prövandes gymnasiearbete är godkänt eller inte. Den prövande får tilldelat sig en ansvarig lärare som bestämmer område för gymnasiearbetet samt hur arbetet ska redovisas och utvärderas.
Därefter ska den prövande visa hur hen har planerat, genomfört och utvärderat gymnasiearbetet för att läraren ska kunna bedöma och betygssätta detta. Läraren behöver i det här läget avgöra vad av den prövandes arbete som kan följas på distans samt vad som kan behöva följas och bedömas på plats i verksamhetens lokaler. Innan läraren sätter betyg ska en medbedömare ha yttrat sig. Rektor behöver organisera för sådan medbedömning.

Ett sätt att organisera medbedömning är att medbedömaren får tillgång till gymnasiearbetet i digitalt format och gör en bedömning med hjälp av ordbehandlarens granskningsfunktion. Ansvarig bedömare och medbedömare kan därefter ha ett videomöte där de med hjälp av delad skärm går igenom gymnasiearbetet och medbedömarens bedömning. Om gymnasiearbetet består av praktiska moment kan medbedömning ske genom att undervisande lärare ber medbedömaren att medverka i en videokonferens där eleven visar sina kunskaper.


Konkreta tips

Betygsättning efter prövning

I rådande situation är det viktigt att ta reda på vilken information om den prövandes kunskaper som redan finns tillgänglig. Läraren kan till exempel ha haft den prövande som elev eller så kan den prövande ha lämnat in intyg från praktik, arbetsplatsförlagd utbildning eller liknande. Prövningen ska fortfarande avse samtliga delar av kunskapskraven men själva prövningen kan göras mindre omfattande och eventuellt mer på distans om läraren redan har viss information om den prövandes kunskaper.

Konkreta tips

Prövning genom validering

Inom vuxenutbildningen kan en elev få sina kunskaper och sin kompetens validerade för att sedan genomgå prövning för betyg. I rådande läge behöver verksamheten organisera och planera för hur validering kan genomföras på distans.

Prövning inom vuxenutbildningenlänk till annan webbplats

Konkreta tips

Organisera bedömning på distans

Bedömningarna kan behöva organiseras annorlunda på distans. Det kan exempelvis handla om att:

  • I vissa ämnen eller kurser behöver prövningen även innehålla till exempel praktiska moment, laborationer, hantering av maskiner eller annan utrustning. Då kan det vara nödvändigt att den prövande kommer in till verksamhetens lokaler eller genomför delar av prövningen på annan plats, till exempel på en arbetsplats.
  • Du kan behöva ha enskilda samtal med den prövande på distans eller på plats i skolans lokaler. Det kan vara särskilt viktigt när det gäller en prövande som har svårigheter att genomföra prövning på distans. Tänk här särskilt på personer med funktionsnedsättning, personer med begränsade kunskaper i svenska språket och personer med bristande datorvana.

Betyg och bedömning på distans

Senast uppdaterad 14 juli 2021