Så ersätter du prao

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet Du behöver ändå ha beredskap för att din verksamhet snabbt ska kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning om det behövs
Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Om dina elever inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats ska din skola erbjuda alternativ. Här hittar du råd och stöd.

Lärare tittar på eleverna som räcker upp händerna

Undervisning på plats i skolan i höst

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Men det är fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höstlänk till annan webbplats

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19länk till annan webbplats

Koll på pandeminspåverkan

Problem att genomföra prao med anledning av coronapandemin?

”Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev. Lag (2018:105).”
Skollag (2010:800) 10kap 8a§, 12kap 8a§

Med anledning av coronavirusets inverkan på samhället kan det fortfarande vara svårt för grundskolors, specialskolors och grundsärskolors elever att tillgodogöra sig hela eller delar av prao.

För att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska få likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden behöver de få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Prao spelar en viktig roll för att ge eleverna sådana kunskaper och erfarenheter.
Det är därför prao är ett obligatoriskt inslag i de här skolformerna. Möjligheterna för eleverna att genomföra prao som planerat, till exempel inom vård och omsorg eller inom restaurangbranschen, påverkas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det lokala näringslivet.

Konkreta tips

Ansvarsfördelning

Huvudmannens ansvar

Skolans huvudman ansvarar för att anordna prao. Om det inte går att anordna prao på en arbetsplats betyder det att huvudman ansvarar för att den ersätts med arbetslivsorienterade aktiviteter.

Tänk på att

 • ha löpande kontakt med arbetslivet
 • i god tid fatta beslut om prao ska erbjudas eller ersättas
 • ha en plan för hur praon ska ersättas med arbetslivsorienterande aktiviteter
 • skapa förutsättningar för att praosamordnare blir ett stöd för att planera de arbetslivsorienterande aktiviteterna
 • fortsätta det strategiska arbetet med arbetsgivarna så att det finns en beredskap när väl prao kan erbjudas igen.

Rektorns ansvar

Skolans rektor ansvarar för att prao blir en del av elevernas utbildning. Om prao inte kan genomföras betyder det att rektor säkerställer att prao ersätts med arbetslivsorienterade aktiviteter i undervisningen.

Tänk på att

 • fördela ansvaret för de arbetslivsorienterade aktiviteterna mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal
 • skapa förutsättningar och former för personalen att i samarbete planera, genomföra och utvärdera de arbetslivsorienterande aktiviteterna.
Konkreta tips

Så ersätter du prao

Skollagens skrivning om prao reglerar inte omfattning av de arbetslivsorienterande aktiviteterna. Dessa kan alltså se olika ut och variera i tid.

För att säkerställa att eleverna får med sig det de har rätt till kan skolan utgå från följande punkter.

Eleverna ska få

 • erfarenhet av och kunskap om arbetslivet – praktiska eller teoretiska – villkor, ansvar och krav med mera
 • syn på sina styrkor, förmågor och intressen
 • se om de egna funderingarna om arbetslivet stämmer med verkligheten
 • ökad kännedom om kön, status och social/kulturella roller och hur dessa påverkar arbetsmarknaden och gymnasievalet
 • likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden.

Exempel på material och verktyg

Senast uppdaterad 22 juni 2021