Sex och samlevnad

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och ämnen.

en flicka och en pojke tittar på varandra i klassrummet

Sex- och samlevnadsundervisning ur flera olika perspektiv kan ge eleverna en helhetsbild av vad sexualitet och relationer kan innefatta. Det kan handla om ett historiskt perspektiv på människans sexualitet och relationer. Det kan också handla om hur olika religioner förhåller sig till dessa frågor och vad vi kan lära oss av skönlitterära berättelser. Ett ytterligare perspektiv är hur normer kring kön och sexualitet manifesteras i reklambilder eller hur lagstiftningen kring dessa frågor ser ut i Sverige idag.

Därför ska skolan undervisa om sex och samlevnad

I grundskolan ansvarar rektor för att undervisningen om sex och samlevnad involveras i olika ämnen. Skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras upp¬fattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

I gymnasieskolan har rektor inom givna ramar ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskap om sex och samlevnad. Gymnasieskolans ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan att begränsas av rådande föreställningar och normer om vad som är kvinnligt och manligt.

Sex och samlevnad ingår som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplanerna. Det finns olika begrepp i läroplanen och kurs- och ämnesplanerna med anknytning till kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. I läroplanen finns fortfarande begreppet samlevnad inskrivet under rektors ansvar men i kurs- och ämnesplanerna är samlevnad formulerat med ordet relationer. Kön och könsmönster samt kvinnligt och manligt är begrepp som återkommer på flera ställen. Även begreppen normer, värden, etik finns med liksom jämställdhet och sexualitet. Begreppet identitet finns uttryckt i till exempel ämnesplanerna för idrott och hälsa och religionskunskap på gymnasiet. I ämnesplanen för naturkunskap finns också begreppen lust och sexuell hälsa omnämnda.

Så kan du undervisa om sex och samlevnad

Undervisningen om sex och samlevnad i skolan består av tre delar. Alla delarna bidrar till helhetssynen inom kunskapsområdet.

1. Ämnesintegrering ger möjlighet till olika perspektiv

Ämnesintegrering handlar om att lärare låter elever diskutera sex och samlevnad i inom sitt ämne. Det ska ge eleverna perspektiv och utveckla förmågan att se sammanhang. Eleverna ska se hur synen på sexualitet har präglat hela samhällen och människors livsmöjligheter och ge dem en medvetenhet om de normer och värden som styr oss idag. Denna del är basen i undervisningen om sex och samlevnad.

2. Fånga aktuella frågor i vardagen

Det händer mycket under en skoldag. När eleverna vill diskutera existentiella frågor som rör kön, sexualitet, relationer är det bra att fånga tillfället. Diskussionerna uppstår ofta i anslutning till aktuella frågor i medierna eller händelser i vardagen.

Tyvärr finns det också en baksida av vad som händer i vardagen – det kan till exempel vara kränkningar, hot och ryktesspridning. Det är företeelser som de vuxna i skolan behöver ta itu med så snart som möjligt. Förskolan och skolan är skyldiga att agera snabbt när någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för någon form av trakasserier eller kränkande behandling. Verksamheten måste utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

3. Enskilda lektioner eller dagar ger fördjupning

Enskilda lektioner eller dagar, där eleverna har möjlighet att diskutera olika frågeställningar som hör till sexualupplysningen, ger ett tillfälle till fördjupning. Det kan till exempel handla om att ha ett tema om mänskliga rättigheter eller jämställdhet. Skolan kan också uppmärksamma World Aids Day och Internationella kvinnodagen eller kanske rentav ha en egeninitierad temadag om sexualitet och relationer där eleverna får diskutera frågor inom kunskapsområdet.

I sådana sammanhang kan läraren samarbeta med elevhälsans personal i upplägg och genomförande. Även ungdomsmottagningen på orten kan ibland ha möjlighet att vara med kring vissa moment.

Material för att utveckla undervisningen

Här finns dokument som beskriver vilket stöd som finns i styrdokumenten för att arbeta med sexualitet, genus och relationer i grund- och gymnasieskolan. Här finns också stödmaterial för grund-, gymnasie- och särskolan. Stödmaterialen visar hur personalen kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Skolverkets förhoppning är att materialet ska bidra till att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska, samhälls- och religionsvetenskapliga, som natur- och språkvetenskapliga perspektiv. Stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till rektor, som leder det pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna förutsättningar att skapa ett kollegialt lärande kring kunskapsområdet.

Följa upp och utvärdera

För att öka kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen behöver rektor följa upp och utvärdera undervisningen med jämna mellanrum. Rektor behöver se till att personalen är involverad i planering, utvärdering och utveckling av undervisningen. Det kan handla om vilka metoder och arbetssätt som används, hur man dokumenterar sitt arbete eller vilken fortbildning som behövs.

Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola

Framgångsfaktorer i undervisningen

Svensk och internationell forskning visar på att den mest effektiva sex- och samlevnadsundervisningen är

  • läroplansbaserad, ledd av lärare med olika kompetenser,
  • utgår från elevernas behov och
  • tar ett helhetsgrepp om ämnesområdet.

Undervisningen ska äga rum i trygga förhållanden, anpassas till ålder, intressen och erfarenhet, innehålla varierade arbetssätt och bearbeta de föreställningar och normer som påverkar våra attityder och vårt sexuella beteende. Personalen ska vara väl utbildad och skolledningen ska stödja arbetet.

Här följer några exempel på framgångsfaktorer för ett lyckat arbete med sex- och samlevnad.

Skapa en överblick av planeringen

Det är bra att inledningsvis skaffa sig en bild över vem som gör vad i vilket ämne. Detta säkerställer helheten på sex- och samlevnadsundervisningen och underlättar planeringen av ämnesövergripande moment. Det gör det också lättare att se vad styrdokumenten kräver och vilka andra insatser görs i arbetslaget utöver detta

Anpassa undervisningen till dina elever

Ett sätt att anpassa undervisningen är att utgå från elevernas frågor och funderingar. Det finns vissa teman inom den ämnesintegrerade undervisningen som återkommer på olika stadier och progressionen är olika tydligt utskriven i olika ämnen. Vissa saker behöver man diskutera kontinuerligt och med nya erfarenheter. Med nya perspektiv och fördjupning kan kunskaperna befästas och fördjupas under skolgången.

Variera arbetssätten

Att arbetssätten varieras är av stor vikt för att dynamiken i klassrummet ska kunna öka. Det centrala är att elever får reflektera och också får utveckla både inflytande och ansvar i lärandet. Det finns en rad arbetssätt som kan leda till reflektion kring sexualitet, könsmönster, jämställdhet och relationer, som exempel

  • samtal/dialog
  • diskussion/debatt
  • skriva
  • skapa en utställning
  • göra en film

Ge möjlighet till samtal och reflektion

Att använda samtalet som arbetssätt med eleverna i de olika ämnena kan bana väg för det viktiga reflekterandet som är en central del av elevens lärande och motivation. När elever blir tillfrågade om vad de vill ha mer av i sin sex- och samlevnadsundervisning blir svaret ofta diskussioner och samtal om relationer. Det finns ett stort behov av att i grupp diskutera olika frågor om sexualitet. Läraren finns med som vuxenstöd, diskussionsledare och bollplank.

Fånga elevernas frågor

Under tonårstiden är frågor som berör sexualitet, jämställdhet och relationer ofta centrala för eleverna. Barn och unga kan ha helt andra frågor och funderingar än de vuxna. Fånga därför upp elevernas tankar och ge dem möjlighet att diskutera dessa på ett strukturerat sätt.

Ha fokus på det friska

Har fokus på det friska och positiva när du undervisarar om hälsa i skolan. Det är ofta lättare att tala om vad vi vill förhindra, än att tala om vad vi vill stärka och stimulera: Det är till exempel jämlika relationer, vänskap/kamratskap, bättre psykisk och fysisk sexuell hälsa, självkänsla och stärkt identitet, ett gott skolklimat, handlingskompetens.

Öka kompetensen genom kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet har i forskning visat sig vara ett av de mest effektiva instrumenten när det gäller fortbildning av lärare. För att kompetensen inom grupp ska kunna öka behöver det kollegiala lärandet kombineras med extern handledning. Det kan annars bli ”rundgång” och ingen ny kunskap skapas i gruppen.

Kompetensutveckling och metodstöd

Inom området sex och samlevnad finns det mycket stöd att hämta för att bli bättre på att lägga upp undervisningen och fylla den med relevant innehåll. Här följer ett axplock:

Mer stöd i arbetet

Här följer ytterligare stöd som kan vara värdefullt i arbetet med att integrera sex och samlevnad i kurser och skolans verksamhet i övrigt:

Senast uppdaterad 05 juni 2019