Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021. Oavsett form är det viktigt att skolan är och förblir en frisk- och skyddsfaktor i elevernas liv.

Elever på fotbolssplanen

Undervisning på plats i skolan i höst

Det är undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021 enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Det är fortsatt mycket viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Koll på pandeminspåverkan

Konkreta tips

Vad gäller nu för elevhälsoarbetet i skolan?

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan bör fortsätta. Det är lika viktigt som tidigare att identifiera utvecklingsområden och möjliggöra förändringar på organisations- grupp- och individnivå. Fokus ska fortfarande vara att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Huvudmannen ansvarar för att göra det möjligt för skolor att följa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt. Det är upp till huvudmannen att besluta vilka insatser som kan genomföras i skolans lokaler och vilka insatser som kan genomföras digitalt, exempelvis via datorn eller en annan digital enhet.

Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Information till skola och förskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Hur kan vi anpassa verksamheten så att det blir bra för alla elever?

Rektors ledning av skolans elevhälsoarbete fortsätter men kan behöva anpassas, speciellt om undervisningen sker på distans. Skolan kan behöva göra en nulägesanalys utifrån elevernas perspektiv och ta fram nya arbetssätt, rutiner och strukturer.

Dialogen mellan skolledning, samlade elevhälsan, lärare och övrig personal är viktig. Den säkerställer att de gemensamt skapar trygghet och trivsel samt stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Stöd för att arbeta med en nulägesanalys och systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsverkstaden (kräver inloggning)

Leda förändring

Skolan behöver särskilt uppmärksamma och säkerställa att elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd får det stöd de behöver i de förändrade lägen som uppstår. Exempelvis kan det finnas risk för att elever utsätts för kränkningar på nätet när mycket kommunikationen sker digitalt.

Att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd i grundskole- och gymnasieutbildning

Hur kan skolan fortsatt vara hälsofrämjande och förebyggande?

En stor del av elevernas vardag tillbringas i ett skolsammanhang. I det rådande läget kan skolverksamhet bedrivas i skolans lokaler, på distans eller genom en kombination av dessa. Oavsett form är det viktigt att skolan är och förblir en frisk- och skyddsfaktor i elevernas liv. Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Eleverna kan lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt om de upplever att de kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin situation. Skolan kan arbeta hälsofrämjande på olika sätt. Här är några tips:

Relationer och motivation

 • Arbeta medvetet med relationer och motivation då detta kan vara vägar till ökad närvaro.
 • Planera undervisningsaktiviteter med sociala sammanhang där eleverna interagerar. Synliggör eleverna och ge återkoppling på deras lärande.

Rutiner

 • Skapa rutiner som eleverna känner igen sig i. Ge skoldagar och lektioner en struktur som eleverna känner igen, med tydliga förväntningar och stöd. Tänk på att främja vanor som påverkar lärande och hälsa positivt, till exempel rörelsepauser.

Variation

 • Tänk på att skola på distans är mer än enskilt arbete framför en skärm. Erbjud variation, till exempel genom sociala sammanhang och fysisk aktivitet som främjar hälsan.

Lyhördhet

 • Lyssna på eleverna och erbjud samtal om fakta och oro utifrån rådande läge. Gör eleverna delaktiga.

Mer rörelse i skolan (kom ihåg att hålla fysiskt avstånd, materialet är publicerat före pandemin)

Forskning om distansundervisning (Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Undervisning på distans, upprätthålla relationer (Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Hur ser vi till att alla elever följer med i undervisningen och mår bra?

Skolans professioner behöver samverka internt för att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå. Den samlade elevhälsan, det vill säga alla professioner inom elevhälsan, behöver arbeta nära undervisning och övrig verksamhet på skolan. Gemensamt ska all personal på skolan utifrån sitt uppdrag under rektors ledning fortsätta sitt samarbete med att

 • säkerställa att alla elever är delaktiga och kan påverka sitt lärande även på distans
 • följa upp och anpassa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt uppmärksamma nya elever som kan behöva stöd utifrån rådande omständigheter
 • följa upp elever med hög frånvaro eller som på annat sätt visar tecken på att inte må bra eller fara illa
 • följa upp hur arbetet och samverkan mellan lärare, lärare, elevhälsan och övrig personal fungerar, till exempel modersmål, studiehandledning, IT-stöd och elevassistenter.

Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin

Dialog med elever

Säkerställ att kontakten med alla elever fortsätter. Dialogen och informationen kan behöva anpassas utifrån elevernas förutsättningar och ges på olika sätt, exempelvis på webbplatser, på lärplattformar, under mentortid och i informationsutskick från elevhälsan. Under rådande omständigheter kan skolans elever behöva få extra tydlig information om hur de kan kontakta skolan med olika frågor, exempelvis vilket stöd den samlade elevhälsan kan ge och hur elevhälsans personal kan nås.

Det kan finnas risk för att elever utsätts för kränkningar på nätet när mycket av kommunikationen sker digitalt. Var också uppmärksam på att digitala verktyg måste vara säkra ur dataskyddsperspektiv. Elevhälsan arbetar ofta under sekretess och behöver ha en dialog med rektor för att göra en bedömning av vilka kommunikationsvägar som kan användas vid kontakt med elever vid distansundervisning.

Dialog med vårdnadshavare

Det är viktigt att skolan håller i en god dialog med vårdnadshavarna under rådande omständigheter. Skolan kan behöva ge stöd till vårdnadshavare när det gäller omställningen att gå från att ha barn i skolan till att ha skolbarn hemma. Vårdnadshavaren behöver också få extra tydlig information om undervisningen och hur elevens skolarbete utvecklas. Detta gäller omyndiga elever, för elever som är myndiga behövs elevens godkännande för dialog med vårdnadshavare.

Vårdnadshavarna kan bidra med viktig information till skolan om eleven och hur de ser att rådande omständigheter kan påverka. Vårdnadshavarna kan även behöva få information om vilket stöd den samlade elevhälsan kan ge och hur elevhälsans personal kan nås.

En tätare dialog med vårdnadshavare kan vara extra betydelsefullt för elever i behov av stöd då skolan bedrivs på distans. Se till att ha en fungerande dialog med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska eller som av andra skäl är i behov av anpassad information.

Undervisning på distans, tips till vårdnadshavare (Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Hur gör vi när elever är oroliga?

Det är viktigt att lyssna och uppmärksamma de elever som visar tecken på oro. Skolan behöver möta upp oron, exempelvis via elevhälsans professioner. Vid behov behöver skolan hänvisa vidare till exempelvis hälso- och sjukvården. Många organisationer har förstärkt sitt stöd.

Om flera elever beskriver samma slags oro bör skolan följa upp det. I de fall oron rör skolsituationen bör skolan arbeta med det systematiskt i sitt förbättringsarbete.

Möta barns och elevers oro

Det kan innebära en stor omställning för barn och elever att inte vistas i förskolan/skolan. Nuvarande läge kan innebära ökade risker för påfrestningar för familjen och leda till ökad otrygghet för barn och unga i deras livssituation. Vid distansundervisning kan det vara svårare att uppmärksamma tidiga tecken på att en elev far illa eller riskerar en ogynnsam utveckling. Därför måste skolans personal vara medvetna om det och agera i dialog med skolledning och elevhälsan efter skolans rutiner för detta.

Skolans ansvar för barn som far illa

Elever som har det svårt hemma

Information på 1177.se:
Stress hos barnlänk till annan webbplats
När barn far illalänk till annan webbplats
Sorg hos barn och ungalänk till annan webbplats
När barn mår psykiskt dåligtlänk till annan webbplats

Hur gör vi vid allvarlig sjukdom och dödsfall?

Skolan behöver aktualisera rutiner för detta via sin krisgrupp eller liknande. Det bör ske i samverkan med kommunens krisgrupp eller motsvarande.

Säkerhet och krisarbete

Att prata med barn när en förälder är allvarligt sjuk, på sjukvårdsupplysningens webbplats 1177.selänk till annan webbplats

Samverkan med andra samhällsaktörer

Under rådande omständigheter är det viktigt att vara uppmärksam på de elever som kan behöva stöd från flera aktörer. Därför kan skolan behöva samverka lokalt med andra aktörer såsom socialtjänst och hälso- och sjukvård för att ha en dialog kring hur samordning kan ske på långsiktigt bästa sätt.

 • Exempelvis kan huvudmannen eller skolan ta initiativ till ett tätare samarbete med socialtjänsten kopplad till frågan om anmälan gällande oro för barn och unga vid frånvaro.
 • Exempel på samverkan med hälso-och sjukvården kan vara barn som behöver stöd utöver det som elevhälsan kan ge när det gäller psykisk hälsa.

Tidiga samordnade insatser för barn och unga

Kunskapsguiden (Socialstyrelsens webbplats)länk till annan webbplats

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 09 september 2021