Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Undervisning på plats i skolans lokaler är huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Oavsett form är det viktigt att skolan är och förblir en frisk- och skyddsfaktor i elevernas liv.

Elever på fotbolssplanen

Vad gäller nu för elevhälsoarbetet i skolan?

Det är viktigt att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fortsätter. Det är lika viktigt som tidigare att identifiera utvecklingsområden och möjliggöra förändringar på organisations- grupp- och individnivå. Fokus ska fortfarande vara att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Konkreta tips

Hur kan vi anpassa verksamheten så att det blir bra för alla elever?

Rektors ledning av skolans elevhälsoarbete fortsätter. Det innebär att skapa förutsättningar för att arbetssätt, rutiner och strukturer utgår från en nulägesanalys där elevernas perspektiv har beaktats.

Dialogen mellan skolledning, samlade elevhälsan, lärare och övrig personal är viktig. Den säkerställer att de gemensamt skapar trygghet och trivsel samt stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Stöd för att arbeta med en nulägesanalys och systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsverkstaden (kräver inloggning)

Leda förändring

Skolan behöver särskilt uppmärksamma och säkerställa att elever som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd får det stöd de behöver i de förändrade lägen som uppstår.

Att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd i grundskole- och gymnasieutbildning

Hur ser vi till att alla elever följer med i undervisningen och mår bra?

Skolans professioner behöver samverka internt för att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå. Den samlade elevhälsan, det vill säga alla professioner inom elevhälsan, behöver arbeta nära undervisning och övrig verksamhet på skolan. Gemensamt ska all personal på skolan utifrån sitt uppdrag under rektors ledning fortsätta sitt samarbete med att

  • följa upp och anpassa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd samt uppmärksamma nya elever som kan behöva stöd utifrån rådande omständigheter
  • följa upp elever med hög frånvaro eller som på annat sätt visar tecken på att inte må bra eller fara illa
  • följa upp hur arbetet och samverkan mellan lärare, lärare, elevhälsan och övrig personal fungerar, till exempel modersmål, studiehandledning, IT-stöd och elevassistenter.

Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin

Hur gör vi när elever är oroliga?

Det är viktigt att lyssna och uppmärksamma de elever som visar tecken på oro. Skolan behöver möta upp oron, exempelvis via elevhälsans professioner. Vid behov behöver skolan hänvisa vidare till exempelvis hälso- och sjukvården.

Om flera elever beskriver samma slags oro bör skolan följa upp det. I de fall oron rör skolsituationen bör skolan arbeta med det systematiskt i sitt förbättringsarbete.

Möta barns och elevers oro

Skolans ansvar för barn som far illa

Elever som har det svårt hemma

Information på 1177 Vårdguidens webbplats:

Stress hos barn (1177 Vårdguidens webbplats) Länk till annan webbplats.

När barn far illa (1177 Vårdguidens webbplats) Länk till annan webbplats.

Sorg hos barn och unga (1177 Vårdguidens webbplats) Länk till annan webbplats.

När barn mår psykiskt dåligt (1177 Vårdguidens webbplats) Länk till annan webbplats.

Hur gör vi vid allvarlig sjukdom och dödsfall?

Skolan behöver aktualisera rutiner för detta via sin krisgrupp eller liknande. Det bör ske i samverkan med kommunens krisgrupp eller motsvarande.

Säkerhet och krisarbete

Att prata med barn när en förälder är allvarligt sjuk (1177 Vårdguidens webbplats) Länk till annan webbplats.

Samverkan med andra samhällsaktörer

Det är viktigt att vara uppmärksam på de elever som kan behöva stöd från flera aktörer. Under rådande omständigheter kan det finnas ett ökat behov av att samverka lokalt med andra aktörer såsom socialtjänst och hälso- och sjukvård för att ha en dialog kring hur samordning kan ske på långsiktigt bästa sätt.

  • Exempelvis kan huvudmannen eller skolan ta initiativ till ett tätare samarbete med socialtjänsten kopplad till frågan om anmälan gällande oro för barn och unga vid frånvaro.
  • Exempel på samverkan med hälso-och sjukvården kan vara barn som behöver stöd utöver det som elevhälsan kan ge när det gäller psykisk hälsa.

Tidiga samordnade insatser för barn och unga

Kunskapsguiden (Socialstyrelsens webbplats) Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 26 januari 2022