Skolbibliotekarie och lärare i samverkan

Skolbibliotekarie och lärare är två yrken som kan komplettera varandra. På så sätt blir skolbiblioteket en viktig del av undervisningen. Här presenteras några exempel på samarbeten.

tre elever i skolbiblioteket

För elevernas del finns det flera fördelar med ett bra samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie. Eleverna får tillgång till fler pedagoger och blir bättre på att söka, värdera och granska information. De får utveckla sin förståelse av ämnen och teman utifrån egna problemställningar och frågor. Eleverna ges också fler perspektiv genom att skolbibliotekarien bidrar med sitt synsätt. I ämnet svenska kan det till exempel handla om att ge eleverna fler ingångar till att läsa och skriva, inte minst genom en bredare repertoar av litteratur. Nedan följer några exempel från skolor runt om i landet som berörsamverkan mellan skolbibliotekarie och lärare.

Konkreta tips

Fokus på digitalisering

Olika skolor involverar skolbibliotekarier på olika sätt. Ett exempel är Digitala boksamtal, ett projekt för elever i årskurs fem. I undervisningen förenas svenska, historia och bild genom digitala medier. Alla i klassen läser samma bok, och när eleverna läst några kapitel, får de frågor som ska besvaras i ett blogginlägg. Frågorna ger en utgångspunkt för reflektion och samtal. Eleverna kommenterar varandras inlägg och resonerar kring situationer och händelser i boken.

Vissa skolor har tydliga planer för samverkan mellan skolbibliotek och lärare, antingen som lokala handlingsplaner eller specifika MIK-planer. Planerna beskriver vilka områden som ska tas upp, när de ska tas upp och vem som ansvarar för vad. Vissa skolbibliotek har ingen detaljerad årsplan för verksamheten, utan fångar tillfällen till samarbeten när de dyker upp. En skola passar på när en bok som intresserar eleverna ges ut. Då får eleverna börja med att läsa boken för att sedan analysera olika slags texter och till sist skriva om något spännande som är relaterat till boken. Resultatet blir ett projekt där eleverna får ge uttryck för läslust och skrivglädje samt utveckla sin förmåga att förstå och analysera olika slags texter. Pedagogerna använder en blogg som samarbetsyta. Bloggen fungerar som nav och är både arbetsyta, mötesplats och ett gemensamt ansikte utåt. Skolbiblioteket blir spindeln i nätet och ansvarar för projektet. Det tar hand om stora delar av grovplaneringen och pekar på vad läroplanen säger om läsförståelse, estetiska uttryck, informationssökning, källkritik med mera.

Arbeta vetenskapligt

Ett exempel från gymnasieskolan är att låta eleverna prova ett vetenskapligt arbetssätt till exempel inför gymnasiearbetet. Innan eleverna börjar söka information får de hjälp av lärare och skolbibliotekarie att skaffa sig bakgrundskunskap i sitt ämne så att de kan formulera sökord och avgränsa frågeställningen. Eleverna får också träna att söka information, lära sig hur man hittar vetenskapliga artiklar och hur man jämför dem med varandra. Det är också viktigt att de utvecklar sin förståelse och hittar en egen ingång i ämnet. Tanken bakom är att eleverna inte ska lämnas vind för våg i sin informationssökning, utan få stöd under hela processen. Ibland får de använda loggböcker där de noterar vad de känner under arbetet. Metoden kallas guided inquiry och förutsätter samarbete mellan bibliotekarie och lärare, gärna i ämnesövergripande team. Den är mest vanlig på gymnasieskolor.

Lyssna till när Lena Fogelberg Carlsson, bibliotekarie på Katedralskolan i Linköping, berättar om hur lärare och bibliotekarier samarbetar vid informationssökning:

Lyssna på Lena Fogelberg Carlsson, ljudfil på lärportalen Länk till annan webbplats.

Personliga frågeställningar utifrån en utvald bok

En annan skola arbetar med något som kallas Dystopiprojektet. I Dystopiprojekt får eleverna bekanta sig med begreppet dystopi. De läser varsin bok på temat och diskuterar i läsecirklar. Eleverna söker efter relevanta källor för att hitta svar på en personlig frågeställning de formulerat och presenterar sina källor för varandra. De får sedan skriva ett enskilt PM utifrån källmaterial och egna utvärderingar. Alla lektioner hålls i biblioteket med bibliotekarie och lärare.

Skolan har också lärare och speciallärare schemalagda i biblioteket några timmar varje dag. Om eleverna ber om ämnesspecifik hjälp kan de slussas vidare till dem. Det gör att skolbibliotekarien har fått en närmare relation till lärarna som kan leda till framtida projekt.

Samarbete kring ungas nätliv

Skolbibliotekarier kan inte bara samarbeta med lärare utan också med annan personal på skolan, till exempel elevhälsoteamet. På en skola besöker skolbibliotekarien och kuratorn klassrummen regelbundet och förhör sig om ungas nätvanor. Tillsammans gör eleverna och personalen gruppövningar kring det de samtalat om. Besöken planeras tillsammans med lärarna. Ibland sker samarbetet med svenskläraren som låter eleverna läsa en skönlitterär bok på temat internet. Efteråt diskuteras bokens dilemma i helgrupp. Lärare, skolbibliotekarie och kurator håller i lektionen tillsammans.

Senast uppdaterad 02 september 2021