Skolbibliotekarie och lärare i samverkan

Skolbibliotekarie och lärare är två yrken som kan komplettera varandra. På så sätt blir skolbibliotekets verksamhet en viktig del av undervisningen. Här presenteras några exempel på samarbeten.

tre elever i skolbiblioteket

Skolbiblioteket kan fungera som ett nav för att stimulera och stödja elevernas utveckling mot lärande och bildning. För elevernas del finns det flera fördelar med ett bra samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie. Eleverna får tillgång till fler pedagoger och blir bättre på att söka, värdera och granska information. De får utveckla sin förståelse av ämnen och teman utifrån egna problemställningar och frågor. Eleverna ges också fler perspektiv genom att skolbibliotekarien bidrar med sitt synsätt och sin specialkompetens. Skolbiblioteket kan också ge eleverna fler ingångar till att läsa. Inte minst genom en bredare repertoar av skönlitteratur och sakprosa.

Nedan finns några exempel från skolor runt om i landet om samverkan mellan skolbibliotekarie och lärare.

Konkreta tips

Fokus på MIK och digital kompetens

MIK, medie- och informationskunnighet, tillhör skolbibliotekariens spetskompetens. Genom att vara uppdaterad på området kan skolbibliotekarien vara en resurs både för undervisning och för fortbildning av lärare inom exempelvis informationssökning och källmedvetenhet.

En del skolor har tydliga planer för skolbibliotekets verksamhet och samverkan mellan skolbibliotekarie och lärare. Antingen som lokala handlingsplaner eller specifika MIK-planer. Planerna beskriver vilka områden som ska tas upp, när de ska tas upp och vem som ansvarar för vad. Andra skolbibliotek har ingen detaljerad årsplan för verksamheten, utan fångar tillfällen till samarbeten när de dyker upp.

På Jenny Nyströmskolan i Kalmar finns en plan för hur undervisning kring medie- och informationskunnighet ska bedrivas. Planens syfte är att skapa likvärdighet, progression och kvalitet i elevernas utbildning. Samtliga undervisningsmoment genomförs i samarbete med bibliotekarierna, anpassat efter lärarens behov.

Läs om skolans MIK-plan och hur man arbetar tillsammans på Jenny Nyströmskolans webbplats  Länk till annan webbplats.

På Sofielundsskolan i Malmö är målet att det källkritiska arbetet ska löpa som en röd tråd i flera ämnen i högstadiet. Det kräver att lärare och skolbibliotekarie lär av varandra och kompletterar varandras kompetenser.
Läs om hur man på Sofieglundsskolan resonerar kring samplanering för bättre resultat på Pedagos Malmös webbplats Länk till annan webbplats.

Fokus på läsfrämjande

Skolbibliotekets medier gör som mest nytta i händerna på eleverna. Ett bestånd som är sökbart och välorganiserat underlättar både för elever och personal att hitta rätt.

På Apelgårdsskolan i Malmö har skolbibliotekarien tillsammans med lärare och fritidsledare hållit i lässamtal med fjärdeklassare utifrån metoden sokratiska samtal.

Läs om Apelgårdsskolans arbete med utforskande litteratursamtal på Pedagog Malmös webbplats Länk till annan webbplats.

På Enbacksskolan i Stockholm kommer de yngre eleverna till skolbibliotekets lektionssal varannan vecka. Förutom att låna och återlämnar böcker, har de då en 20-minuters lektion med skolbibliotekarien. Under dessa besök är alltid lärarna med.

Läs om hur Enbacksskolans skolbibliotekets verksamhet är en del i att skapa en läskultur på skolan på Stockholms stads webbplats Länk till annan webbplats.

Alla böcker måste inte nödvändigtvis vara placerade i skolbibliotekets lokal. På Backaskolan i Lund har skolbibliotekarien tillsammans med specialpedagog och representanter från årskurs ett till tre tagit fram läsvagnar med böcker av olika svårighetsgrad. Läsvagnarna kompletterar skolbibliotekets övriga verksamhet.

Läs om samarbetet kring ett mobilt klassrumsbestånd på Backaskolans biblioteksblogg Länk till annan webbplats.

Arbeta vetenskapligt

Ett exempel från gymnasieskolan är att låta eleverna prova ett vetenskapligt arbetssätt till exempel inför gymnasiearbetet. Innan eleverna börjar söka information får de hjälp av lärare och skolbibliotekarie att skaffa sig bakgrundskunskap i sitt ämne så att de kan formulera sökord och avgränsa frågeställningen. Eleverna får också träna att söka information, lära sig hur man hittar vetenskapliga artiklar och hur man jämför dem med varandra. Det är också viktigt att de utvecklar sin förståelse och hittar en egen ingång i ämnet. Tanken bakom är att eleverna inte ska lämnas vind för våg i sin informationssökning, utan få stöd under hela processen. Ibland får de använda loggböcker där de noterar vad de känner under arbetet. Metoden kallas guided inquiry och förutsätter samarbete mellan bibliotekarie och lärare, gärna i ämnesövergripande team. Den är mest vanlig på gymnasieskolor.

Lyssna till när Lena Fogelberg Carlsson, bibliotekarie på Katedralskolan i Linköping, berättar om hur lärare och bibliotekarier samarbetar vid informationssökning:

Lyssna på Lena Fogelberg Carlsson, ljudfil på lärportalen Länk till annan webbplats.

Samarbete kring värdegrund och ungas nätliv

Det är så klart inte bara skolbibliotekarier och lärare som kan samarbeta för elevernas bästa. På en del skolor knyts exempelvis specialpedagog, elevhälsoteam och IKT-pedagoger till skolbiblioteket.

Ett sätt är att skolbibliotekarie och kurator besöker klassrummen regelbundet och för samtal med eleverna om deras nätvanor. Tillsammans gör eleverna och personalen gruppövningar kring det de samtalat om. Besöken planeras tillsammans med lärarna. Ibland kan samarbetet ske med svenskläraren som låter eleverna läsa en skönlitterär bok med ett relevant tema. Efteråt diskuteras bokens dilemma i helgrupp. Lärare, skolbibliotekarie och kurator håller i lektionen tillsammans.

Involvera skolbiblioteket i värdegrundsarbetet

Augustenborgsskolan och Rosenholmsskolan i Malmö har ett gemensamt läsprojekt med fokus på HBTQI-frågor. Projektet har lett till mer diskussionssugna elever och att fler böcker än vanligt på temat lånats av eleverna.
Läs om Rosenholmsskolans läsprojekt avdramatiserar HBTQI på Pedagog Malmös webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 mars 2022