Rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan har upphört

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning som gällde till och med den 1 april har inte förlängts. Det innebär att det från och med den 2 april inte längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Men huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om det behövs utifrån de lokala förutsättningarna.

Läs om bakgrunden till Folkhälsomyndighetens beslutlänk till annan webbplats

Utvecklingssamtal på distans

Skolan ska bjuda in till utvecklingssamtal minst en gång per termin. Läsåret 2020/2021 är inget undantag, men det kan vara lämpligt att bjuda in till videosamtal. Några saker är viktiga att tänka på när du planerar och har samtalen på distans.

En lärare framför datorn

Alla elever har rätt till ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. I förskoleklassen har eleverna rätt till utvecklingssamtal en gång per läsår. För yngre elever ska vårdnadshavare bjudas in. Om en gymnasieelev är under 18 år ska vårdnadshavare informeras eller bjudas in.

I vanliga fall är det här ett fysiskt möte, men det behöver inte vara så. Under coronapandemin är det lämpligt att undvika fysiska möten mellan vuxna. Skolan kan därför behöva organisera för utvecklingssamtal via videolänk.

Konkreta tips

Dra nytta av möjligheterna med digitala utvecklingssamtal

I dessa tider kan både vuxna och barn med kort varsel behöva stanna hemma med milda symptom eller på grund av andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det är lämpligt att undvika fysiska möten mellan vuxna människor.

Att genomföra utvecklingssamtalen via videosamtal kan ha flera fördelar och samtalen kan organiseras på olika sätt beroende på vad som passar elev, lärare, vårdnadshavare och eventuellt andra deltagare såsom speciallärare och tolk.

Exempel på individuella lösningar

 • Om en lärare behöver vara hemma på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan hen genomföra utvecklingssamtalet hemifrån.
 • Om en elev har dålig uppkoppling hemma kan eleven komma till skolan, medan vårdnadshavaren deltar via telefon.
 • Om tolk behöver delta i samtalet kan denne bjudas in för att kunna delta via skolans lösning för videosamtal.
Konkreta tips

Så planerar och genomför du digitala utvecklingssamtal

Digitala utvecklingssamtal kan kännas ovana och en del upplever att samtalet inte flyter på lika naturligt som när man sitter i samma rum. Här är några saker som kan vara bra att tänka på när du bjuder in till ett digitalt samtal.

 • Försök att bibehålla den struktur du brukar ha i dina utvecklingssamtal för att eleven ska känna igen sig. Detta kan gälla både form och innehåll samt att de personer som brukar delta i utvecklingssamtalet är med.
 • Använd om möjligt en digital lösning som du och eleven är vana vid. I de flesta fall, när eleven är under 18 år, kan vårdnadshavaren delta tillsammans med eleven från samma enhet.
 • Det är viktigt att samtalet är just ett videosamtal. Dels blir samtalet mer likt ett fysiskt möte, dels behöver du kunna verifiera att det är eleven och eventuellt elevens vårdnadshavare du pratar med. I undantagsfall kan utvecklingssamtalet genomföras via telefon.
 • Fundera över säkerheten om och när du delar skärm eller dokument med eleven och vårdnadshavaren. Se till att dokument som innehåller personuppgifter inte hamnar i orätta händer.
 • Om alla parter är väl förberedda ökar du chanserna att få god kvalitet i samtalet. Förbered om möjligt eleven och vårdnadshavare genom att informera om teknik, form och innehåll redan när du bjuder in.
 • Uppmana eleven och i förekommande fall hens vårdnadshavare att sätta sig i en lugn miljö där de inte blir störda.
 • Det kan vara ännu viktigare än i ett fysiskt möte att du som lärare fördelar ordet under ett videosamtal så att alla kommer till tals.

Exempel på information till elever och vårdnadshavare inför ett digitalt möte

Utöver den information som vanligtvis skickas ut i samband med utvecklingssamtalet kan följande information vara värdefull för elev och vårdnadshavare.

Som elev förbereder du dig inför utvecklingssamtalet genom att

 • välja en plats där ni kan tala ostört
 • se till att du laddat din digitala enhet inför samtalet
 • visa dina vårdnadshavare hur vi i skolan brukar kommunicera med videosamtal.

Som vårdnadshavare förbereder du dig inför utvecklingssamtalet genom att

 • välja en plats där ni kan tala ostört
 • titta på skolans lösning för videosamtal tillsammans med eleven.
Ansvar

Utvecklingssamtal kan ske på distans när det är nödvändigt

Möjliga åtgärder om skolan är öppen

Senast uppdaterad 08 april 2021

Relaterat

 • Regler och ansvar

  Utvecklingssamtal

  Utvecklingssamtal ska hållas i alla skolformer utom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Läs om vad som gäller för utvecklingssamtal.

 • Regler och ansvar

  Särskilt stöd och åtgärdsprogram

  Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära särskilt stöd.