Värdera nyheter i medieflödet

Idag sker en stor del av nyhetskonsumtionen via nätet och via flöden på sociala medier. Internetstiftelsens undersökning "Svenskarna och internet 2020" visade dessutom att användningen av sociala medier har ökat under pandemin, då många arbetat eller studerat hemma, och fått utöva sina sociala aktiviteter digitalt.

Här får du som lärare förslag på diskussionsfrågor om hur man kan värdera nyheter i det digitala medieflödet.

Konkreta tips

Film: Gymnasieelever utvärderar sina digitala flöden (tid 08:16 min.)

Vi besöker Nösnäsgymnasiet i Stenungsund där lärare och skolbibliotekarier samarbetar på lektioner. Idag ska eleverna utvärdera nyheter i sitt eget digitala flöde.

 Diskussionsfrågor för lärargruppen

 • Hur ser era elevers nyhetskonsumtion ut? Stämmer bilden ni får i artikeln med era elevers nyhetsanvändning?
 • På vilka sätt påverkas ungas nyhetskonsumtion av varifrån de hämtar sina nyheter, det vill säga om de hämtar dem från traditionella medier som papperstidningar, radio eller tv, från motsvarande kanaler på nätet eller från vänner i sociala medier?
 • En del medieforskare och debattörer ser positivt på den ökade valfrihet det innebär att inte längre vara hänvisade till enstaka källor som till exempel morgontidningen, medan andra hävdar att den personliga anpassningen av nyhetsflödet gör att vi hamnar i en filterbubbla då vi kan välja bort det som inte passar oss. Till exempel tar många av oss del av nyheter via de länkar som vi får av våra meningsfränder i sociala medier. Tror ni att vi, som en följd av ovanstående, hamnar i så kallade ”filterbubblor” och inte tar del av andra nyheter än de som passar våra åsikter? Eller får vi mer varierade nyheter än förut tack vare sociala medier? Vilka konsekvenser får det för arbetet i skolan?
 • I undersökningen Ungar och medier 2019 fick de unga respondenterna värdera olika medieformer och rangordna dem efter trovärdighet. Trots att unga är flitiga användare av sociala medier visade både den här undersökningen och en annan från MSB/Demoskop att unga litar mer på traditionella medier än på sociala medier. Diskutera vad ni tror att det beror på!
 • Datainsamlingen för Ungar och internet 2019 pågick hösten 2018. Tror ni att unga skulle rangordna medieformerna på samma sätt idag?
 • För att kunna värdera nyheter måste man först nås av dem. Att medvetet välja bort nyheter och nyhetskanaler istället för att ägna sig åt annat innehåll, till exempel underhållning, brukar kallas att vara “nyhetsundvikare”. Några forskare hävdar att antalet nyhetsundvikare ökar i Sverige, medan andra problematiserar begreppet och menar att rädslan är överdriven. Vilka erfarenheter har ni? Upplever ni att era elever följer med i vad som händer i samhälle och politik? Har ni sett någon förändring över tid?
 • Hur kan lärare kompensera för att vissa elever inte nås av nyheter eller väljer att inte ta del av nyheter? Har ni konkreta exempel från er egen erfarenhet? Hur gick diskussionen i klassrummet? Fick eleverna göra några särskilda uppgifter kopplat till detta? Berätta för varandra!
 • De flesta av era elever använder med all säkerhet sociala medier som till exempel Instagram, TikTok och Snapchat. Är det er erfarenhet att elever som använder sociala medier också är större konsumenter av nyheter eller är det tvärtom?

Diskussionsfrågor för klassrummet

 Med tanke på dagens stora nyhets- och informationsflöde är det viktigt att kunna värdera nyheter, ta reda på om de berättar om något som verkligen hänt och om nyheten berättas på ett sakligt sätt.

Förslag på några källkritiska frågor

 • Vilka nyhetskällor litar du mest på? Låt eleverna rangordna olika nyhetskällor från 1 till 5. Det kan till exempel vara nättidningar, nyhetsprogram eller youtubefilmer. Jämför resultaten och diskutera i grupper eller helklass.
 • Om du litar på en nyhetskälla, tror du då på allt som kommer från den källan? Hur bedömer du en enskild nyhets trovärdighet?
 • Minns du något exempel då du tänkte ”Nej, det här kan inte vara sant!” eller ”Nej, det här kan inte vara hela sanningen!” Berätta! Vad var det som gjorde att du inte trodde på det?
 • Idag bevakas olika händelser medan de pågår. Du kan följa händelseförloppet minut för minut på nätet och slipper vänta till nästa nyhetsinslag eller nummer av tidningen. Skulle något bli fel i rapporteringen är det lätt att uppdatera och ändra. Vilka för- och nackdelar finns med detta?
 • Vad är det som gör att du litar på en nyhet som du fått via sociala medier?
  • Du litar på personen som delat nyheten med dig?
  • Du litar på allt som kommer från den källa som förmedlade nyheten (tidningen/nyhetstjänsten, vänner eller influencers på sociala medier etc.)?
  • Du har fått nyheten från flera håll?
  • Annat?

Ställ källkritiska frågor till den nyhetskälla du litar mest på

 • Vem står bakom?
 • Är urvalet av nyheter brett och varierat?
 • Presenteras nyheterna på ett objektivt sätt eller försöker nyhetskanalen/mediet få dig att tycka något/sympatisera med något?
 • Anges källorna till olika påståenden eller används uttryck som ”Rapport erfar”, ”Insatta källor meddelar…”?
 • Hur används bilder?
 • Hur är inslaget filmat?
 • Redovisas bildkällor?

Ta del av eller undvika nyheter

 Efter ett våldsdåd på en skola kände många lärare behov av att ta upp den omskakande nyheten med sina elever. En lärare berättade att det var flera elever som inte kände till händelsen trots att den blivit så uppmärksammad både i traditionella medier och på internet. I den fortsatta klassrumsdiskussionen använde läraren några av följande frågor.

Elevgrupp som tagit del av nyheten

 • När fick du reda på det?
 • Hur fick du reda på det?
 • Vad gjorde du då? Letade du vidare efter mer information? I så fall var?
 • Vad tänkte du när du först hörde det?
 • Vad tänker du nu?

Elevgrupp som inte tagit del av nyheten

 • Vad tror du det beror på att du inte visste om det?
 • Är det något i nyheternas utformning eller innehåll som gör att du tappar intresset?
 • Tror du att det har betydelse för ditt liv att ta del av nyheter om politik, ekonomi och andra aktuella samhällsfrågor? Varför? Varför inte?
Senast uppdaterad 09 mars 2022