Stöd i arbetet

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter – även ämnesövergripande.

Hitta stödmaterial

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Filtrerar på innehåll med fokusområde Värdegrund och etik

Laddar innehåll...
44 träffar
 • Aktivt jämställdhetsarbete i skolan

  Skolans arbete för jämställdhet omfattar bland annat elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevers lärande, val och utveckling. Ett aktivt jämställdhetsarbete är en del i att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund och respektera människors lika värde.

 • Arbeta med att främja trygghet och studiero

  Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta.

 • Arbeta med förskolans och skolans värdegrund

  Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen. Här får du som arbetar i förskolan och skolan veta mer om det sammanhållna uppdraget om kunskaper och värden, som även kallas värdegrundsuppdraget.

 • Att göra elever delaktiga i arbetet med ordningsregler kan främja studiero

  Ordningsreglerna är en viktig del i arbetet med att främja studiero. För att reglerna ska bli meningsfulla för eleverna ska eleverna vara med i att utarbeta och följa upp dem. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Att hantera främlingsfientlighet i undervisningen

  Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska också förmedla, förankra och utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna.

 • Barns integritet i förskolan

  Alla barn i förskolan ska få utveckla sin identitet och känna sig trygga i den. De ska också få möjlighet att utveckla en medvetenhet om sin kroppsliga och personliga integritet. Här finns förslag på hur du kan arbeta för att stärka barnens integritet i förskolan.

 • Biologi: Att hantera kontroversiella frågor i undervisningen

  Det här stödet bygger på Europarådets material ”Undervisa om kontroversiella frågor” och riktar sig till dig som är lärare i biologi. Du och ditt arbetslag kan använda stödet när ni diskuterar hur frågor och teman som kan uppfattas som kontroversiella kan hanteras i undervisningen – dels för att möta ämnets syfte och centrala innehåll, dels för att utveckla elevernas demokratiska kompetenser.

 • Elevassistent, skolmentor eller resurspedagog – så kan du bidra till trygghet och studiero

  Du som arbetar som elevassistent, skolmentor, resurspedagog eller skolcoach möter, följer och stödjer ofta elever under hela skoldagen. Du har i din roll en viktig del i skolans arbete för trygghet och studiero och alla elevers möjlighet till lärande. Här får du både grundläggande och fördjupande kunskap och stöd för ditt arbete, utifrån dina erfarenheter.

 • Elevers inflytande och delaktighet i undervisningen kan främja studiero

  När ni gör elever delaktiga i undervisningen ökar deras motivation att lära sig. Det är därför en viktig del i arbetet för att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Främja närvaro och förebygga frånvaro

  Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet.

 • Främja studiero genom att motverka kränkande behandling och diskriminering

  När skolan motverkar kränkande behandling och diskriminering ökar elevernas trygghet. Det är en viktig del för arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Främja studiero genom samarbete mellan lärare och elevhälsan

  Att främja hälsa och förebygga ohälsa hos elever är viktigt för att säkerställa studiero. Rektor behöver därför skapa möjligheter för samverkan mellan elevhälsa och lärare. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

 • Främlingsfientlighet och rasism i vardagen

  Om rasistiska och främlingsfientliga uttryck förekommer i vardagsarbetet på skolan är det viktigt att personal markerar att detta inte är förenligt med skolans värdegrund. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Det kan behövas omedelbara åtgärder för att skydda enskilda elever i dessa situationer.

 • Främlingsfientlighet – läget på vår skola

  Skolan behöver undersöka sin verksamhet på olika sätt för att kunna främja en trygg och stimulerande studiemiljö samt förebygga och motverka kränkningar och ogynnsamma strukturer.

 • Främlingsfientlighet – teori och regelverk

  Skolan ska aktivt motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Sida 1 av 3