Skolverkets apl-handledarutbildning

Utbildningen ger kunskap om det arbetsplatsförlagda lärandet, apl, och vad som förväntas av arbetsplatsen respektive skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

Skapa konto och logga in

För att gå utbildningen behöver du registrera ett konto med namn och e-postadress. När du har ett konto loggar du in för att gå kursen.

Skapa konto och logga inlänk till annan webbplats

Utveckla din handledning av elevers lärande på arbetsplatsen

Du som tar emot elever på din arbetsplats får veta vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Du lär dig också mer om elevens behov i mötet med arbetslivet, samt om handledarens roll i apl.

Kursen är speciellt utformad för

  • handledare som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxnenutbildning
  • lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Utbildningen består av en handledarintroduktion och en fördjupning inom handledning och lärlingsutbildning. Utöver handledarutbildningen hittar du också material för att handleda elever som behöver extra stöd.

Utbildningen passar även andra som arbetar med apl

Utbildningen kan också vara värdefull för:

  • rektorer och andra inom skolan som arbetar med apl
  • andra arbetstagare som kommer i kontakt med elever på arbetsplatser
  • personer som ska introducera nyanställda på sin arbetsplats.

Apl-utbildningens innehåll

Kursen består av fyra delar och en fördjupning, som du arbetar med on-line i din egen takt. De fyra delarna är:

1. Jag och eleven

2. Vara förberedd

3. Handleda och lära

4. Följa upp och återkoppla

Handledarutbildningen består av en introduktion och en fördjupning om handledning och om lärlingsutbildning.

  • Du får veta vad som förväntas av din arbetsplats och av skolan.
  • Du lär dig mer om elevens behov i mötet med arbetslivet, samt om handledarens roll i apl.
  • Du får bland annat se filmer, fundera över dilemman och svara på testa-dig-själv-frågor.

Tidsåtgång

Handledarintroduktionen tar totalt fyra timmar att gå igenom. Räkna också med en del tid för egna reflektioner. Du gör utbildningen på egen hand i din egen takt.

Handledarintroduktionens fyra moduler

1. Jag och eleven

Hur handledaren kan förbereda sig inför elevens apl-period genom att ta reda på vem eleven är vad gäller till exempel bakgrund, intressen och framtidsplaner. I samband med det får handledaren reflektera över hur det är att vara ny på jobbet. Handledaren får också möta några personer med olika attityder och värderingar till yrkeslivet samt reflektera över sin egen yrkesidentitet och yrkeskulturen på arbetsplatsen.

2. Vara förberedd

Vad apl innebär och ger handledaren en ökad kunskap och förståelse för handledarrollen. Här klargörs och diskuteras fördelningen av ansvaret mellan handledaren, läraren och eleven. Handledaren får fundera över hur eleven kan tas emot på ett välkomnande sätt och ta del av exempel på hur planeringen av apl-perioden kan gå till. Det ingår också att få en inblick i arbetsmiljöfrågor, gymnasial yrkesutbildning och skolans värdegrund.

3. Handleda och lära

Om förutsättningar för lärande och hur lärande sker i ett socialt samspel. Handledaren får pröva reflektiva samtal som en metod för lärande och utveckling. Här ges också tips på hur eleven kan inspireras och engageras och samtidigt utmanas i sin yrkesutbildning.

4. Följa upp och återkoppla

Vikten av att kontinuerligt följa upp och ge återkoppling på elevens arbete. Här ges vägledning i hur konstruktiv återkoppling kan ges och bli en del i elevens lärande. Handledaren får också ta del av ett exempel på trepartssamtal i slutet av apl-perioden där elevens kunskapsutveckling blir synlig genom lärarens ledning av samtalet.

Dekal till arbetsplatser om genomförd handledarutbildning

Nu finns det en dekal som din skola kan dela ut till arbetsplatser där minst en apl-handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket. Beställ dekaler genom att mejla in ifylld blankett till apl-administration@skolverket.se.

Öppna/spara ner blanketten Word (word, 42 kB)

Texte på dekal som säger här pågår yrkesutbildning med utbildade handledare.

Vill din skola bli bra på att utbilda handledare?

Boka en kostnadsfri utbildningsdag på din skola om hur du och dina lärarkollegor kan utbilda handledare med hjälp av vår webbutbildning. Gör en intresseanmälan med dina kontaktuppgifter på e-postadress: apl-utvecklare@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 januari 2019