För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

En lärare och två elever i sameskolan

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare (hel- eller deltid) och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige. Du undervisar i något av följande ämnen: samiska på Sameskolan, samiska som modersmål eller samiska som moderna språk.

Du måste ha ett godkännande från huvudmannen för att få gå utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen består av fyra fristående kurser. Varje kurs består av 7,5 högskolepoäng (alla fyra kurser ger sammanlagt 30 högskolepäng). Kurserna anordnas löpande.

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter att du avslutat utbildningen. Du behöver ta 30 högskolepoäng för att söka behörighet.

Nu kan du ansöka till kursen Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter.

Om kursen Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter

Kursen fokuserar på samisk muntlig tradition och undervisningssituationer som är kommunikativ till sin natur. Detta kopplas ihop med språkundervisningens funktion att integrera färdighetsträning i meningsskapande aktiviteter.

Att kunna tala, lyssna och samtala med olika syften och i skilda situationer är delar av en funktionell språkförmåga. Du kommer att få möjlighet att utforska den samiska muntliga traditionens koppling till kulturuttryck i samtiden. Du kommer också att få utveckla dina kunskaper i estetiska och kreativa läroprocesser som du kan använda i undervisningen.

Kursen har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska.

Efter att du har gått kursen ska du kunna

  • visa förmåga till att tolka innehåll i olika muntliga texter i olika genrer och urskilja språkliga strukturer
  • tillrättalägga lärandemiljön för aktivt språkbruk med olika syften, i skilda situationer och med olika hjälpmedel
  • välja ut material ur muntlig tradition utifrån pedagogiska och språkutvecklande kriterier
  • utveckla din egen färdighet i olika former av språkbruk

Ansök senast 13 januari 2020

Kursen startar 10 februari 2020 och avslutas 19 juni 2020.

Länk till ansökningsformulärlänk till annan webbplats

Utbildningen är kostnadsfri

Kursen genomförs på distans med en samlingsträff i början och interaktiva gruppträffar. All annan undervisning sker via en internetbaserad kursplattform.

Du förväntas delta aktivt både enskilt och i grupp. Förutom inläsning av kurslitteratur innefattar arbetet även uppgifter som baseras på litteraturstudier och på dina egna erfarenheter och iakttagelser i arbetslivet. Du kommer att redovisa muntligt och skriftligt.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta samiska@skolverket.se

Om kursen och eventuella förändringar i kurs och ämnesplaner

Kursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

Lärare som gått kursen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar i det sammanhang som kursen ger. Stora delar av kursen kommer inte att påverkas av de nya formuleringarna, utan utgår från bland annat de behov som Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade på.

Senast uppdaterad 05 november 2019