Förskolekurser i kommunen

Kurser för förskolepersonal anordnas i kommunen och kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket utsett och enas om ett upplägg. För närvarande finns inga pengar till nya kurser med start 2019.

Barn på förskolan

Därför ska du delta

 • Öka din kompetens inom viktiga områden
 • Lär tillsammans med kollegor lokalt i kommunen
 • Använd det du lär dig direkt i din förskolevardag

Varför

Våra kurser ska bidra till att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Vem

Det finns kurser för förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans. För att delta ska du vara anställd i förskolan.

Vad

Kurser inom olika områden på 7,5 högskolepoäng. De består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Fokus ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även på det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En kurs finns i naturvetenskap och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens.

Var

Studierna genomförs på distans och med några kursdagar lokalt i kommunen efter en överenskommelse med ett universitet eller en högskola.

Hur

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar ett universitet eller en högskola som valts ut av Skolverket. I samråd kommer man överens om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen.

Kontakta ett lärosäte för att starta en kurs lokalt

Dessa erbjuder kurser:

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan Halmstad
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro Universitet

Välj mellan sex olika kurser

Undervisning i förskolan

Förskollärare har enligt skollagen ett ansvar för att bedriva undervisning i förskolan. Förskolechefen skapar förutsättningar så att förskollärare ska kunna ta ansvar för undervisningen.

Vi erbjuder nu en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Kursen heter Undervisning i förskolan och målgruppen är förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. Du som är förskollärare ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. Dessutom problematiseras undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.

Dokumentera kvaliteten

Förskollärarna har fått ett tydligare ansvar för att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära. Förskolechefen har ett övergripande ansvar för det systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbetet rörande hela förskolans verksamhet.

Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig att se hur verksamheten kan styras med stöd av utvärdering och kvalitetsarbete.

Kursen heter Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete. Målgruppen är förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan.

Du som är förskollärare ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Kursen tar upp förskollärarens och förskolechefens ansvar i relation till förskolans läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Leda kvalitetsarbetet

Förskolechefen har det övergripande ansvaret att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet. Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig i det arbetet.

Kursen riktar sig till förskolechefer / biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. Den heter Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet.

Förskolechefen har som pedagogisk ledare och chef i förskolan ett särskilt ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Du som går kursen kan utveckla ditt ledarskap och dina kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete så att du bättre kan leda arbetsprocesser som gör att du och din personal i ökad utsträckning når målen i läroplanen.

Kursen belyser också relationen mellan förskollärarens respektive arbetslagets ansvar samt förskolechefens roll i förhållande till denna ansvarsfördelning.

Utmana och stödja

Förskolan har ett ansvar att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och på ett sätt som utmanar alla barn. Kursen ger dig möjlighet att förkovra dig ytterligare rörande dessa centrala delar av ditt arbete.

Vi erbjuder kursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgruppen är förskollärare som är anställda i förskolan och har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller en förskollärarlegitimation.

Du får möjlighet att höja din specialpedagogiska kompetens och dina kunskaper om barns språk, tal och kommunikation, samt matematiska utveckling.

I kursen ingår att kartlägga, dokumentera och analysera den pedagogiska verksamheten samt utifrån kartläggningen planera och utforma en verksamhet som är anpassad till alla barn.

Naturvetenskap och teknik

Naturvetenskap och teknik är viktiga områden i läroplanen för förskolan. Vi erbjuder en kurs för att öka kunskapen. Den heter Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning.

Här får förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan en möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande utmanas och stimuleras mer.

Flerspråkighet

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Vi erbjuder därför en kurs inom detta område.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan erbjuds till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Du som går kursen kommer att få verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Ersättning för kurslitteratur

Skolverket betalar kurslitteraturen. Det innebär att deltagaren inte själv behöver köpa kurslitteraturen utan får den när kursen börjar. Efter kursen ska litteraturen finnas tillgänglig på förskolan.

Finansiering av studierna

Staten betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten. Deltagarna och arbetsgivaren får komma överens om ett upplägg.

Tips på upplägg

De huvudmän som tidigare valt att anordna kurser på hemmaplan inom ramen för Förskolelyftet använde olika modeller för att stimulera förskolepersonalens deltagande. En kommun gav sina anställda en inläsningsdag per högskolepoäng. En annan delade ut en pott pengar till varje deltagares förskola att själva förfoga över. En tredje gav lika många inläsningsdagar som det fanns studieträffar.

Gemensamt var att alla förlade studieträffarna på arbetstid. De avsatte även i snitt fyra och en halv dag för inläsning av kurslitteratur.

Stenungssund

Stenungssund

I Stenungsund gick 88 förskollärare kursen "Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan". Studietiden låg på två terminer. Deltagarna fick använda arbetstid enligt en modell som utvecklats för att underlätta studierna.

För att man inte ska hamna i diskussioner om vilken tid som avsätts för studierna har kommunen tagit fram en gemensam riktlinje för alla som studerade inom Förskolelyftet. Kursen var på 7,5 hp, vilket motsvarar 25 dagars studier. Med åtta timmars arbetsdag blir det 200 timmars utbildningstid. All denna tid fick deltagarna avsätta för studierna:

 • 10 utbildningstillfällen x 2 timmar
 • 2 studiedagar x 8 timmar
 • 2 klämdagar x 8 timmar
 • 7 handledningstillfällen x 1 timme
 • 33 veckor x 1,5 timmar av planeringstiden
 • Uppgifter som utförs i det dagliga arbetet 31,5 timmar
 • 40 timmars kompensationsledighet
 • Ytterligare 20 timmars kompensationsledighet vid uppvisande av examinationsbevis.

”Vi har fokus på kursen så annat är stoppat under perioden. Men vi erbjuder resten av personalen en föreläsning på samma tema. Och så har vi fått 75 platser på NT-kursen. Då är det andras tur att få gå en kurs”

Anna Johannisson, tillförordnad verksamhetschef Förskola i Stenungssund

Nacka

Nacka

Från Nackas kommunala förskolor gick 18 förskollärare "Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan". Kursen gick på kvartsfart vilket innebar att den sträckte sig över en termin. I Nacka satsade man under den tiden på ledighet en dag i veckan med bibelhållen lön för studier.

Inför kursstarten gick man gått ut med gemensam information till Förskolecheferna att man centralt stod för halva vikariekostnaden. Det gavs ett schablonbelopp för 8 dagars vikarie per person som deltog och förskolan stod för vikariekostnaden de resterande 8 dagarna. Det blev totalt 16 dagar ledighet med lön för studier.

Den lediga tiden med lön räckte inte helt för litteraturstudier och skrivuppgifter utan kursdeltagarna fick räkna med att också använda viss fritid till sina studier. De fältstudier som gjordes gick att lägga in i det vanliga pedagogiska arbetet.

”För att underlätta studierna för denna kurs har man sett det som väldig viktig att vi centralt står för halva vikariekostnaden. Det är ganska tuffa studier som verkligen kräver att man är lite ledig för att hinna med”

Ann Sundman Brott, Förskolestrateg för Nackas kommunala förskolor.

Ängelholm

Ängelholm

I Ängelholm gick drygt 60 förskollärare och förskolechefer kursen "Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete". Kursen löpte över två terminer. Deltagarna fick gå kursträffar på arbetstid och fick en dag ledigt för att skriva sin examinationsuppgift. Dessutom fick de tid avsatt för att läsa litteratur.

För att alla anställda i förskolorna skulle känna sig delaktiga och veta vad kursen innebar så var alla pedagoger inbjudna till en gemensam föreläsning som uppstart av kursen. Detta upplägg ledde till att fler pedagoger ville gå kursen, så kommunen fick ytterligare 40 platser till deltagare från både kommunala och enskilda förskolor.

Deltagarna fick gå på kursträffar på arbetstid. I de flesta fall gick då en vikarie in som ersättare. Kursdeltagarna fick en dag ledigt utöver de schemalagda kursdagarna för att skriva sin examinationsuppgift. Alla fick schemalagd enskild reflektionstid som de kunde använda till litteraturläsning men det förekom även andra lösningar. Flera av uppgifterna i kursen som går ut på att dokumentera olika delar av verksamheten kunde göras i det dagliga arbetet med barnen och kollegor.

”Förutsättningarna för att delta var tydliga och kommunicerade med alla pedagoger innan de sökte. Att kunna skapa en fördjupad kunskap som möjliggör förändring då många kunde delta samtidigt var den största anledningen till att förlägga en kurs till vår kommun"

Paulina Narkaj Adolfsson, Förskoleutvecklare i Ängelholms kommun

Förskolekurser i praktiken

Botkyrka kommun har anordnat alla våra sex förskolekurser på hemmaplan för sin förskolepersonal.

Kika på filmen och lyssna på deras erfarenheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genom den här filmen fick Täby kommun full grupp till kursen Undervisning i förskolan.

Titta och bli inspireradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 19 september 2019