Pedagogiskt ledarskap för förskolechefer

Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap stärker förskolechefers förmåga att leda och styra förskolan. Vårterminen 2019 startar den sista kursen. Uppdraget avslutas 2019 och titeln förskolechef ersätts med rektor från och med 1 juli i år.

Förskolechefer diskuterar på utbildning

Anmälan görs via respektive universitet

Välj universitet

Därför ska du delta

 • Stärk din förmåga att leda och styra din förskola
 • Bli bättre på att stödja personalen när de utvecklar undervisningen
 • Du kan använda det du lär dig direkt på förskolan

Det här är fortbildningen

Vad

Fortbildning i pedagogisk ledarskap på grundläggande akademisk nivå. Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer.

För vem

Det är endast verksamma förskolechefer som får gå fortbildningen. För att få delta krävs att man arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller minst tjugofem procent under två år. Om det är fler anmälda än antalet platser så prioriteras förskolechefer som inte fullgjort Rektorsprogrammet. Biträdande förskolechefer får inte gå fortbildningen.

Hur

Internatstudier med andra förskolechefer vid minst tre tillfällen under det läsår fortbildningen pågår (minst 8 undervisningsledda dagar). Dessutom omfattar den studier på hemmaplan med litteraturläsning, undersökande arbete i sin verksamhet, samt dokumentation. Förskolechefen behöver under ett år sammanlagt avsätta cirka 15 procent av sin arbetstid för studier. Förskolechefer som studerar på fortbildningen har tillgång till Lärplattformen Fronter.

Till Fronterlänk till annan webbplats

Var

På utvalda universitet och högskolor runt om i landet.

Välj universitet

Det är huvudmannen som fritt utifrån sina och deltagarens behov väljer universitet. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Här finns fortbildningen:

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (i samarbete med Mälardalens högskola)

Karlstads universitetlänk till annan webbplats

Linnéuniversitet länk till annan webbplats

Malmö universitetlänk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Umeå universitetlänk till annan webbplats

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Använd kunskaper om ledarskap direkt

De teoretiska kunskaper som förskolechefen får under fortbildningen ska knyta an till ledarrollen i praktiken. Det gör det möjligt att tillämpa de nya kunskaperna i arbetet på förskolan.

Detta lär sig förskolechefen

 • Vad styrdokumenten säger om förskolechefens verksamhetsansvar och särskilt utpekade ansvar för det pedagogiska ledarskapet.
 • Hur förskolechefen kan ta reda på hur verksamheten stödjer barns utveckling och lärande.
 • Vad som krävs av ledarskapet för att utveckling ska ske och hur förskolechefen kan kommunicera och genomföra förändringar i verksamheten tillsammans med sin personal.
 • Hur förskolechefen kan stödja kollegiala lärprocesser och bidra till personalens kompetensutveckling.

Stat och huvudman delar på kostnaden

Staten betalar fortbildningen. Huvudmannen betalar kostnader för internat, kurslitteratur och lön under studietiden.

Ordentligt stöd ger effekt

Huvudmannen ansvarar för att förskolechefer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla barns lärande och utveckling.

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Att förskolecheferna får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med förskolechefen.

Tänk på detta när ni stödjer förskolechefen

Före

- Har förskolechefen arbetat minst halvtid under ett år som förskolechef? Eller arbetat tjugofem procent under två år?

- Förskolechefens förväntningar på fortbildningen.

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

- Förskolechefens förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid och resurser
 • Huvudmannens stöd

- Välja lärosäte

- Anmäla till fortbildningen

Under

- Planera in tider för uppföljningssamtal
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd?
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas inom förskolechefens förskola?

- Stöd från lärosätet

Efter

- Följa upp förskolechefens ambition och lärdomar

- På vilket sätt bidrar utbildningen till förskolechefens och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat:

 • Förskolechefens utveckling som pedagogisk ledare?
 • Förskolechefens verksamhet?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Förskolechefens syn på fortbildningen som helhet

Regelverk

Regelverk

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Fortbildningen för förskolechefer i pedagogiskt ledarskap, samt Skolverkets måldokument.

Regeringsuppdraget om fortbildning för förskolecheferlänk till annan webbplats (pdf, 69 kB)

Förordning om fortbildning för förskolechefer länk till annan webbplats

Måldokument fortbildning för förskolechefer i pedagogiskt ledarskaplänk till annan webbplats (pdf, 2 MB)

 

Senast uppdaterad 30 april 2019

Frågor och svar

För att vara behörig till fortbildningen räcker det med att förskolechefen innehar befattningen och har arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid (eller minst tjugofem procent under två år). Det finns inga krav på tidigare akademiska studier eller andra förkunskaper.

Nej. Fortbildningen för förskolechefer fokuserar enbart på det pedagogiska ledarskapet, inte på juridik- och myndighetsutövning eller mål- och resultatstyrning som inom den längre befattningsutbildningen Rektorsprogrammet. Upplägget på den nya fortbildningen för förskolechefer är mycket likt fortbildningen för rektorer i pedagogiskt ledarskap.