Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Utveckla din förmåga att leda och organisera det kollegiala lärandet! Fortbildningen i pedagogiskt ledarskap är till för dig som är rektor och biträdande rektor.

Därför ska du delta

 • Du utvecklar ditt pedagogiska ledarskap
 • Du blir bättre på att skapa förutsättningar för kollegialt lärande
 • Du kan använda det du lär dig på fortbildningen direkt i din skolvardag

Det här är fortbildningen

Vad

Fortbildning i pedagogisk ledarskap på avancerad akademisk nivå. Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer.

För vem

För rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen, eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorn ska därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Från och med hösten 2018 kan även biträdande rektorer gå fortbildningen.

Hur

Minst åtta fortbildningsdagar ingår och flera av dessa hålls på internat tillsammans med andra rektorer. Dessutom är det studier på hemmaplan med litteraturläsning, undersökande arbete i sin verksamhet, samt dokumentation. Rektor avsätter cirka 15 procent av sin arbetstid för fortbildningen. Rektorer som studerar på fortbildningen har tillgång till Lärplattformen Fronter.

Till Fronterlänk till annan webbplats

Var

På utvalda universitet runt om i landet.

Välj universitet

Det är huvudmannen som fritt utifrån sina och deltagarens behov väljer universitet. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Möjlighet att studera i hela landet

Skolverket har ansvar för att det finns tillgång till utbildningsmöjligheter i hela landet. Ett universitet har därför ett tilläggsuppdrag att ge deltagare möjlighet att studera i Skåne.

Här finns fortbildningen:

Göteborgs universitet länk till annan webbplats

Karlstads universitetlänk till annan webbplats

Mittuniversitetet länk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Umeå universitet (anordnar utbildning i norr och i Skåne)länk till annan webbplats

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Anmälan

Det är huvudmannen som anmäler sina rektorer via ett formulär här på webben. Anmälan sker varje vår och fortbildningen startar under höstterminen.

Rektor utvecklar nya redskap och metoder

För att strategiskt leda och skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet behöver rektorer utveckla fler redskap och metoder. Under utbildningen får rektorer tillsammans möjlighet att på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera egna frågeställningar kring sitt pedagogiska ledarskap. Genom att varva teori och praktiskt arbete går det ofta att direkt tillämpa de nya kunskaperna i skolvardagen.

Rektorn lär sig att

 • analysera skolans verksamhetskvalitet,
 • kartlägga och beskriva lärmiljöer och undervisningsprocesser,
 • använda redskap och metoder för resultatanalys, tolkning och dokumentation,
 • använda metoder för återkoppling och kommunikation,
 • använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt lärande, eller
 • använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av betydelse för elevernas kunskapsutveckling

Möjlighet för hela verksamheten

Huvudmannen ansvarar för att rektorer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla elevers lärande och utveckling.

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Att rektorn får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med rektorn.

Tänk på när ni stödjer rektor

Före

- Har rektorn gått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning?

- Har rektor därefter arbetat minst ett år?

- Rektorns förväntningar på fortbildningen.

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

- Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

- Välja lärosäte

- Anmäla till fortbildningen

Under

- Planera in tider för uppföljningssamtal och visa intresse
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas på rektorns skola?

- Stöd från lärosätet

Efter

- Följa upp rektorns ambition och lärdomar

- På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat:

 • Rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • Rektorns verksamhet?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Rektorns syn på fortbildningen som helhet

Stat och huvudman delar på kostnaden

Staten betalar fortbildningen. Huvudmannen betalar kostnader för internat, kurslitteratur och lön under studietiden.

Steg 1: Ta reda på följande uppgifter

Innan du fyller i ansökan ska du ta reda på rektorns

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • e-postadress (Kontrollera att den fungerar)

Ta också reda på:

 • Var har rektorn gått den statliga rektorsutbildningen?
 • Vilket år avslutade rektorn rektorsutbildningen?
 • Vilken verksamhet ansvarar rektorn för?
 • Till vilken faktureringsadress ska vi skicka räkningen för internat?
 • På vilken ort vill rektorn gå fortbildningen?
 • Faktureringsreferens
 • Organisationsnummer
 • Om någon annan än huvudmannen fyller i ansökan ta reda på huvudmannens
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • mobilnummer

Steg 2: Fyll i webbformuläret

Länk till webbformuläret där anmälan görs:

Gör anmälan härlänk till annan webbplats

Anmäl endast en person per formulär.

Tänk på att bekräftelse om anmälan går till huvudmannens e-postadress. Det kan ta upp till en timme innan den som anmäler får vår bekräftelse. Huvudmannen ger besked till rektor när anmälan kommit fram.

Steg 3: Rektorer bekräftar anmälan

Alla anmälda rektorer får med e-post en länk till ett kompletterande formulär. Rektorer bekräftar anmälan genom att fylla i formuläret.

Steg 4: Lärosäten ger besked om antagning

Rektorer får besked om antagning i god tid före kursstart. Det sker i början av maj. Huvudmannen får en kopia av antagningsbeskedet. Om det blir brist på platser har rektorer med en äldre befattningsutbildning förtur.

Regelverk och utvärdering

Steg 1: Ta reda på följande uppgifter

Innan du fyller i ansökan ska du ta reda på rektorns

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • e-postadress (Kontrollera att den fungerar)

Ta också reda på:

 • Var har rektorn gått den statliga rektorsutbildningen?
 • Vilket år avslutade rektorn rektorsutbildningen?
 • Vilken verksamhet ansvarar rektorn för?
 • Till vilken faktureringsadress ska vi skicka räkningen för internat?
 • På vilken ort vill rektorn gå fortbildningen?
 • Faktureringsreferens
 • Organisationsnummer
 • Om någon annan än huvudmannen fyller i ansökan ta reda på huvudmannens
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • mobilnummer

Steg 2: Fyll i webbformuläret

Länk till webbformuläret där anmälan görs:

Gör anmälan härlänk till annan webbplats

Anmäl endast en person per formulär.

Tänk på att bekräftelse om anmälan går till huvudmannens e-postadress. Det kan ta upp till en timme innan den som anmäler får vår bekräftelse. Huvudmannen ger besked till rektor när anmälan kommit fram.

Steg 3: Rektorer bekräftar anmälan

Alla anmälda rektorer får med e-post en länk till ett kompletterande formulär. Rektorer bekräftar anmälan genom att fylla i formuläret.

Steg 4: Lärosäten ger besked om antagning

Rektorer får besked om antagning i god tid före kursstart. Det sker i början av maj. Huvudmannen får en kopia av antagningsbeskedet. Om det blir brist på platser har rektorer med en äldre befattningsutbildning förtur.

Frågor och svar

Fortbildningen är mycket uppskattad med 100 procent nöjda deltagare. Hittills har ungefär 1000 av Sveriges rektorer genomgått fortbildningen. De har blivit stärkta i sin yrkesroll, fått mer kunskap och en bättre förmåga att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Dessutom bedömer 70 procent av lärarna att rektors deltagande i fortbildningen är värdefullt för verksamheten.

För att främja ett kollegialt lärande i den egna organisationen ges rektor under utbildningen möjlighet att vid ett utbildningstillfälle bjuda in några medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.

Text