Skolverket

Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap vänder sig till rektorer och biträdande rektorer. Den stärker förmågan att leda och organisera det kollegiala lärandet.

Rektorer diskuterar på utbildning

Därför ska du delta

 • Du utvecklar ditt pedagogiska ledarskap
 • Du blir bättre på att skapa förutsättningar för kollegialt lärande
 • Du kan använda det du lär dig på fortbildningen direkt i din skolvardag

Det här är fortbildningen

Vad

Fortbildning i pedagogisk ledarskap på avancerad akademisk nivå. Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer.

För vem

För rektorer och biträdande rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, eller en äldre statlig rektorsutbildning. Skolledaren ska därefter har arbetat minst ett år som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet.

Hur

Undervisning sker till största del i form av internat på kursgårdar. Antal utbildningsdagar är minst åtta. Utöver dessa är det studier på hemmaplan med inläsning av litteratur, undersökande arbete i sin verksamhet, samt dokumentation. Rektor avsätter cirka 15 procent av sin arbetstid för fortbildningen. Rektorer som studerar på fortbildningen har tillgång till Lärplattformen Fronter.

Till Fronterlänk till annan webbplats

Var

På utvalda universitet runt om i landet.

Välj universitet

Det är huvudmannen som fritt utifrån sina och deltagarens behov väljer universitet. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Möjlighet att studera i hela landet

Skolverket har ansvar för att det finns tillgång till utbildningsmöjligheter i hela landet. Ett universitet har därför ett tilläggsuppdrag att ge deltagare möjlighet att studera i Skåne.

Här finns fortbildningen:

Göteborgs universitet länk till annan webbplats

Karlstads universitetlänk till annan webbplats

Mittuniversitetet länk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats (OBS! kursen startar inte våren 2019)

Umeå universitet (anordnar utbildning i norr och i Skåne)länk till annan webbplats

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Anmälan

Det är huvudmannen som anmäler sina rektorer via ett formulär här på webben.

Anmälan steg för steg

Viktiga datum inför våren 2019:

Huvudmannens anmälan, steg 1 (av 2) den 17 september - 15 oktober.

Skolledarens kompletterande anmälan, steg 2 (av 2), 24 september - 22 oktober.

Huvudmannens anmälan och skolledarens kompletterande anmälan ska komma Skolverket tillhanda under anmälningsperioden för att anmälan ska behandlas.

Anmälan steg 1 – huvudmannens anmälan

Det är huvudmannen som anmäler sina skolledare.

Anmälan steg 2 – skolledarens kompletterande anmälan

Skolverket mejlar ut en länk till skolledarens mejladress.

Lärosätena mejlar ut välkomstbrev till de som år plats under vecka 49.

Kursstarter enligt respektive lärosätes schema i början av 2019.

Varför har jag inte fått besked om jag kan få börja utbildningen?

Om du inte har fått besked att du kan börja utbildningen kan det bero på nedanstående:

 • Har din huvudman anmält dig, steg 1 av 2? I så fall har din huvudman fått ett bekräftande mejl i samband med att anmälan gjorts.
 • Har du som skolledare fått den kompletterande anmälan, steg 2 av 2? Om du fyllt i den ska du ha fått ett bekräftande mejl med de uppgifter som skrivits in. Skolverket kan endast behandla kompletta anmälningar.
 • Ibland sorteras mejlet med steg 2 till skolledaren in i skräpkorgen pga. inställningar i mottagarens e-post.
 • Din fråga kanske kommer för tidigt. Besked om antagning kommer från det lärosäte du önskat. Tidpunkt för när det kommer finns ovan och även på lärosätets egen hemsida.
 • Om anmälan är komplett och mejladresserna korrekta och du ändå inte fått besked när så skulle skett kan du kontakta Skolverket.

Rektor utvecklar nya redskap och metoder

För att strategiskt leda och skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet behöver rektorer utveckla fler redskap och metoder. Under utbildningen får rektorer tillsammans möjlighet att på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera egna frågeställningar kring sitt pedagogiska ledarskap. Genom att varva teori och praktiskt arbete går det ofta att direkt tillämpa de nya kunskaperna i skolvardagen.

Rektorn lär sig att

 • analysera skolans verksamhetskvalitet,
 • kartlägga och beskriva lärmiljöer och undervisningsprocesser,
 • använda redskap och metoder för resultatanalys, tolkning och dokumentation,
 • använda metoder för återkoppling och kommunikation,
 • använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt lärande, eller
 • använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av betydelse för elevernas kunskapsutveckling

Möjlighet för hela verksamheten

Huvudmannen ansvarar för att rektorer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla elevers lärande och utveckling.

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Att rektorn får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med rektorn.

Tänk på när ni stödjer rektor

Före

- Har rektorn gått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning?

- Har rektor därefter arbetat minst ett år?

- Rektorns förväntningar på fortbildningen.

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

- Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

- Välja lärosäte

- Anmäla till fortbildningen

Under

- Planera in tider för uppföljningssamtal och visa intresse
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas på rektorns skola?

- Stöd från lärosätet

Efter

- Följa upp rektorns ambition och lärdomar

- På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat:

 • Rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • Rektorns verksamhet?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Rektorns syn på fortbildningen som helhet

Stat och huvudman delar på kostnaden

Staten betalar fortbildningen. Huvudmannen betalar kostnader för internat, kurslitteratur och lön under studietiden.

Regelverk och utvärdering

Senast uppdaterad 02 november 2018

Frågor och svar

Fortbildningen är mycket uppskattad med 100 procent nöjda deltagare. Hittills har ungefär 1000 av Sveriges rektorer genomgått fortbildningen. De har blivit stärkta i sin yrkesroll, fått mer kunskap och en bättre förmåga att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Dessutom bedömer 70 procent av lärarna att rektors deltagande i fortbildningen är värdefullt för verksamheten.

För att främja ett kollegialt lärande i den egna organisationen ges rektor under utbildningen möjlighet att vid ett utbildningstillfälle bjuda in några medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.

Text