Läslyftet i skolan

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av en insats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i alla ämnen. I Läslyftet finns exempelvis material för lärare i NO, SO, yrkesämnen och svenska/svenska som andraspråk.

Det här får du

• Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
• Samtala med kollegor om forskning och undervisning
• Pröva nya arbetssätt i praktiken

Allt Läslyftets material - artiklar, filmer, diskussionsfrågor med mera - finns samlat på Lärportalen.

Gå till Lärportalenlänk till annan webbplats

Ansök om statsbidrag för 2019/20

Statsbidragsansökan för läsåret 2019/20 kommer att vara öppen 15 januari-15 februari 2019.

Visste du att det är möjligt att söka statsbidrag igen för skolor som har deltagit i Läslyftet tidigare? Om den totala summan för bidraget inte räcker till för alla som söker det kommer Skolverket däremot att behöva att göra ett urval, där skolenheter som inte tidigare har deltagit kommer att prioriteras. Gränsen för antalet deltagare i en grupp har också sänkts från 6 till 4 för att göra det möjligt för mindre skolor eller mindre grupper, till exempel ämneslag, att delta.

Läs mer om statsbidraget

Det här är Läslyftet

Vad

Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik.

För vem

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier. Läslyftet finns även för förskolan.

Läs om Läslyftet i förskolan

Hur

Läslyftet bygger på kollegialt lärande där lärare lär av och med varandra. Utgångspunkten för samtalen är aktuell forskning och metoder som prövas i undervisningen. Samtalen leds av en handledare. 

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till det ordinarie arbetet.

Omfattning

Att arbeta med en modul för skolan tar 30-40 timmar. Under det läsår huvudmannen får statsbidrag för handledare i skolan ska deltagarna arbeta med två moduler. Om ni inte har ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektorn i samverkan med lärarna. I vår publikation Planera och organisera för Läslyftet i skolan kan du läsa mer om hur ni kan förbereda er.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan PDF (pdf, 706 kB)

Modulöversikt

Här finns en sammanställning över samtliga moduler inom Läslyftet i skolan.  

Ladda ner modulöversiktenPDF (pdf, 666 kB)

För att läsa mer om modulerna, gå till Lärportalen.

Läs om alla moduler i Lärportalenlänk till annan webbplats

Presentera Läslyftet på din skola

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i skolan!PDF (pdf, 4 MB)

Det här händer läsåret 2018/19

Handledarutbildningen

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2018/19. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningen på Lärportalenlänk till annan webbplats       

Inledande konferens för handledare

Konferenserna hölls i maj 2018. Du kan ladda ner presentationerna från konferenserna.

Ladda ner Skolverkets presentation från konferensen för handledarePDF (pdf, 6 MB)  

Ladda ner presentationen Olika läsning för olika ämnenPDF (pdf, 2 MB)

För att få tillgång till Jonas Hassen Khemiris presentation – kontakta oss: laslyftet@skolverket.se

Inledande konferens för rektorer

Handleda vidare

Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar för handledare under hösten -18 och våren -19. Träffarna innehåller föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om Handleda vidarelänk till annan webbplats

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2018/19. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningenlänk till annan webbplats

Den inledande konferensen syftar till att inspirera och informera inför arbetet med Läslyftet. Dagen kommer att handla bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna. Det kommer också att erbjudas föreläsningar och tillfällen till samtal exempelvis om utmaningar man kan ställas inför i rollen som handledare.

Läs mer om den inledande konferensenlänk till annan webbplats

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2017/18. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om utbildningen på Lärportalenlänk till annan webbplats

Utvärdering

Utvärderingen av Läslyftet startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering 2019.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utvärderar Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven.

Läs mer om och ladda ner utvärderingarna

Utvärdering av Läslyftet – delrapport 1

Utvärderingen visar att innehållet i de 13 första läslyftsmodulerna tycks vara relevant och användbart för målgruppen och presenteras på ett sätt som är anpassat för mottagarna. Text- och filmmaterial kompletterar varandra väl och det finns en stor variation av språk-, läs- och skrivdidaktiska perspektiv, vilket torde lägga god grund för kompetensutveckling av lärare i olika ämnen och stadier.

Ladda ner delrapport 1 om LäslyftetPDF (pdf, 893 kB)

Utvärdering av Läslyftet − delrapport 2

Utvärderingen visar att majoriteten av grundskolans huvudmän, rektorer och handledare och fyra av tio lärare uppgav att Läslyftet har varit mycket bra. För lärarna har Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang i språk- läs- och skrivutvecklingsfrågor och på kollegialt lärande.

Ladda ner delrapport 2 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 3

Utvärderingen visar att de 14 modulerna generellt ger ett gott stöd till lärarna för implementering av föreslagna metoder och arbetssätt. Innehållet i och utformningen av modulerna svarar i hög grad mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Vidare tillgodoser de behoven av fortbildning hos fler lärargrupper.

Ladda ner delrapport 3 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 4

Utvärderingen visar att majoriteten av gymnasieskolans huvudmän, rektorer och handledare och knappt fyra av tio gymnasielärare uppgav att Läslyftet varit ”mycket bra”. En fjärdedel av handledarna uppgav att kvaliteten på handledarutbildningen var ”mycket hög” och hälften att den var ”ganska hög”.

Ladda ner delrapport 4 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 5

Utvärderingen visar att satsningen på Läslyftet i förskolan huvudsakligen uppfattas som positiv, och att satsningens två mål uppfyllts: att utveckla kompetens om barns språkutveckling och att utveckla fortbildnings- och samarbetskulturen.

Ladda ner delrapport 5 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 6

Utvärderingen visar bland annat att Läslyftet har bidragit med insikter och ökad kunskap om hur lärare i grundskolan kan arbeta med språk- läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär.

Ladda ner delrapport 6 om LäslyftetPDF (pdf, 2 MB)

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 7

Rapporten redovisar vilka kvarvarande effekter Läslyftet har givit, ett och ett halvt år efter deltagandet. Uppföljningsstudien visar över lag på ett positivt resultat även om effekterna har minskat efter ett och ett halvt år.

Ladda ner delrapport 7 om LäslyftetPDF (pdf, 1 MB)

Utvärdering av Läslyftet - delrapport 8

Rapporten avser de fyra läslyftsmodulerna för förskolan. Rapporten visar att modulerna i hög grad svarar mot de övergripande intentionerna med Läslyftet. Modulerna har förutsättningar att kunna bidra till ökad kunskap om och djupare inblick i barns språkutveckling och deras första möte med skriftspråket.

Ladda ner delrapport 8 om LäslyftetPDF (pdf, 995 kB)

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång

Skolverkets delredovisning av uppdraget att ta fram fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling under åren 2014 och 2015.

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgånglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 27 september 2017