Leda digitalisering

På lärportalen finns material som ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper i hur du leder digitalisering.

Materialet finns på lärportalen

På lärportalen finns modulen Leda digitalisering och materialet är öppet och tillgänligt för alla utan inloggning.

Gå direkt till modulen Leda digitalisering på lärportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta

 • Du får ökad kunskap kring vad digitaliseringen innebär för organisationen, skolan och undervisningen.
 • Du får ökad färdighet att leda digitaliseringen i din organisation.

För vem

Huvudman och skolledare. De som identifierat att:

 • digitalisering är ett utvecklingsområde för organisationen,
 • ser behov av att lära känna sin organisations styrkor och utvecklingsområden,
 • önskar kompetensutveckling tillsammans med kollegor
 • önskar ett processtöd för utvecklingsarbete.

En framgångsfaktor är att hela styrkedjan med befattningshavare inom områden som digitalisering och förändringsledning och systematiskt kvalitetsarbete deltar.

Det här får du

Leda digitalisering är ett processtöd för skolledare och huvudmän att inventera den egna verksamheten samtidigt som det ger ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå. Syftet med processtödet är att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden för att slutligen landa i en genomarbetad och förankrad utvecklingsplan på skol- och/eller huvudmannanivå.

I insatsen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur digitaliseringen påverkar samhället och skolan. Man får en ökad förståelse för den potential som finns genom digitalisering av undervisning och administration och hur den potentialen kan realiseras. Insatsen bidrar till att ge bättre förutsättningar att leda en organisations digitala utveckling.

Insatsen genomförs i form av en process i flera steg som syftar till att huvudmän och skolledare ska utveckla en samsyn och plan kring hur digitaliseringen kan organiseras och ledas.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt inom den egna organisationen.

Omfattning

Modulen Leda digitalisering består av sex delar. Rekommenderad tidsåtgång är 24 veckor totalt.

Planera och organisera för Leda digitalisering

Här finns stöd för att planera och organisera insatsen.

Inledning

Leda digitalisering riktar sig till skolledare och till huvudmän i förskolan och i skolan. En förutsättning är att dessa har identifierat och prioriterat utvecklingsarbetet kring digitalisering. Syftet med insatsen är att ge ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå ur ett ledningsperspektiv. I arbetet kartlägger deltagarna sin verksamhets nuläge- och utvecklingsbehov för att sedan skapa en plan baserad på lokala förutsättningar.

Det finns inget statsbidrag för den här satsningen.

Några centrala perspektiv

 • Lokala förutsättningar är utgångspunkten
 • Digitaliseringens möjligheter för en ökad måluppfyllelse
 • Kollegialt lärande i hela styrkedjan
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i fokus
 • Systematiskt kvalitetsarbete som arbetssätt

Så ser innehållet ut

Insatsen ska ske utifrån lokala behov och det är därför nödvändigt med en aktiv planering. I den ingår att huvudmannen organiserar verksamheten på sådant sätt så att deltagarna har möjlighet att prioritera och genomföra arbetet. Det är också en fördel om medarbetare med kunskap om digitalisering bjuds in till samtal om hur insatsen ska organiseras, planeras och genomföras.

Finns det utvecklingsledare, strateger eller motsvarande på huvudmannanivå kan dessa också medverka i planeringen av den lokala organisationen.

Att diskutera

 • Vilka ska bjudas in till dialog om planeringen och genomför­andet?
 • Vilken kunskap och erfarenhet är värdefull utifrån våra behov och insatsens mål?

Roller

Det är rekommenderat att huvudmannen utser en processledare och en handledare per arbetsgrupp för insatsen.

Processledare organiserar och leder insatsen under genomförandet. En processledare bör vara en person med god kunskap om organisationens strukturer och förutsättningar. Det är fördelaktigt men inte nödvändigt att processledaren också har kunskaper inom området digitalisering. Processledarens roll är även att informera om fortbildningens syfte och upplägg

Handledaren är en av deltagarna i arbetsgruppen och det är en fördel om denna är en god samtalsledare. Handledaren kan vara en skolledare så väl som person från huvudmannanivå. Denne leder arbetsgruppens möten och ansvarar för att processen följs. Handledaren är en samtalsledare i det kollegiala arbetet och ska också vägleda deltagarna på Lärportalen.

Det kan vara lämpligt att processledaren samlar handledarna för gemensam planering och uppföljning av insatsen.

Handledaren behöver tid för att förbereda och genomföra arbetet med modulen och det kollegiala lärandet. I förberedelsearbetet ingår att orientera sig i materialet, planera och följa upp möten. I genomförandet har handledaren en viktig roll i moment B och D där de leder det kollegiala arbetet och de diskussioner som förs.

Struktur och flexibilitet

Detta är en schematisk bild över modulens struktur och tidsuttag som kan utgöra ett stöd för planering av bl.a. möten. Insatsen kan genomföras snabbare, till exempel genom att göra moment A och B i samma vecka eller så kan insatsen dras ut längre i tid om så behövs. Ett sätt att hantera tidsuttaget kan också vara att välja bort delar där ni redan kommit långt eller som har lägre prioritet för er. Observera dock att del tre och sex innehåller effektkedja och utvecklingsplan och därför inte bör uteslutas.

Arbetsgrupper

Processledaren kommer att behöva skapa arbetsgrupper där tre till sex deltagare ingår i varje grupp. I dessa grupper kommer deltagarna att arbeta sig igenom insatsens innehåll och processa detta. Det är bra om grupperna är blandade så att till exempel skolledare, verksamhetschefer, kvalitetschefer och utvecklingsledare arbetar i mixade grupper. En anledning till det är att förankra arbetet i hela styrkedjan.

Hela styrkedjan

Det är viktigt att organisera arbetet utifrån lokala förutsättningar. En framgångsfaktor är att hela styrkedjan med befattningshavare inom områden som digitalisering och förändringsledning och systematiskt kvalitetsarbete deltar. Nedanstående schemaskisser visar exempel på olika möjligheter

Frågor att ha med sig vid organiseringen och skapandet av arbetsgrupper

 • Hur ska vi organisera huvudmän, skolledares och handledares deltagande?
 • Vilka ska delta i insatsen? Finns det deltagare som sär­skilt bör prioriteras? Vilka ska inte delta?
 • Hur delar vi in deltagarna i grupper om tre till sex personer med en handledare i varje grupp? Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 • Behöver vi skapa förutsättningar för handledare att genomföra sitt uppdrag?
 • Hur ofta möts processledare och handledare för kontinuerlig uppföljning och ledning av insatsen?
 • Kan friskoleorganisation och kommun samarbeta?
 • Hur startas insatsen?
 • Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
Senast uppdaterad 24 september 2019